Verden blir mer polarisert også i synet på homofili, men aksepten vokser i de fleste land. Bildet er fra årets Pride-markering i Istanbul i Tyrkia.
Verden blir mer polarisert også i synet på homofili, men aksepten vokser i de fleste land. Bildet er fra årets Pride-markering i Istanbul i Tyrkia.

Flere aksepterer homofili i verden

Men det er store forskjeller mellom land.

  • I Sør-Amerika, Nord-Amerika og Vest-Europa er det nå utbredt aksept for homofili i befolkningen.
  • I Afrika, Midtøsten, Russland og deler av Øst-Europa er det motsatt.
  • I resten av Asia er folk veldig delt i synet på homofili.

Bør homofili aksepteres?

Pew Research er et uavhengig forskningsinstitutt i USA som leter etter fakta om folks meninger og holdninger.

«Bør homofili aksepteres av samfunnet eller bør homofili ikke aksepteres av samfunnet?» er et spørsmål forskerne har stilt mennesker i 34 land ulike steder i verden.

Spørsmålet ble stilt første gang i 2002 og nå siste gang i 2019.

To hovedtrekk kommer fram: Det første er at stadig flere mener at homofili bør aksepteres. Det andre er at forskjellen mellom land blir stadig større.

Kartet under viser den globale polariseringen i synet på homofili. Prosenttallene er andelen av befolkningen som mener at samfunnet bør akseptere homofili. Andelen er høyest i Sverige (94 prosent) og lavest i Nigeria (7 prosent). Tall fra 2019.

Endring i mange land

Forskerne ser at synet på homofil varierer med både et lands økonomiske utvikling, religion og folks politiske holdninger.

Samtidig ser forskerne at mye er endret fra 2002 til 2019.

I USA var det i 2002 i alt 49 prosent som svarte at samfunnet bør akseptere homofili. I 2019 var dette økt til 72 prosent som svarte det samme.

I Mexico har andelen økt fra 54 prosent til 69 prosent. I Sør-Afrika fra 33 prosent til 54 prosent. I Sør-Korea fra 25 til 44 prosent.

India deltok første gang i spørreundersøkelsen i 2014. Da svarte 15 prosent at homofili bør aksepteres. I 2019 var det 37 prosent som svarte det samme.

I Kenya var det bare 1 prosent av de spurte som i 2014 svarte at homofili bør aksepteres. I 2019 var det 14 prosent som svarte det samme.

De tre latinamerikanske land Mexico, Argentina og Brasil deltok i undersøkelsen. I alle disse landene var det i 2019 under en firedel av de spurte som var negative til å akseptere homofili. Rundt 70 prosent var positive.
De tre latinamerikanske land Mexico, Argentina og Brasil deltok i undersøkelsen. I alle disse landene var det i 2019 under en firedel av de spurte som var negative til å akseptere homofili. Rundt 70 prosent var positive.

Religion er viktig

Både alder, utdannelse, inntekt og kjønn påvirker om folk er positive eller negative til homofile.

Viktigst er likevel antakelig religiøsitet.

Folk som er tilknyttet en eller annen religiøs gruppe, er gjerne mindre åpne for å akseptere homofili.

I de fire landene med muslimsk majoritetsbefolkning som deltok i undersøkelsen, var det i 2019 størst aksept for homofili i Tyrkia (25 prosent). Det tilsvarende tallet var 13 prosent i Libanon, og 9 prosent i både Indonesia og Tunisia.

Libanon har en stor kristen befolkningsgruppe, men også blant disse finner forskerne et stort flertall som er imot å akseptere homofili. Det samme finner forskerne blant de mange kristne i Nigeria.

I mange land spiller religiøsitet en viktig rolle for om folk vil akseptere homofili. Dette ser forskerne særlig i land som Sør-Korea, Tsjekkia, Canada, Hellas og Tyrkia. Dette er i land med ulike religioner.
I mange land spiller religiøsitet en viktig rolle for om folk vil akseptere homofili. Dette ser forskerne særlig i land som Sør-Korea, Tsjekkia, Canada, Hellas og Tyrkia. Dette er i land med ulike religioner.

Velstand og utdanning

Nok et mønster er at befolkningen i velstående og utviklede land er mer positivt innstilt til homofili enn folk i mindre velstående og mindre utviklede land.

Særlig store forskjeller finner forskerne i Øst-Asia. I Filippinene var det i 2019 hele 73 prosent av befolkningen som mente at homofili bør aksepteres. I nabolandet Indonesia var det bare 9 prosent som svarte det samme.

I USA ser forskerne en spesielt sterk endring i holdningen til homofili etter at landet i 2015 tillot homofile å inngå ekteskap. Figuren under viser andelen som har sagt ja til at samfunnet bør akseptere homofili (grønn) og andelen som har sagt nei til aksept (blå) i årene 1994-2019.

Når meningsmålingsbyrået Gallup spør amerikanere om deres syn på ekteskap mellom personer av samme kjønn, så finner de den samme klare endringen i holdninger som Pew Research.

Andelen som er positive til ekteskap mellom likekjønnede har økt fra 27 prosent i 1996 til 71 prosent i 2022, finner Gallup.

Forskjell mellom aldersgrupper

I et land som Sør-Korea ser forskerne stor forskjell mellom aldersgrupper. Mens nesten 80 prosent av de unge er positive, så er bare 23 prosent av dem over 50 år det samme.

I Japan er den tilsvarende forskjellen på 92 prosent og 56 prosent.

I et flertall av de 34 landene som Pew-forskerne har undersøkt er det liten forskjell i holdninger til homofili mellom kvinner og menn. Størst er igjen forskjellen i Sør-Korea, der klart flere kvinner enn menn er positive.

Referanse:

Pew Research Center: «The Global Divide on Homosexuality Persists», 2020.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS