Blant barn er det gutter som rammes oftest av hodeskader. De eldste tenåringene er mest utsatt. (Illustrasjonsbilde:

Alvorlige hodeskader hos barn:
Norge har verdens laveste forekomst

Få barn dør av moderate og alvorlige hodeskader i Norge. Trafikkulykker er fortsatt hyppigste årsak, selv om barnedødsfall i trafikken har sunket kraftig siden 1970.

Syv barn blir årlig rammet av moderate og alvorlige hodeskader i snitt i Midt-Norge. Det viser en kartlegging som forskere ved NTNU og St. Olavs Hospital i Trondheim har gjort av antall barn som fikk moderate og alvorlige hodeskader i løpet av ti år.

- Forekomsten av moderate og alvorlige hodeskader er mye lavere i Norge enn studier fra andre land tyder på. Veldig få barn dør av hodeskader i Norge, sier forsker og lege Mari Olsen ved NTNU.

Forskerne regner med at tallene er representative for hele landet. Norge har dermed verdens laveste registrerte forekomst av moderate og alvorlige hodeskader hos barn.

Nasjonale forebyggende tiltak har æren, mener forskerne. Barnedødsfall i trafikken er for eksempel redusert med 95 prosent siden 1970.

Flest gutter skades

Hodeskader kan deles i tre grader etter hvor alvorlige de er: Lette, moderate og alvorlige.

I denne studien innhentet forskerne opplysninger om moderate og alvorlige hodeskader blant barn opp til 16 år mellom 2004 til 2014.

Syv av ti som ble rammet var gutter, og guttene var mer overrepresentert desto mer alvorlig skadene var. Totalt i regionen ble 71 barn registrert med moderate, alvorlige eller dødelige hodeskader i løpet av perioden.

De fleste hodeskadene skyldtes fallulykker og trafikkulykker, med omtrent 40 prosent av hver. Skiulykker utgjorde 20 prosent av alvorlige hodeskader.

Gutter mellom 15 og 16 år var mest utsatt både for moderate og alvorlige hodeskader generelt samt de med dødelig utgang.

Tre av barna hadde skader som kunne skyldes fysisk mishandling.

Trafikk gir flest dødelige hodeskader

17 av hodeskadene var dødelige, noe som utgjør en firedel av alle moderate og alvorlige hodeskader. Hele 13 av dødsulykkene rammet gutter.

Ni av dødsfallene skyldtes trafikkulykker, som dermed utgjør hyppigste dødsårsak.

De fleste av barna som døde i trafikken, satt i bil. To var fotgjengere.

I tillegg skyldtes to av dødsfallene fallulykker og to skyldtes bruk av skytevåpen.

De fleste av barna som døde, omkom før de kom til sykehus.

Høyere dødelighet i landlige strøk

Ifølge retningslinjer skal alle barn i Midt-Norge med alvorlige hodeskader sendes til St. Olavs Hospital i Trondheim, som er eneste sykehus i regionen som opererer hodeskader.

- Kan det at så mange døde før de kom til sykehus skyldes at det var lang vei til St. Olavs Hospital for noen av dem?

- Hele 88 prosent av dødsfallene skjedde før ankomst til sykehuset. Om dette tallet kunne vært redusert med bedre behandling før ankomst sykehuset eller om avstand til sykehuset spilte en rolle, kan ikke denne studien svare på, sier Olsen.

Med stor sannsynlighet var mange av disse barna så hardt skadet at de døde momentant på skadestedet, og at ingenting dermed kunne vært gjort annerledes for å redde dem. Dette viser også i så fall hvor viktig det er å forebygge ulykker, sier Olsen.

Sjelden, men alvorlig

Ni av ti barn som får hodeskader, får bare en lett hodeskade. Men moderate og alvorlige hodeskader gir økt risiko for uførhet og død. Det er økende, global bekymring for alvorlige hodeskader hos barn.

- Derfor er det viktig å kartlegge årsaker til hodeskader blant barn, for bedre å kunne forebygge dem, sier Olsen.

Hittil har det vært for dårlig kartlagt hvor utbredt slike hodeskader er, og hvor mange som dør av det.

– Veldig få barn dør av hodeskader i Norge, sier forsker og lege Mari Olsen. (Foto: NTNU)

De fleste studier på temaet blander i for stor grad sammen lette, moderate og alvorlige hodeskader. Dessuten har mange studier ikke tatt med dødsfall som følge av hodeskader før barna havner på sykehus, påpeker forskeren.

Drepte barn i trafikken kraftig redusert

- Forklaringen på at vi har verdens laveste forekomst av moderate og alvorlige hodeskader hos barn, tror vi handler om nasjonale skadeforebyggende tiltak, sier forskeren.

Dette gjelder både forebygging av skader fra trafikkulykker og skader fra fall.

I Norge har vi de siste tiårene hatt et sterkt fokus på å forebygge skader hos barn, særlig i trafikken.

Norge har en av de laveste forekomstene av dødsfall i trafikken i verden.

Antallet barnedødsfall i trafikken har sunket fra 94 dødsfall i 1970, til bare fem i 2014.

Barnebilseter og hjelm

Streng bruk av barnebilseter og bruk av bilbelte i alle biler er en av grunnene til dette.

I tillegg har vi strengt regelverk for å forhindre kjøring i alkoholpåvirket tilstand, lave fartsgrenser, pålagt bruk av hjelm på motorsykler og mopeder.

Undersøkelser har vist at 77 prosent av barn under 12 år bruker hjelm når de sykler. Vi har også byggeregler for rekkverk på hus, barnesikring på vinduer og mykt underlag på utendørs lekeplasser.

- Alt dette bidrar til at vi har et høyt nivå av sikkerhet for norske barn, sier forskeren.

Store variasjoner mellom land

Forekomsten av moderate og alvorlige hodeskader blant barn varierer mye fra land til land. Det er også store forskjeller mellom høyinntekts-land.

- Men de studiene som rapporterer lavest forekomst, har typisk ikke med hodeskader med dødelig utfall før barnet kommer til sykehus, påpeker Olsen.

I denne studien fant forskerne ut at alvorlige hodeskader forekommer på 2,5 barn årlig per 100 000 innbyggere. I andre land varierer tilfeller av alvorlige hodeskader med under ett til 36 per år per 100 000 innbyggere.

Moderate hodeskader skjer hos mellom 6 og 159 barn årlig per 100 000 innbyggere, ifølge studier fra andre land.

I den norske studien fant forskerne en forekomst av moderate hodeskader på 2,4 barn årlig per 100 000 innbyggere.

Ganske representative forhold

Studien er utført i Midt-Norge, men forskerne antar at tallene også gjelder for hele Norge. Forskerne brukte registrerte moderate og alvorlige hodeskader på St. Olavs Hospital i Trondheim.

I tillegg hentet forskeren inn opplysninger fra syv akuttsykehus i området, samt fra Dødsårsaksregisteret.

Forskerne fant ingen forskjeller i antallet moderate og alvorlige hodeskader mellom de to femårsperiodene.

Nesten en av fire registrerte hodeskader var dødelige.

Men forekomsten pr innbygger var likevel lav, med 1,2 per 100 000 innbyggere.

- Studien bekrefter at dødeligheten av hodeskader har falt dramatisk i løpet av de siste tiårene i høyinntekts-land, sier Olsen.

Kilde:

M. Olsen mf: Incidence and mortality of moderate and severe traumatic brain injury in children: A ten year population-based cohort study in Norway. Sammendrag. European Journal of Paediatric Neurology, 4. mars 2019.

Powered by Labrador CMS