Nå slår en norsk studie fast at mange personer med smerter etter skader, har alvorlig sviktende hukommelse og konsentrasjon.

Smerter etter nerveskader kan gi alvorlig svekket hukommelse

– Det gir risiko for langvarig sykmelding, sier forsker. Funnet betegnes som viktig nybrottsarbeid.

Hvis du har vondt i et håndledd etter et fall eller senebetennelse, er det lett å miste fokus. Det kan ta lengre tid å gjøre jobben når smerter stadig avbryter konsentrasjonen.

Omtrent halvparten av dem med langvarige smerter, oppgir svekket konsentrasjonsevne og hukommelse sammenlignet med før.

Nå viser en ny studie at konsentrasjonsproblemer som følge av nervesmerter, kan være langt mer alvorlig for mange enn tidligere antatt.

Svært belastende

– Mange viser så stor svikt i kognitive evner som det å huske, tenke og konsentrere seg, at det oppleves som belastende og flaut, sier seniorforsker Henrik Børsting Jacobsen ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo.

– Hos noen er svekkelsen vi ser på nevropsykologiske tester, like alvorlig som hos pasienter med demens i tidlig fase, sier han.

Sammen med kolleger har Jacobsen utført en studie blant totalt 93 deltakere av begge kjønn, fra hele Norge. Snittalderen var rundt 40 år.

Særlig i arbeidslivet kan det å slite med å ta inn ny kunnskap og huske informasjon fra møter, gi alvorlige konsekvenser, ifølge seniorforsker Henrik Børsting Jacobsen ved Psykologisk insitutt på Universitetet i Oslo.

Kartla ulike smertepasienter

Det er en kjent sak at pasienter med fibromyalgi plages av at de blir glemske og sliter med konsentrasjonen. Kognitiv svekkelse er en del av diagnosen, og kvinner er overrepresentert.

– Det er kjent at dette gjelder ved andre smerter også. Men vi ville finne ut om det er forskjeller i hvor mye konsentrasjonen og hukommelsen påvirkes, og om det avhenger av årsaken til smertene, sier Henrik Børsting Jacobsen til forskning.no.

Spørsmålet er om folk med operasjonsskader eller de som har vært i ulykker også blir påvirket. Og rammer dette også menn?

Hadde ingen andre plager

Blant deltakerne var det 29 pasienter med smerter etter nerveskader, 44 pasienter med fibromyalgi og 20 friske. Deltakerne ble plukket ut ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, som er Skandinavias største smerteavdeling.

Avdelingen er også nasjonal kompetansetjeneste for smerter eller nevropatiske smerter.

– Det var viktig for oss å finne personer med nerveskader uten andre smertetilstander, og å kontrollere for depresjon eller søvnmangel, sier Jacobsen.

Forskerne fant ut at pasienter med smerter fra en nerveskade, faktisk har langt større problemer enn dem med fibromyalgi på en av testene. Den måler evnen til å lære og huske hvor og når man så et navn eller mønster sist.

Studien blir publisert i tidsskriftet Scientific Reports.

Slik ser testen ut. I den røde boksen har det vært et bilde av et mønster, som deltakerne skal gjenkjenne nedenfor.

Viktig nybrottsarbeid

Forholdet mellom smerte og kognisjon eller kognitiv svikt er for lite utforsket generelt, og dette er viktig nybrottsarbeid, skriver psykologspesialist Hans Johansen ved Sykehuset i Vestfold til forskning.no.

Ved klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering møter de ofte problemstillingene med opplevd kognitiv svikt ved vedvarende smerteplager .

– Det gjelder flere pasientgrupper med ulike typer nerveskader, der vedvarende smerter enten perifert eller sentralt, kan være en del av symptombildet, skriver han. Han mener funnet åpner opp for nye innfallsvinkler både i forståelsen av tilstandene, men også i behandlingen, skriver Johansen.

Fikk tester som ligner Kims lek

Deltakerne fikk digitale oppgaver hvor de skulle huske ulike mønstre som dukker opp tilfeldig, og deretter se hvor de ligger gjemt. Deltakerne gjennomførte også ulike IQ-tester over to til tre timer. Testene måler også koordinasjon, reaksjonsevne og impulskontroll.

– Det var overraskende at de som har smerter etter skader i nervesystemet, faktisk skåret dårligere enn pasienter med fibromyalgi, sier Jacobsen.

Når de skal huske hele åtte forskjellige gjenstander, gjør deltakerne med nervesmerter helt klart flere feil, enn både pasienter med fibromyalgi og friske.

Testen er sertifisert for å måle hukommelse og konsentrasjon.

Hva er nervesmerter?

Smerter på grunn av en skade i det perifere nervesystemet kalles nevropatisk smerte. Disse er utløst av en hendelse eller klar årsak.

– Slike nervesmerter kan for eksempel være smerter etter vådeskudd under jakt, en trafikkskade eller operasjonsskade, forklarer Jacobsen.

Som smerter etter en skulderoperasjon eller en tannlegeoperasjon som har ført til avkuttede nerver.

En annen vanlig årsak til slike nervesmerter, er skader i nervesystemet i beina, som oftest er på grunn av diabetes. Dette kalles polynevropati.

Fibromyalgi har ukjent årsak

Fibromyalgi skiller seg ut fra disse ved at vi ikke vet helt hvor smertene oppstår, eller hva de skyldes, forklarer han.

Disse pasientenes smerter er gjerne diffuse, det vil si at de har smerter i hele kroppen. Årsaken er ukjent og noen har antatt at de kan henge sammen med depresjon og stress.

– Kvinner er overrepresentert blant pasienter med fibromyalgi, men blant pasienter med nerveskader var kjønnsfordelingen mer lik, sier Jacobsen.

Kan gi lavere terskel for sykmelding

Testene deltakerne tok, kan lett overføres til utfordringer i dagliglivet, som har med orientering og hukommelse å gjøre.

– Som å huske hvor man la nøklene, hvor man parkerte bilen, eller å huske passord til nettbanken, illustrerer Jacobsen.

Hvis du får flere slike nedturer hver dag, kan du lett bli hardt preget.

Særlig i arbeidslivet kan det å slite med å ta inn ny kunnskap og huske informasjon fra møter, gi alvorlige konsekvenser, sier Jacobsen.

– Det kan føre til du ikke føler mestring, og gi lavere tersker for sykmelding, frykter han.

Rammet halvparten

Et annet funn som overrasket forskerne, var at problemene med kognisjon gjaldt uavhengig av hvor intense smerter de enkelte deltakerne hadde.

Deltakerne oppga på forhånd hvor store smerter de hadde, på en skala fra null til ti.

– Vi fant ingen sammenheng som tilsa at jo verre smerter, desto mer problemer med akkurat denne testen, som måler hvor godt man husker hvor og når man så et navn eller mønster sist, forklarer Jacobsen.

Det er viktig å understreke at ikke alle med nervesmerter opplever svekket konsentrasjon og hukommelse.

– Et spørreskjema avdekket på forhånd at kognitive svekkelser gjaldt omtrent halvparten av alle pasientene vi har til behandling ved smerteklinikken, sier han.

Forskerne har bare tatt med dem som oppga at de hadde slike problemer.

Smerte kan forstyrre minneoverføring

Funnet deres støttes av dyrestudier, hvor forskere har påført rotter smerter.

Deretter har de testet hvor godt rottene husker mønstre, og sammenlignet dem med smertefrie rotters oppførsel.

– Når de har påført noe som kan ligne nevropatisk smerte til dyr, ser de at det har en direkte negativ påvirkning på hippocampus. Dette kan tyde på at hippocampus` funksjon som minneoverflytter, blir svekket.

Hippocampus er det stedet i hjernen som blant annet flytter korttidsminner over i langtidsminnet, forklarer han.

– Må tas mer på alvor

Hele 1,3 millioner nordmenn opplever smerter, og mange med kroniske smertelidelser får etter hvert dårlig effekt av smertestillende medisiner.

At mange av disse i tillegg kan slite med konsentrasjon og hukommelse, tas for lite på alvor av behandlerne som pasienten møter i helsevesenet, mener seniorforskeren.

Jacobsen er ganske opptatt av hvor lite oppfølging slike pasienter får. I en annen studie har han og kolleger studert effekten av en ny behandlingsmetode mot kognitive svekkelser på grunn av kronisk smerte.

– Disse kognitive svekkelsene er mulig å reversere med riktig behandling, sier Jacobsen.

Hans Johansen ved Sykehuset i Vestfold mener at særlig fokuset på forholdet mellom smerter og funksjoner som går ut på å utføre handlinger som selvregulering eller metakognisjon er interessant.

- Dette er et klinisk veldig spennende tema som åpner opp for nye innfallsvinkler både i forståelsen av tilstandene men også i behandlingen, mener Johansen.

Referanse:

H. B. Jacobsen mf: Comparing objective cognitive impairments in patients with peripheral neuropathic pain or fibromyalgia. Scientific Reports, 12. januar 2020.

Powered by Labrador CMS