Denne artikkelen er produsert og finansiert av Sintef - les mer.

Den nye rapporten gir et bredt og unikt innblikk i det psykiske helse- og rusfeltet på nasjonalt nivå.

Pasienter med psykiske lidelser er stort sett fornøyde med behandlingen

En landsomfattende spørreundersøkelse avdekker at folk som får behandling for rus og psykiske problemer i det store og hele er fornøyd med hjelpen de får. Men alt er ikke like rosenrødt.

Det er helsetjenesteforskere i Sintef som har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra Helsedirektoratet. 

Ifølge rapporten er 70 prosent av de som får hjelp hos privat avtalespesialist tilfredse med tilbudet de får i «stor» eller «svært stor grad». Hos pasienter i rusbehandling er andelen 60. Bare halvparten i psykisk helsevern mener tilbudet de får er «godt». Personer i psykisk helsevern er de som blir undersøkt og behandlet for psykiske lidelser.

 Det betyr ikke at alt er rosenrødt: Resultatene viser at jo større og mer sammensatte problemene hos en pasient er, jo mindre fornøyd er de med hjelpen de får. 

Ser vi alle pasientgruppene under ett, svarer mellom tjue og tretti prosent at de er tilfredse «i noen grad». 

Prosjektleder og forsker Marian Ådnanes i Sintef sier at det som betyr mest for tilfredshet med behandlingen er først og fremst en god behandlerrelasjon. Det er relasjonen mellom behandler og den som blir behandlet.

– Vi ser også at det å ha koordineringstiltak, som for eksempel en individuell plan, gir opplevelse av god kontinuitet i behandlingen, sier hun.

Finner ut hvor skoen trykker 

– Dette er en stor og viktig undersøkelse, sier Hanne Elisabet Strømsvik. Hun er prosjektleder og ansvarlig for undersøkelsen i Helsedirektoratet. 

– I denne undersøkelsen har vi nådd ut til svært mange pasienter og brukere. De har fått mulighet til å dele sine erfaringer om hjelpen de mottar. Det gir oss viktig informasjon for å videreutvikle tjenestene, legger hun til.

Et nybrottsarbeid 

For første gang er det gjennomført en nasjonal brukerundersøkelse der poliklinikk-pasienter i psykisk helsevern og rusbehandling har svart direkte via helsenorge.no. 

Poliklinisk vil si å bli utredet og gå i behandling uten at pasienten legges inn på sykehus. 

Over 33.000 svarte på pasient- og brukerundersøkelsen. Av disse var størsteparten, rundt 21.000 pasienter, i psykisk helsevern. Omtrent 9.000 av deltakerne fikk hjelp hos avtalespesialister og omtrent 3.000 mottok tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Nylig ble rapporten overlevert fra helsedirektør Bjørn Guldvog til helseminister Ingvild Kjerkol. 

Viktige funn 

27 prosent av de som ble invitert til å delta på brukerundersøkelsen, sendte inn svar. 

– I forhold til andre tilsvarende undersøkelser der en går bredt ut, så vurderer vi svarprosenten som god. Ut fra analysene som Sintef har gjort, ser utvalget i stor grad ut til å være representativt, sier Strømsvik i Helsedirektoratet. 

Hun mener funnene i undersøkelsen er mange og viktige. Kunnskapen kommer til å bli brukt til å videreutvikle tilbudene i forbindelse med Opptrappingsplan for psykisk helse.

Hensikten med undersøkelsen er altså ikke bare å finne fakta, men å gi folk som sliter, en bedre hverdag.

 – Resultatene fra undersøkelsen er kanskje ikke så overraskende for de som jobber i disse tjenestene. Men, de gir oss som helsemyndigheter et bedre og bredere bilde av hvordan pasienter og brukere erfarer hjelpen de mottar, sier Strømsvik.

– Rapporten gir et bredt innblikk i psykisk helse- og rusfeltet på nasjonalt nivå. Datamaterialet gir også et rikt materiale for mer inngående analyser. For eksempel for å få mer informasjon om pasientenes vurderinger i det enkelte regionale helseforetak og det enkelte helseforetak/sykehus, sier Marian Ådnanes.

Referanse: 

Marian Ådnanes, Jorid Kalseth og Silje L. Kaspersen: Hva synes pasientene om den polikliniske behandlingen i psykisk helsevern og rusbehandling? Nasjonal bruker- og pasientundersøkelse blant voksne 2023. Sluttrapport, Sintef, 2023.

Om undersøkelsen

Spørreundersøkelsen ble gjort direkte til brukere og pasienter i psykisk helsevern og TSB via helsenorge.no

Rapporten gir oversikt og innsikt i en rekke tema når det gjelder de tre pasientgruppene:

  • Demografiske kjennetegn og karakteristika ved behandlingen og opplevelse av egen helse.
  • Diagnoser (selvrapporterte) og omfang av psykisk helse- og rusutfordringer.
  • Helsetjenestebruk ved ulike diagnoser og omfang av utfordringer.
  • Bruk og fornøydhet med videokonsultasjon i behandlingen.
  • Grad av brukermedvirkning, samhandling og oppfølging av somatisk helse.
  • Behandlerrelasjon/ terapeutisk relasjon.
  • Opplevelse av kontinuitet i det samlede tjenestetilbudet.
  • Tilfredshet og utbytte av behandlingen.

Sintef samarbeidet både med prosjektgruppen for nasjonalt pasientforløp i Helsedirektoratet, med Klinisk forskningsenhet Midt-Norge (Klinforsk), samt St. Olavs hospital/NTNU/Hemit.

Resultatene viser at jo bedre de ulike involverte helsetjenestene samarbeider, jo bedre føler pasienten seg ivaretatt. 

Oppdraget var gitt av Helsedirektoratet, og undersøkelsen ble gjort sommeren og høsten 2023.

forskning.no vil gjerne høre fra deg!
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? TA KONTAKT HER

Powered by Labrador CMS