Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nasjonalt senter for e-helseforskning - les mer.

Multidoser er maskinpakkede ruller med medisindoser. Hver pose er merket med dato og et klokkeslett for når medisinen skal tas.
Multidoser er maskinpakkede ruller med medisindoser. Hver pose er merket med dato og et klokkeslett for når medisinen skal tas.

E-resept for medisin­doser på rull gir mange fordeler

Det viser en kartlegging av fastlegenes erfaringer med multidoser som er pakket av maskiner.

Elektronisk resept, forkortet til e-resept ble innført i 2013, og i dag er over 90 prosent av alle resepter elektroniske.

Unntaket er for såkalte multidosepakkede legemidler. Her brukes papirresept, faks eller vanlig post.

Multidoser er maskinpakkede ruller med medisindoser. Hver pose er merket med dato og et klokkeslett for når medisinen skal tas.

Forskere ved Nasjonalt senter for e-helseforskning har nylig gjennomført en studie hvor de har sett på allmennlegers erfaringer med innføring av multidose i e-resept.

Et sentralt mål for myndighetene, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet er at også forskrivning av multidose skal over i e-reseptsystemet og ordningen prøves nå ut i flere kommuner i Sør-Norge.

Denne studien evaluerer deler av utprøvingen, med søkelys på fastlegers erfaring med igangsetting av multidose i e-resept. Norsk Helsenett har utprøvingsansvar, og systemet innføres fortløpende hos fastleger som har teknisk mulighet og lyst til å starte.

Sammen med andre studier utforskes ulike deler av innføringen både hos fastleger, farmasøyter og kommunale tjenester.

Multidose i e-resept

Multidose er maskinell pakking av legemidler i forseglede poser til personer som trenger hjelp til å dosere og huske å ta legemidlene sine på et bestemt tidspunkt.

Multidoser bestilles enten via papir og faks eller elektronisk innenfor en generell forskrivningsrutine for e-resepter, der legen og apoteket kommuniserer via en sentral database for e-resepter, som kalles Reseptformidleren.

Fastlegers erfaring

Økt bruk av medisiner utfordrer både kapasitet og sikkerhet ved håndtering av legemidler for pasienter og endringer i hvordan fastleger og annet helsepersonell samhandler med å følge dem opp.

Målet med studien til forskerne i Nasjonalt senter for e-helseforskning er å kartlegge fastlegenes erfaringer med å gå fra papir og faks til elektronisk forskrivning av multidose.

Forskerne gjennomførte dybde- og gruppeintervjuer med totalt 25 fastleger i perioden 2018 og 2020. Informantene som er inkludert i studien er et utvalg av de som var med i de første fasene med utprøving av multidose i e-resept.

– Fastleger har erfart at det er viktig med god IT-støtte og muligheter for support når de starter med multidose i e-resept. Systemet gir bedre oversikt og sparer tid, samt at samhandling med involverte aktører blir enklere, sier professor Monika Knudsen Gullslett i avdeling for personlig e-helse i Nasjonalt senter for e-helseforsking.

Professor Monika Knudsen Gullslett i avdeling for personlig e-helse i Nasjonalt senter for e-helseforsking.
Professor Monika Knudsen Gullslett i avdeling for personlig e-helse i Nasjonalt senter for e-helseforsking.

Mange fordeler

Studien viser at multidose i e-resept gir mange fordeler.

Fastlegene som har tatt systemet i bruk, sier at fordelene i stor grad gir bedre oversikt over pasientenes legemiddellister, de bruker mindre tid på resepter og samarbeid med apotek og sykepleiere i hjemmetjenesten er enklere.

Men de ser også utfordringer.

Det er variasjon i fastlegers behov for opplæring og informasjon, og det er stor variasjon i kompetanse og motivasjon ved bruk av digitale verktøy.

Videre er det utfordringer ved informasjon, opplæring, igangsetting, ansvar for medisinering, interaksjon og risiko for feilmedisinering.

Spesielt er tidsbruk, utgifter og teknologiske løsninger i introduksjonsfasen fremhevet som en utfordring.

Bedre og tryggere legemiddelbehandling

I dag er det rundt 100.000 pasienter her til lands som bruker multidose.

Multidose i e-resept er nå innført hos 170 fastleger og rundt 2.000 pasienter får multidoseresepten sendt elektronisk til apoteket.

For de som ennå ikke er koblet til e-reseptsystemet, finnes det ingen legemiddelinformasjon tilgjengelig elektronisk som andre leger enn fastlegen har tilgang til.

– Dette er spesielt utfordrende når multidosebrukere innlegges på sykehus eller er på legevakten, og pasienten selv ikke husker hvilke medisiner de tar. Multidose i e-resept vil gjøre informasjonen om legemidler mer tilgjengelig for alle behandlende leger, sier seniorforsker Trine Strand Bergmo i avdeling for digitale helsetjenester i Nasjonalt senter for e-helseforsking.

Forskningen senteret gjør på multidose i e-resept skal bidra med kunnskap om erfaringer rundt oppstart og bruk av multidose i e-resept som underlag før den innføres på alle legekontor i hele Norge.

Referanse:

Monika Knudsen Gullslett og Trine Strand Bergmo: Implementation of E-prescription for Multidose Dispensed Drugs: Qualitative Study of General Practitioners’ Experiences. JMIR Hum Factors, 2022. Doi: 10.2196/27431

Powered by Labrador CMS