Vil totalforby forskning på embryo

Regjeringen trosser råd fra fagfolk og høringsinstanser, og vil trumfe gjennom et totalforbud mot all forskning på befruktede egg, i tillegg til et forbud mot terapeutisk kloning. Lovforslaget er til behandling i Stortinget.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Saken skal behandles 28. november i Odelstinget. Dersom loven blir vedtatt i Stortinget, vil den effektivt begrense den norske stamcelleforskningen til å handle om voksne stamceller, som hver og en av oss har i kroppen.

Sterke forhåpninger til stamcelleterapier

Flere forskere mener at dette ikke er et tilstrekkelig grunnlag for å utvikle stamcelleterapier. Det er knyttet store forhåpninger til at nye behandlingsformer med stamceller kan kurere mange alvorlige og per i dag uhelbredelige sykdommer, som for eksempel Parkinsons, Alzheimers, hjerteinfarkt eller diabetes.

Forskerne argumenterer med at de embryonale stamcellene har mye større potensial, fordi de kan bli til mange flere forskjellige typer celler enn de voksne stamcellene kan.

  embryo

Dette er vanligvis betegnelsen på fosteranlegget i perioden fra egget har festet seg i livmorslimhinnen til utgangen av 8. svangerskapsuke. Fra dette tidspunktet til fødselen kalles det nye individet foster.

Kilde: Store norske leksikon

Nei til alt

I dagens Lov om medisinsk bruk av bioteknologi fra 1994, er det forbudt å forske på befruktede egg. Når man refererer til befruktede egg i stamcelledebatten, mener man ikke egg som er befruktet i en kvinne, men egg som er befruktet utenfor kroppen, og som blir til overs ved fruktbarhetsbehandling (IVF-behandling).

Det nye lovforslaget vil, i tillegg til å forby terapeutisk kloning, presisere at forbudet mot forskning på befruktede egg også skal gjelde forskning på stamcellelinjer som er avledet fra celler i slike overtallige befruktede egg. Embryonale stamcellelinjer er det mulig å importere fra utlandet, og offisielt finnes det bare litt over 60 slike i dag.

Regjeringen og Helsedepartementets oppfatning om at forskning på alle de forskjellige typene embryonale stamceller bør forbys, er i strid med flertallsoppfatningen hos de fleste rådgivende organer og høringsinstanser.

  delta i debatten!

Hva mener du om forskning på stamceller? Klikk her for å delta i debatten.

- Kan være etisk akseptabelt

En arbeidsgruppe nedsatt av departementet i 1999, fikk i oppgave å gjøre rede for de etiske problemene rundt denne typen forskning, og behovet for kontroll og styring av etisk, juridisk eller økonomisk art.

Allerede da mente flertallet at forskning på overtallige befruktede egg og vev fra provosert aborterte fostre kan være etisk akseptabelt og forsvarlig. Gruppa anbefalte samtidig å styrke forskning som kan fremme utvinning av stamceller fra alternative kilder. Den fant det ikke etisk akseptabelt å fremstille befruktede egg bare med tanke på å bruke dem til å utvikle stamcellelinjer.

Rapporten ble sendt på en avgrenset høringsrunde, og departementet fikk 17 høringsuttalelser som i hovedsak støttet tilrådingen fra arbeidsgruppa om at det kan være etisk akseptabelt å bruke overtallige befruktede egg og provosertaborterte foster som stamcellekilde.

Lekfolkskonferansens oppfatning

I november i fjor ble det også arrangert en lekfolkskonferanse om stamceller i regi av Bioteknologinemnda og Teknologirådet. Panelet på 15 personer i alderen 18-70 år var enige om at forskning på befruktede egg som er overtallige etter IVF-behandling bør være tillatt, og at man burde ha anledning til å importere stamcellelinjer fra utlandet. Lekfolkspanelet gikk imot å tillate terapeutisk kloning.

Tanken bak lekfolkskonferansen var at lekfolkenes sentrale rolle og konkrete råd ville gi konferansen et tungt demokratisk element i et felt hvor eksperter normalt dominerer.

vil ikke ha forbud

Statens helsetilsyn, Sosial- og helsedirektoratet, Norges forskningsråd , Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin, Det norske radiumhospital HF, Rikshospitalet, St. Olavs Hospital HF, Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet og det medisinske fakultetet ved Universitetet i Bergen, Det odontologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultetet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges Handikapforbund, Norges Diabetesforbund , fylkeslegen i Hedmark og Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte.

Omkamp på abortlovgivningen?

Helsedepartementet sendte så ut et lovforslag på høring med frist 3. april.

Allerede i Stortingsmeldingen om evaluering av bioteknologiloven som kom i mars måned, altså før høringsfristen for lovforslaget var ute, annonserte Regjeringen odelstingsproposisjonen om forbud mot forskning på befruktede egg og terapeutisk kloning.

I sin innstilling til stortingsmeldingen kommenterer mindretallet i Sosialkomiteen (Ap og Frp) at de ser denne uvanlig tidlige annonseringen som at Regjeringen på en spesiell måte forsøker å ta en omkamp på abortlovgivningen.

Gikk inn for forbud

Komiteens flertall (medlemmene fra Høyre, SV, KrF og Sp) gikk inn for en videreføring av forbudet mot forskning på befruktede egg.

Mindretallet la fram forslag om å åpne for forskning på befruktede egg og terapeutisk kloning fra 1. januar 2003, men dette ble forkastet av Stortinget med 60 mot 38 stemmer.

vil ha forbud

Norsk Sykepleierforbund, Den norske lægeforening, Norsk Helse- og Sosialforbund, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, Demensforbundet i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, fylkeslegene i Akershus, Hordaland og Nordland, Teknologirådet, Datatilsynet og Bioteknologinemnda.

Separat lovforslag

Helsedepartementes lovforslag (Ot.prp. nr. 108) ble godkjent i statsråd 5. juli i år. (Høringsnotatet til lov om medisinsk bruk av bioteknologi, derimot, ble ikke sendt ut før 4. november, og har høringsfrist 6. januar.)

I høringsrunden på lovforslaget gikk 21 instanser mot forbudet mot terapeutisk kloning, mens 19 gav sin støtte til lovforbudet (se faktaboksene til høyre).

21 mot 16 for forskning på befruktede egg

Når det gjelder forslaget om å videreføre og presisere dagens forbud mot forskning på befruktede egg, meldte bare 16 instanser sin støtte. 21 instanser gikk inn for å oppheve dette forbudet mot forskning på befruktede egg.

Bioteknologinemnda og Den norske lægeforening er blant de som støtter forbudet mot terapeutisk kloning, men mener at forbudet mot forskning på befruktede egg må oppheves.

Powered by Labrador CMS