Totalt sett sto næringslivet for 48 prosent av Norges samlede FoU-kostnader i 2022.

Nå forskes det mye mer i næringslivet 

Men de næringene som går bra i Norge, investerer lite i forskning og utvikling. 

Statistisk sentralbyrå (SSB) er klare med 2022-tallene for forskning og utvikling (FoU) i norsk næringsliv. 

De viser en økning på hele 12 prosent fra året før. Justert for prisøkningen var veksten på rundt 5 prosent.

Dette er godt nytt. 

I flere tiår har norske politikere vært opptatt av at næringslivet vårt forsker mindre enn i land vi sammenlikner oss med.

Alternativ energi og helse

Alternativ energi og annen teknologisk innovasjon er populært, viser SSB sine tall. Byrået har sett på utviklingen fra 2019 til 2022. 

FoU knyttet til energieffektivisering økte med hele 45 prosent, sammenlignet med det siste året før pandemien.

Også i bedrifter hvor ansatte jobber med helse og omsorg forskes og utvikles det mye mer. Her var økningen på 42 prosent fra 2019 og fram til 2022. 

Bedriftene forsker mer på behandlingsmetoder, legemidler og diagnostisering av pasienter. Digital helse er også populært.

Samtidig forsker norsk næringsliv mindre rundt petroleum. 

Sto for 48 prosent 

Totalt sett sto næringslivet for 48 prosent av Norges samlede FoU-kostnader i 2022.

Til sammen brukte næringslivet, universitetene, høyskolene og forskningsinstituttene nesten 90 milliarder kroner på FoU-aktiviteter i 2022, viser SSB-tallene. 

Litt over 53.000 årsverk ble brukt på forskning og utvikling i 2022. En økning på 6 prosent fra året før.

Lenger vekk fra målet

Regjeringen har ambisiøse mål for å øke næringslivets investeringer i forskning og utvikling. Målet er at norske bedrifters investeringer skal utgjøre 2 prosent i 2030. 

Til tross for økningen i FoU-investeringer, så falt likevel andelen av FoU-kostnadene i forhold til Norges bruttonasjonalprodukt (BNP) fra 1,89 prosent i 2021 til 1,56 prosent i 2022. Næringslivets andel er nå rundt 0,75 prosent.

– Dette er et paradoks, sier Espen Solberg. 

Han er forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu).

– De siste 20 årene har det vært jevn og til dels sterk vekst i næringslivets FoU-innsats. Men det målet er lenger unna enn noen gang. 

Målet blir vanskeligere å nå fordi BNP øker. Det ser derfor ut som om vi sakker akterut, mens FoU-investeringene i norsk næringsliv øker. 

– Det sier kanskje noe om at dette målet ikke er helt egnet, mener Solberg.

– Det er et grønt skifte på gang. Men det skjer ikke i store byks, mener Espen Solberg.

Tjener mest, forsker lite

Det er fint å ha et mål, og det er gode grunner for å styrke næringslivets FoU. Men BNP-målet skygger kanskje over en del ting som vi burde vært mer oppmerksom på, mener han.

– Det hadde for eksempel vært interessant å se om de næringene som går bra, investerer den økte inntjeningen i FoU. 

For eksempel er det flere viktige, etablerte næringer som har høy verdiskaping, men stagnerende FoU-investeringer, forteller han.

Oljenæringen er ikke med

Det gjelder blant annet petroleumsnæringen. 

Man kunne kanskje forventet at de økte egen FoU og vred den mot mer forskning inn mot det grønne skiftet, som miljøteknologi og fornybar energi, mener han.

– Tallene tyder ikke på at de gjør det i særlig grad. 

– Hvis vi virkelig skal få et grønt skifte med utgangspunkt i dagens næringer, burde vi sett en høyere FoU-vekst og mer grønn FoU i denne næringen som går så bra. 

Det er et skifte på gang

Utenom petroleumsnæringen blir mer av FoU-investeringene rettet inn mot grønn energi og mindre mot petroleum.

Dette gjenspeiler nok både at grønne investeringer ansett som mer lønnsomt og at det er etablert flere offentlige satsinger på feltet, mener Solberg.

– Så det er et visst grønt skifte på gang, selv om det ikke er så store byks.

Kilde: 

SSB: «Betydelig vekst i næringslivets FoU i 2022», 16. februar 2024

LES OGSÅ

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS