En ny studie fra NORCE og Veterinærinstituttet viser at smittepress fra oppdrettsanlegg er hovedårsaken til episoder med unormalt høye nivåer av lakselus på sjøørret på Vestlandet, og at dette forholdet forsterkes når temperaturen i sjøen er høy. (Foto: NORCE)

Har oppdrett eller klima skylden for lakselus på ørret?

FORSKEREN FORTELLER: Smitter lus fra oppdrett villfisk, eller er det slik at det er forhold i sjøen som både påvirker smittepresset på villfisk og oppdrettsfisk?

Lakselusa, et lite marint krepsdyr som har tilpasset seg et liv som parasitt på laksefisk, truer hele den norske oppdrettsnæringens økonomiske vekst. Den er også en viktig trussel for sjøørret og villaksen, ifølge flere fagmiljø.

Lakselusens effekt på overlevelse av laks og sjøørret har vært i forskernes fokus siden begynnelsen av 90-tallet. Sjøørret med flere hundre (og i enkelte tilfeller over tusen) lakselus per fisk ble observert rundt Bergen, og senere i andre oppdrettsintensive områder.

De unaturlige store mengdene lakselus sammenfalt med at de omkringliggende oppdrettsanleggene slet med store mengder lus.

Kontroversielt tema

Sammenhengen mellom de to har derimot fram til i dag vært et kontroversielt tema. Smitter lus fra oppdrett villfisk, eller er det slik at det er forhold i sjøen som både påvirker smittepresset på villfisk og oppdrettsfisk?

For eksempel er det alltid høyere temperatur senere i sesongen som (for det meste) sammenfaller med periodene når det er mer lakselus. Kan det være at det er temperaturene alene som forårsaker episoder med høye lusepåslag på villfisk?

I de senere årene har antall lus per oppdrettslaks blitt redusert betraktelig, og per dags dato er det bare tillat å et gjennomsnitt på 0.5 modne hunnlus, altså lus som kan produsere lusegg, per oppdrettslaks. Denne grensen reduseres helt ned til 0.2 i perioden før unge stadier av laks og sjøørret vandrer til havet for å beite.

Hvorfor er det da fremdeles et problem med lakselus på villfisk i noen områder i Norge? Årsaken er enkel – i samme perioden har antall oppdrettslaks langs kysten økt dramatisk.

Både klima og oppdrett spiller inn

Antall lus per oppdrettslaks er derfor ikke noen god indikasjon på det smittepresset ørret opplever. For å regne ut smittepresset må man ha en forståelse av hvor mange lus som slippes ut fra hvert oppdrettsanlegg og hvordan disse sprer seg i fjordene.

Veterinærinstituttet har laget en modell som bruker biomasse, antall lakselus på oppdrettsanlegg og temperatur for beregne det lokale smittepresset langs hele norskekysten. Modellen kan forutsi antall lus på fisk som blir satt i bur i 2-3 uker ved forskjellige steder langs kysten. Men kan den også forklare mengden lus på sjøørret?

I en nylig publisert studie i Parasites and Vectors viser vi, i samarbeid med forskere fra og Canada, en sterk sammenheng mellom denne smittepressmodellen og antall lus på sjøørret.

Studiet viser at antall lus på sjøørret øker dramatisk med smittpresse fra oppdrett når temperaturen er høy, men langt mindre når temperaturen er lav.

Økt temperatur i seg selv er derimot ikke årsaken til de store mengdene lus vi tidvis ser på Vestlandet. Men i kombinasjon med høyt smittepress fra oppdrettsanleggene kan det føre til episoder med lakselus langt over det som defineres som bærekraftig for sjøørret bestander.

Powered by Labrador CMS