Bare 1 av 2.000 kvinner i Norge har sonet i fengsel. Likevel hadde 13 prosent av alle kvinnene som døde av HIV mellom år 2000 og 2019, vært i fengsel.

Kvinner som har vært i fengsel, har mye høyere risiko for å dø tidlig

Mange av dødsfallene kunne vært unngått, ifølge ny studie.

Forskerne ved SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning har studert statistikk for alle kvinner som var innsatt i et norsk fengsel mellom 2000 og 2019. 

De fant ut at når det hadde gått gjennomsnittlig nesten 11 år fra kvinnene slapp ut av fengsel, hadde 9 prosent av dem dødd.   

Halvparten av kvinnene som døde, var yngre enn 50 år, og 8 av 10 dødsfall kunne vært unngått gjennom enten behandling eller forebygging. 

Studien ble nylig publisert i International Journal of Epidemology.

– Mange risikofaktorer

Selv om få kvinner fengsles, utgjør kvinnene som har vært i fengsel en ganske stor andel av kvinnene i Norge som dør tidlig av visse årsaker. 

Bare 1 av 2.000 kvinner i Norge har sonet i fengsel. 

Likevel hadde 13 prosent av alle kvinnene som døde av HIV mellom år 2000 og 2019, vært i fengsel. For rusrelaterte dødsfall var andelen 11 prosent, og for dødsfall relatert til alkoholbruk var andelen 5 prosent. 

Vegard Gjerden Svendsen er hovedforskeren bak den nye studien, og han er med i PriSUD-prosjektet, som studien er en del av.

– Rus er et stort problem. Mange har også en del andre livsstils- og levekårsutfordringer som til sammen bidrar til at de har en stor risiko for tidlig død, sier han. 

I perioden for studien, som er en del av Gjerden Svendsens doktorgradsarbeid, gikk antall tapte leveår på grunn av rusproblemer ned. Samtidig økte antall tapte leveår av andre årsaker. 

32 prosent av dødsfallene var relatert til overdoser, mens 32 prosent var relatert til det WHO har definert som ledende ikke-smittsomme sykdommer.

Den sistnevnte gruppen av sykdommer omfatter blant annet hjerte- og karsykdommer, kreft, diabetes og kols. Og blant kvinner som har vært i fengsel er risikoen for å dø av disse sykdommene mangedoblet sammenlignet med resten av befolkningen. 

Menn er også utsatt

Gjerden Svendsen sier at situasjonen trolig ikke er så veldig annerledes for menn. 

– Det er ikke noen grunn til å tro at man har særlig store forskjeller. Man har enda ikke gjort en tilsvarende studie på menn, men det er gjort studier både på overdoser og selvmord, sier han. 

I en 2023-studie fra SERAF beregnet forskerne dødeligheten for de som har vært i fengsel uavhengig av kjønn. Med tall fra dødsårsaksregisteret, fant de ut at 8 prosent av de som hadde sonet i fengsel døde i løpet av en periode på 8 år. 

Som forskning.no tidligere har omtalt, er en høy andel av de som fengsles diagnostisert med ruslidelser eller psykiske lidelser. Andelen har også økt over tid.

Vil ha forebygging i fengsel 

Gjerden Svendsen påpeker at studien ikke gir svar på om soning er en grunn til at en så høy andel av de som har sonet dør tidlig. 

– Det er vanskelig å si noe om. De fleste dør ganske lenge etter fengselsoppholdet og da er det vanskelig å si at det som skjedde mens de satt inne var avgjørende, sier han. 

En tydelig konklusjon i flere rapporter er imidlertid at soningsforholdene er for dårlige i norske fengsler. 

En av dem er Sivilombudets tilsynsrapport for kvinnefengselet Bredtveit, fra mars 2023. 

– Hvis det å sitte inne er en retraumatiserende opplevelse som gjør at du sakker enda mer akterut enn før du var i fengsel, hjelper det kanskje ikke, poengterer Gjerden Svendsen. 

Han mener det bør gjøres tiltak for at fengselsoppholdene skal styrke de innsattes forutsetninger for å klare seg bra etter soning, i stedet for i verste fall å gjøre forutsetningene dårligere. 

– Kriminalomsorgen er en helt unik arena for å komme i kontakt med noen av de mest sårbare og utsatte gruppene i samfunnet, sier han. 

———

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Referanse:

Gjerden Svendsen m.fl:  Mortality in women with a history of incarceration in Norway: a 20-year national cohort study, International Journal of Epidemiology, mars 2024.

LES OGSÅ

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS