For ikke mange år siden var mønsteret i sparingen at kvinner satte penger i banken – mens menn satte penger i aksjefond og aksjer.

Hele 45 prosent av oss sparer nå i aksjefond

Ny forskning.no-undersøkelse viser omfanget av aksjesparing i befolkningen.

Nesten 50 prosent av mennene og nesten 40 prosent av kvinnene svarer i undersøkelsen som Sentio Research har utført for forskning.no at de driver med aksjesparing. 

Tallene stemmer godt overens med en undersøkelse Opinion har gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF). Der svarte også nesten halvparten at de sparer i aksjefond.

Det samme fant professor Ellen K. Nyhus og kolleger i en undersøkelse utført i 2022 av Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. 

I den undersøkelsen var også kjønnsfordelingen om lag den samme som forskning.no nå finner.

Kvinner og menn

For ikke mange år siden var mønsteret i sparingen at kvinner satte penger i banken – mens menn satte penger i aksjefond og aksjer.

Resultatet av dette ble at menn fikk klart mer kapitalinntekt enn kvinner, viste tall fra SSB.

Dette kan altså være i ferd med å endre seg.

– De siste årene har vi sett en betydelig vekst i andelen av befolkningen som har plassert penger i aksjefond, sa administrerende direktør Bernt S. Zakariassen i VFF i en pressemelding som kommenterte VFF sin undersøkelse.

VFF-undersøkelsen fra 2022 viste også at det var langt flere lavtlønnede som hadde begynt å spare i aksjefond. Hele 41 prosent av dem med en personinntekt under 100.000 kroner opplyste at de hadde plassert penger i aksjefond. 

Det var en økning på hele 28 prosent fra året før. Som forklaring pekte Zakariassen på den generelt økte interessen for privat sparing under koronapandemien. 

Store forskjeller

forskning.no sin nye undersøkelse viser ikke den samme interessen for aksjesparing blant dem med lavest inntekt.

Nå svarer hele 80 prosent av dem med årlig husstandsinntekt under 300.000 kroner at de verken sparer i aksjefond eller aksjer. 

Blant dem med noe høyere husstandsinntekt – på mellom 300.000 og 500.000 kroner – så er det over 70 prosent som svarer at de ikke aksjesparer.

Blant personer med årlig husstandsinntekt på over en million kroner, svarer til sammenligning nesten 70 prosent at de holder på med aksjesparing.

Alderspensjonister og trygdede

– forskning.no sin undersøkelse viser som andre undersøkelser at flere menn sparer i aksjefond og aksjer enn kvinner, og at menn sparer høyere beløp. 

Dette sier professor Ellen Katrine Nyhus ved Universitetet i Agder (UiA).

Nyhus peker på at de med høyere inntekt rett og slett har mer penger å spare enn de med lav inntekt.

Ikke helt overraskende viser forskning.no sin undersøkelse at alderspensjonister og trygdede er de som sparer aller minst i aksjefond.

Kjønnsforskjeller

Undersøkelsen som Ellen Katrine Nyhus sto i spissen for ved UIA i 2022, fant enda større kjønnsforskjeller rundt kjøp av enkeltaksjer enn den som ble funnet for aksjefond. 

Blant kvinnene svarte 18 prosent at de eier enkeltaksjer og 42 prosent at de eier andeler i aksjefond.

Blant mennene var det 36 prosent som eide aksjer og 51 prosent som eide aksjefondsandeler.

Ulike kilder til kunnskap

Hvor får kvinner og menn informasjon om aksjefond og aksjer?

Nyhus fant i sin undersøkelse at kvinner gjerne får informasjonen sin fra finansrådgivere og fra venner. 

Menn bruker i større grad skriftlige kilder som finansstoff i media, råd fra meglerhus og diskusjonsfora og blogger på internett for å hente informasjon om aksjer.

Kilder: 

Ellen Katrine Nyhus: «Finansielt kunnskapsnivå og finansiell atferd i Norge og Finansiell kunnskap og mestringstro blant nordmenn 2022», rapport fra UiA, juni 2023

FinansWatch: «Rekordhøy andel nordmenn sparer i aksjefond», juni 2022

SSB: «Kvinner setter penger i banken, menn kjøper aksjer», 2020.

Om undersøkelsen:

Dette er en undersøkelse som Sentio Research AS har gjort for forskning.no i perioden 12. –16. januar. Undersøkelsen er gjennomført på et webpanel blant 947 personer. Alle er over 18 år og bosatt i Norge. 

For å best mulig gjenspeile populasjonen er resultatet vektet etter kjønn, alder og bosted.

Forskning.nos journalistikk om finans har blitt gjort mulig gjennom støtte fra Finansmarkedsfondet. Forskning.no har full redaksjonell frihet.

Powered by Labrador CMS