Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for naturforskning - les mer.

Høgskolen i Innlandet (INN) sporet ulver i Kynna-reviret i Innlandet 30. november i år. Dette er et av revirene der det forventes dokumentert kull i vinter.

Tre kull med ulvevalper er registrert så langt i vinter

Så langt i vinter har forskerne dokumentert tre kull med ulvevalper i Norge og grenseområdene mot Sverige.

Ulvene i Norge og Sverige overvåkes hver vinter i perioden fra 1. oktober til 31. mars. Den siste rapporten gir et sammendrag av det som er dokumentert og kartlagt om ulvens status i Norge per 11. desember. 

Hittil er det påvist 46–69 ulver og dokumentert tre kull med ulvevalper. Dette er høyst foreløpige tall. Antall registrerte ulver og kull er forventet å stige utover i overvåkingssesongen. Det er Høgskolen i Innlandet som har laget rapporten på oppdrag fra Rovdata.

To helnorske kull

Det er hittil i vinter dokumentert ulvevalper født i 2023 i de to helnorske revirene Julussa og Østmarka. I tillegg er det forventet at ulvekull vil dokumenteres utover vinteren i revirene i Rafjellet, Mangen og Setten. Disse antas å være helnorske revir. 

Det er også dokumentert et kull i Rotna, som antas å være et grenserevir. Videre forventes det dokumentasjon av kull i revirene Kynna og Fjornshöjden. Dette er revir der man antar at ulvene også oppholder seg på begge sider av grensen. Om det kommer valper i revirene i Kymmen, Kongsvinger og Boksjø, er mer usikkert.

– Det gjenstår fortsatt mye sporing, innsamling av DNA og annet registreringsarbeid. Vi forventer at mye vil bli klarere utover vinteren. I revirene Setten, Rafjellet og Kynna er det for eksempel påvist ulvevalper før overvåkingssesongen startet, som vi også forventer å kunne dokumentere nå i vinter, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Tre døde ulver

Av de 46–69 ulvene som hittil er påvist, er 29–39 bare registrert i Norge. To er registrert på begge sider av riksgrensen, mens 15–28 har usikker grensestatus. Alle er påvist i fylkene Innlandet og Viken.

Tre av ulvene er registrert døde i perioden. To av ulvene er felt på lisensjakt og én ulv ble avlivet etter å ha blitt påkjørt. 

Publikum kan bidra

Et hovedpoeng med de foreløpige statusrapportene om ulv er å gi feltpersonell, forvaltning og publikum mest mulig oppdatert status i revirene. Dessuten skal rapportene vise hvor det trengs mer data og tips fra publikum.

Alle kan bidra i overvåkingen ved å melde fra om ulvespor eller andre observasjoner og funn. Det gjør du til Statens naturoppsyn (SNO), til Høgskolen i Innlandet (INN) på Evenstad, eller via det skandinaviske rapportsystemet Skandobs på app eller internett.

– Alle meldinger om spor eller observasjoner av ulv mottas med takk. Dette gjelder spesielt der det er mistanke om at ulv kan ha fått valpekull i år, men også for å avklare ulver som lever i revir på tvers av riksgrensen. Det sier Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for ulveovervåkingen i SNO.

Du kan følge med på ulver som registreres på DNA i Norge i Rovdatas ulveteller, som oppdateres fortløpende gjennom vinteren.

Bestandsmål

En ny, endelig statusrapport for ulv i Norge og Skandinavia for vinteren 2023–2024 er planlagt ferdigstilt til 1. juni 2024.

I overvåkingssesongen 2022–2023 ble det påvist valpekull i tre helnorske revir og seks kull i grenserevir. Ettersom valpekull i grenserevir teller som et halvt kull, tilsvarer dette seks kull i Norge, og bestanden var på målet. 

Rapporten fra i vår viste under 100 ulver i Norge for første gang på sju år.

Referanse:

Petter Wabakken mfl.: Ulv i Norge pr. 11. desember 2023 foreløpige konklusjoner for vinteren 2023-2024 Rapport 1. Høgskolen i Innlandet, 2023.

Om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge.

  • Overvåkingssesongen varer fra 1. oktober til 31. mars.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og revirhevdende par.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Fire foreløpige statusrapporter slippes i løpet av registreringssesongen. Den siste, i mai, oppsummerer resultatene for Norge. Den endelige rapporten for Skandinavia kommer i juni.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet (INN) ved Evenstad som underleverandør, og i samarbeid med SNO i inntil seks revir i overvåkingssesongen 2023–24: Østmarka, Julussa, Varåa, Trysil øst, Ulvåa med Hernes og Kynna.

forskning.no vil gjerne høre fra deg!
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? TA KONTAKT HER

Powered by Labrador CMS