Saken er produsert og finansiert av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) - les mer.

En fersk rapport fra Diku viser at møteplassene mellom norske og internasjonale studenter noen ganger er organisert på måter som skiller, heller enn å bringe dem sammen.

Norske og internasjonale studenter trenger flere møteplasser

Internasjonale studenter i Norge syns det er langt lettere å bli kjent med andre internasjonale studenter enn med norske, viser en ny rapport. Den anbefaler at norske universiteter gjør mer for å legge til rette for samhandling mellom de to studentgruppene.

Internasjonale studenter ønskes velkommen på norske høyere utdanningsinstitusjoner, og de bidrar med verdifulle perspektiver som norske studenter ellers ikke ville blitt eksponert for.

I rapporten International Students in Norway – Contributors to Quality in Higher Education, kommer det frem at de fleste studentene som reiser til Norge for å studere, er både ambisiøse og hardtarbeidende.

Deres tilstedeværelse kan heve kvaliteten på norsk høyere utdanning, i tillegg til å gjøre den mer relevant i et globalt perspektiv.

For å utløse dette potensialet, må de norske og internasjonale studentene samhandle både sosialt og i studiesammenheng.

– Å få norske og internasjonale studenter til å omgås mer skjer ikke av seg selv, men krever en målrettet tilnærming fra institusjonenes side, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Både undervisningsopplegg, boligsituasjon og sosiale velkomstaktiviteter som fadderuker kan knytte studentene tettere til hverandre.

Rapporten viser at disse møteplassene noen ganger er organisert på måter som skiller, heller enn bringer internasjonale og norske studenter sammen.

– Her ser vi at det er betydelige forskjeller mellom institusjonene. Mange gjør allerede mye bra, men vi håper rapporten kan øke bevisstheten om mulighetene som ligger i mer samhandling, sier direktør i Diku, Harald Nybølet.

– Å få norske og internasjonale studenter til å omgås mer, skjer ikke av seg selv, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Potensielle «ambassadører» for Norge

Tilbakemeldingene fra de over 5000 internasjonale studentene som har deltatt i undersøkelsen kan bidra til å vurdere kvaliteten på norsk utdanning i et internasjonalt perspektiv.

Svarene viser at de internasjonale studentene velger Norge på grunn av kvaliteten på utdanningen, men også på grunn av landet i seg selv.

Tre av fire svarer at Norge var den studiedestinasjon de foretrakk, og 85 prosent av studentene sier det er sannsynlig at de vil anbefale andre å studere i Norge.

Til tross for at studentene som kommer til landet for å studere, får en internasjonal studieerfaring, sitter ikke alle igjen med en særlig norsk erfaring.

– Dette er synd for de mange internasjonale studentene som oppgir at landet i seg selv var hovedmotivasjonen for at de valgte å studere nettopp i Norge. Dersom de hadde fått muligheten til å bli bedre kjent med nordmenn og norsk kultur under oppholdet, kunne kanskje enda flere av dem blitt gode norgesambassadører i ettertid, sier Nybø.

Kvalitetsmeldingen fra 2016 setter som mål at studenter i høyere utdanning inngår i et læringsmiljø som inkluderer studenter fra andre land. Å sikre at studentene får internasjonale perspektiver er derfor en viktig del i av enhver relevant utdanning.

– Også norske studenter, særlig de som ikke reiser på et studieopphold utenfor Norge i løpet av utdannelsen sin, bør få et utbytte av internasjonalisering på norske campus. Nå jobber vi med en stortingsmelding om studentmobilitet. Her er ett av målene at vi skal utnytte den verdifulle ressursen internasjonale studenter er for studiemiljøene i Norge, sier Nybø.

Tilbakemeldingene fra de internasjonale studentene må tas på alvor, sier direktør i Diku, Harald Nybølet

Fornøyde studenter

De internasjonale studentene er generelt godt fornøyd med undervisningen i Norge, særlig undervisernes evne til å undervise på engelsk og fasilitetene på universitetet eller høyskolen.

Samtidig kommer det frem at noen studentgrupper har opplevelser som modererer dette positive inntrykket: Noen studenter ville ha hatt nytte av å bli bedre forberedt på de byråkratiske utfordringene de møter når de kommer til Norge. Det samme gjelder de akademiske særegenhetene ved norsk utdanningstradisjon, som kanskje skiller seg fra det de er vant med.

– Her blir det tydelig at noen studenter trenger mer informasjon og tydeligere forventningsavklaring i forkant. Ettersom vi jobber for en stadig kvalitetsheving av norsk utdanning, bør tilbakemeldinger som dette tas på alvor. Vi håper det kan fungere som inspirasjon i arbeidet med å tiltrekke oss og ta godt vare på fremtidige internasjonale studenter, sier Harald Nybølet.

Om rapporten

Students in Norway – Contributors to Quality in Higher Education er basert på den sjette undersøkelsen blant internasjonale studenter i Norge, gjennomført av Diku (tidligere SIU).

Målet har vært å samle informasjon om studentenes motivasjoner, erfaringer og vurderinger av det å studere i Norge. Den gir et unikt innblikk i norsk utdanning fra et internasjonalt perspektiv og er dermed en viktig kilde til kunnskap i videre utviklingsarbeid.

I 2019 fokuserer rapporten spesielt på de internasjonale studentenes bidrag til kvalitet i norsk høyere utdanning.

Undersøkelsen ble distribuert til alle internasjonale studenter ved 24 norske utdanningsinstitusjoner og 5094 studenter svarte. Datainnsamlingen ble gjennomført av analysebyrået ideas2evidence.

Les hele rapporten

Powered by Labrador CMS