I Trondheim har mange flere med bare grunnskole demens når de har rundet 70 år enn de som bor mer landlig i Trøndelag.
I Trondheim har mange flere med bare grunnskole demens når de har rundet 70 år enn de som bor mer landlig i Trøndelag.

Hver sjette over 70 år har demens – lav utdanning gir 3 til 6 ganger økt risiko

Forskere har kartlagt andelen over 70 år som har demens i Trondheim og nord i Trøndelag. Kvinner og eldre med bare grunnskole er mye mer utsatt enn høyt utdannede. – Heldigvis kan mye forebygges, sier forsker ved NTNU.

Stadig flere får demens. Men nøyaktig hvor stor risiko vi har for å bli dement når vi blir eldre, spriker mellom studier.

Mange studier har vist at kvinner er mer utsatt. Og at de som har gått «livets skole» ligger dårligere an enn folk med høy utdanning.

Bosted har kanskje også noe å si. Å bo i byer ser ut til å gi høyere risiko enn å bo i mer landlige strøk.

Nå har norske forskere undersøkt en rekke trøndere for å se om dette stemmer. Studien er publisert i Tidsskriftet for den norske legeforening.

Over 11.400 trøndere under lupen

En av de største helseundersøkelsene i landet, HUNT-undersøkelsen, omfatter vanligvis deltakere fra det som tidligere var Nord-Trøndelag.

Demens

Demens er en kronisk tilstand. Diagnosen innebærer redusert kognitiv funksjon (problemer med å lese, forstå og huske), og så endret atferd at personen har reduserte evner til å mestre aktiviteter i dagliglivet.

Alzheimers sykdom er den mest utbredte demenslidelsen.

Men nå har også innbyggere over 70 år fra Trondheim fått bli med. 

Et diagnoseteam med ni leger satte diagnosene demens og mild kognitiv svikt etter en rekke tester. Forskerne innhentet også deltakernes utdanningsnivå. 

Så sammenlignet forskerne forekomsten av demens hos deltakerne i HUNT4 70 + med byfolkene i HUNT4 Trondheim 70 +.

En av seks var dement

21 prosent av de eldre over 70 år i Trondheim var demente i utvalget. Mot «bare» 15,7 prosent i Nord-Trøndelag.

Men deltakerne var ulikt sammensatt i de geografiske områdene. Derfor justerte forskerne for alder, kjønn, utdanning og andel sykehjemsbeboere.

Da ble demensforekomsten beregnet til 16,2 prosent i Trondheim og 16,4 prosent i Nord-Trøndelag. Altså omtrent samme forekomst mellom by og land.

Noe av forklaringen var at mer enn dobbelt så mange sykehjemsbeboere var med i Trondheims-utvalget som i Nord-Trøndelag.

Slik foregikk kartleggingen

Drøyt drøyt 9.700  deltakere deltok i HUNT 4 70 + mellom 2017 og 2019. Tilsvarende deltok 1.700 deltakere fra Trondheim i 2018 og 2019. Deltakerne var i snitt drøyt 78 år.

Kartleggingen besto av spørsmål og tester om kognisjon, fungering i dagliglivet, om de selv følte de hadde kognitiv svikt, symptomer på demens og nevropsykiatriske symptomer. Kartleggingstesten MoCA ble også brukt, som gir en score på opptil 30 poeng. Tiords-testen som tester umiddelbar og utsatt hukommelse ble brukt på dem med lav MoCA-score. Pårørende ble intervjuet ved mistanke om demens, eller hvis deltakerne bodde på sykehjem.

Dette viser hvor viktig det er å justere for slikt, påpeker forskerne.

Kvinner mer utsatt

Kvinner var mer utsatt for demens enn menn. Hele 18,6 av kvinner i Trondheim og 17,8 prosent av kvinner i Nord-Trøndelag hadde demens.

Blant menn var andelen «bare» 13,1 og 14,8 prosent.

Kvinner har altså mellom 3 og 5 prosentpoeng økt risiko.

Dette rimer med tidligere studier på temaet.

Lav utdanning ga tre til seks ganger større risiko

Jo mer utdanning, jo bedre beskyttet ser det ut til at man er mot demens. 

Bare 6 til 8 prosent av de med universitets- eller høyskoleutdanning var demente. Trondheim lå høyest.

Om lag 13 prosent med videregående skole var rammet.

Og mellom hver tredje og hver fjerde med bare grunnskole var dement. Det utgjør mellom tre og seks ganger så høy forekomst som blant akademikere.

Flere med lav utdanning demente i Trondheim

Og det var en forskjell mellom by og land når forskerne så på deltakernes utdanningsnivå.

Langt flere med lav utdanning var demente i byen enn på landet eller byene nord i Trøndelag.

I Trondheim var hele 35,5 prosent demente blant dem med bare grunnskole.

I Nord-Trøndelag var 26,1 prosent demente blant disse. Dette var andeler etter justeringer.

En av tre har mild kognitiv svikt

Da var det jevnere mellom by og land når det gjaldt mild kognitiv svikt. Begge steder hadde drøyt 35 prosent av deltakerne slike problemer.

I en nylig publisert samlestudie har 19 prosent mild kognitiv svikt i aldersgruppen 70 til 79 år. HUNT-undersøkelsen fra Nord-Trøndelag er med i denne studien.

Men det var forskjeller blant de høyt utdannede.

I Trondheim hadde 35,2 prosent mild kognitiv svikt av de eldre med høy utdanning. 

I Nord-Trøndelag var langt færre plaget. Her slet «bare» 28,4 prosent av mild kognitiv svikt.

Styrken er den store mengden deltakere

– Studien er meget solid gjennomført av en forskningsgruppe med stor kompetanse både innen epidemiologisk forskning og med klinisk kunnskap om demens. Det sier professor Ingvild Saltvedt ved NTNU, som ikke var med på studien. 

Saltvedt jobber ved institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap. 

– Optimalt sett burde hver enkelt pasient vært undersøkt individuelt, men det er ikke praktisk gjennomførbart i et så stort materiale. Styrken er nettopp at det er så mange deltagere fra både Nord-Trøndelag og Trondheim, og at resultatene samsvarer så godt, skriver hun i en e-post til forskning.no.

– Demens kan til en viss grad forebygges med fysisk, mental og sosial aktivitet, sier professor Ingvild Saltvedt ved NTNU.
– Demens kan til en viss grad forebygges med fysisk, mental og sosial aktivitet, sier professor Ingvild Saltvedt ved NTNU.

Kan forebygges

Det er tankevekkende at rundt halvparten av eldre har kognitiv svikt, ikke minst når en vet at vi vil få en betydelig økning i eldre fremover, mener Saltvedt. 

– Det positive er at demensutvikling til en viss grad kan forebygges gjennom sunn og aktiv livsstil. Med andre ord fysisk, mental og sosial aktivitet, understreker hun.

I tillegg til optimal behandling av risikofaktorer som høyt blodtrykk, overvekt, diabetes, nedsatt hørsel, påpeker professoren.

Høyere tall enn i andre studier

Forekomsten av demens i begge geografiske områder er høyere enn i flere andre studier de siste årene.

Det kan skyldes de medisinske kriteriene som forskerne brukte.

Det kan også skyldes at det varierer hvor mange skrøpelige eldre som tas med i ulike studier. Og at det varierer hvilke aldersgrupper som er med.

Likevel er utbredelsen av demens ganske lik som i to studier fra Sverige og Finland.

I denne studien fikk mange tilbud om å delta via hjemmebesøk og kartlegging på sykehjem. Det kan ha gjort at flere med demens ble med i denne studien enn i andre studier.

Svakhet at én bydel i Trondheim var med

Forskerne påpeker selv to ting som kan ha ført til at utvalget ble skjevt.

I Trondheim har forskerne bare tatt med personer fra Østbyen bydel. Det kan ha påvirket hvor representative deltagerne er for hele Trondheim. Byen har fire bydeler.

Og dessuten var det en lavere andel som møtte opp i Trondheim – 33,8 prosent – enn i Nord-Trøndelag, hvor hele 51 prosent deltok.

HUNT er en godt kjent undersøkelse i Nord-Trøndelag og har pågått siden 1980-tallet.

Studien er et samarbeid mellom forskere ved Nasjonalt senter for aldring og helse, Folkehelseinstituttet, NTNU og HUNT forskningssenter. 

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Referanse: 

L. Gjøra mf: Demens og mild kognitiv svikt hos eldre personer i Trøndelag. Tidsskriftet den norske legeforening, 16. august 2023.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS