Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for naturforskning - les mer.

Familiegruppe av gaupe fotografert i Tingvoll kommune i januar 2023.

Gaupebestanden i Norge har økt

Det er i vinter påvist 71,5 familiegrupper av gaupe i Norge. Det er en oppgang på 13 familiegrupper fra i fjor.

Gaupebestanden ligger nå over det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper som Stortinget har bestemt.

Over bestandsmålet

Det er beregnet at det før kvotejakta startet og før nye unger ble født i 2023, var det 71,5 familiegrupper av gaupe i Norge.

– Gaupebestanden er over det nasjonale bestandsmålet etter at den var under målet i fjor. Ut fra antall familiegrupper er det beregnet at bestanden består av i overkant av 400 gauper på landsbasis før kvotejakta og nye unger ble født i år.

Det forteller Jonas Kindberg som er leder i Rovdata.

Oppgang i nesten alle regioner

Det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper er fordelt på sju av landets åtte rovviltregioner.

Det er fra i fjor registrert en økning i seks av sju regioner. Dette er i regionene Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold (region 2), Oppland (region 3), Oslo, Akershus og Østfold (region 4), Hedmark) (region 5), Nordland (region 7) og Troms og Finnmark (region 8).

I Møre og Romsdal og Trøndelag (region 6) er det registrert en nedgang sammenlignet med i fjor. I region 1 er det heller ikke registrert noen familiegrupper i år.

Fem regioner ligger over målet

– Gaupebestanden ligger på eller over det regionale bestandsmålet i region 2, 3, 5, 6 og 7. Regner man på et snitt for de tre siste årene, ligger regionene 2, 3, 5 og 6 over målet. Dette er viktig for overføring av forvaltningsmyndighet, sier Kindberg.

Det brukes et snitt for de tre siste årene (2021–2023) for å jevne ut årlige variasjoner i antall familiegrupper som kan skyldes jakt, ulike andel hunngauper som får unger hvert år og familiegrupper som ikke oppdages av overvåkingen.

Prognose for 2024

Det er utarbeidet prognoser for gaupebestandens utvikling ett år frem i tid. Dette skal være et hjelpemiddel for beslutningstakere i forvaltningen av gaupe. 

– Ut fra antall familiegrupper påvist før jakta i år, belasta kvote av hunndyr og bruk av prognosemodellen, er det beregnet at det mest sannsynlig vil være 76 familiegrupper i landet før jakta starter i 2024, sier Kindberg.

Bestanden av gaupe i Skandinavia overvåkes med felles metoder i Norge og Sverige. 

Rovdata vil i midten av juni i samarbeid med Naturvårdsverket utgi en felles rapport med status for hele den skandinaviske bestanden av gaupe i vinter.

Referanse:

Mari Tovmo mfl.: Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2023. NINA Rapport, 2023.

Om overvåkingen av gaupe

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe i Norge og for at oversikten over bestanden er best mulig.

  • Overvåkingen utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt på oppdrag fra Miljødirektoratet.

  • Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen av gaupe i Sverige.

  • Bestanden blir i begge land hovedsakelig overvåket ved å registrere antall familiegrupper hvert år. De består av mordyr i følge med en eller flere årsunger.

  • De fleste registreringene skjer på sporsnø i vinterhalvåret. Observasjoner av dyr, spor eller sportegn blir meldt inn til Statens naturoppsyn (SNO) i Norge og Länsstyrelsene i Sverige. De sender ut personell i felt for å undersøke nærmere.

  • Ut fra alle bekreftede observasjoner beregnes det hvor mange familiegrupper av gaupe som er i begge land.

  • Beregningene gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler. De er basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia.

  • Antallet individer i bestanden blir beregnet ut fra hvor mange familiegrupper det er.

  • Tips fra publikum er en meget viktig kilde til informasjon om familiegrupper av gaupe. Rovdata har i samarbeid med Naturvårdsverket i Sverige utviklet et rapportsystem for store rovdyr (Skandobs).

Powered by Labrador CMS