Denne artikkelen er produsert og finansiert av Veterinærinstituttet - les mer.

Underskelser har vist at bildekk inneholder et stoff som avgis til veibanen og reagerer med ozon i lufta  til et stoff som er giftig for fisk.
Underskelser har vist at bildekk inneholder et stoff som avgis til veibanen og reagerer med ozon i lufta til et stoff som er giftig for fisk.

Kan et vanlig kjemikalie fra bildekk forårsake fiskedød i norske lakseelver?

Historien i Norge startet med en uoppklart sak: Hva drepte fisken i elva Homla?

Høsten 2018 oppsto en akutt og relativt omfattende fiskedød i laksevassdraget Homla i nærheten av Trondheim.

Var rotenonbehandling lengre opp i vassdraget samme høst årsaken?

Etter nøye vurderinger, en rekke undersøkelser og målinger fra både forvaltning og forskere ble antagelsen – om ikke avskrevet – så i alle fall svekket.

Så langt har man ikke vært i stand til å avgjøre hva som førte til fiskedøden i Homla.

Forurenset vann kan forårsake fiskedød

E6 krysser Homla, og det er avrenning av vann fra veien og Stavsjøtunnelen til elva. Avrenning fra tunnelen etter vask har senere blitt lansert som en annen mulig faktor som kan ha bidratt til fiskedøden i 2018.

Roar Sandodden er forsker innen miljø og smittetiltak ved Veterinærinstituttet. Han stilte nye spørsmål. Var det flere uheldige faktorer som virket sammen og skapte en uheldig cocktail-effekt? Har vi kanskje ikke lett etter riktig årsak?

– Høsten 2021 fikk vi kjennskap til en artikkel fra USA som beskriver et kjemikalie i bildekk som er knyttet til akutt fiskedød på laksearten coho i Nord-Amerika, sier han.

Undersøkelsen fra USA viser at bildekk inneholder det kjemiske stoffet 6PPD som omdannes til et stoff som er giftig for fisk.

Sandodden forklarer at 6PPD utgjør hele en til to prosent av bildekk. Dekkene slites mot vegbanen og små dekkpartikler reagerer med ozon i lufta og danner 6PPD-kinon, som har betegnelsen 6PPDQ.

På engelsk har dette giftige stoffet navnet 6PPD Quinone.

Fakta om 6PPD og dekkproduksjon i USA

Ifølge den amerikanske nasjonale bransjeforeningen U.S. Tire Manufacturers Association er 6PPD en antioksidant og antiozonant som bidrar til å forhindre nedbrytning og oppsprekking av gummiblandinger forårsaket av eksponering for oksygen, ozon og temperatursvingninger. Foreningen skriver på egne nettsider at det er ingen kjente alternativer til 6PPD som gir samme sikkerhets- og ytelsesegenskaper i et dekk.

6PPD-kinon er akutt giftig

Nå har altså norske forskere funnet overraskende mengder av det samme giftstoffet i avrenningsvannet fra veier her i landet.

Sandodden forteller at forsøk som er gjort i Canada og USA, viser at stoffet 6PPD-kinon er akutt giftig for voksen coho-laks, som allerede er en truet art i Nord-Amerika.

Forsøk på andre arter av stillehavslaks viser at det fører til dødelighet hos noen laksearter, mens andre ikke.

Coho, som også blir kalt sølvlaks, er en av flere laksearter som holder til i Stillehavet. Ved vår kyst har vi arten atlantisk laks.

Coho, også kjent som sølvlaks, i Smith River Falls i Oregon, USA.
Coho, også kjent som sølvlaks, i Smith River Falls i Oregon, USA.

Ny målemetode

Ved hjelp av midler fra Miljødirektoratet har Veterinærinstituttet i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utviklet en metode for å måle 6PPD-kinon i vannprøver.

Fedor Kryuchkov, som forsker på området kjemi og toksikologi (læren om gifter) ved Veterinærinstituttet, har undersøkt vannprøver fra ulike områder der en kan forvente forurensning med stoffet.

Åtte vannprøver ble analysert. Tre av prøvene ble samlet inn i forbindelse med en rutinemessig vask av Stavsjøfjelltunnelen ved elva Homla. De tok også én prøve fra en vannpytt med avrenning fra kunstgressbanen med gummigranulat på Rosenborg i Trondheim og én fersk prøve fra en vannpytt på fylkesvei 152/Kykkelsrudveien, i nærheten av Drøbak sentrum.

I tillegg ble det analysert to prøver fra renseanlegget for tunnelavrenning ved Soknedalstunellen, samt én prøve nedstrøms utløp av dette renseanlegget. Disse to sistnevnte prøvene hadde ikke målbare mengder av 6PPD-kinon.

Vannprøve hentet fra vaskevann fra Stavsjøfjelltunnelen. Forskeren har gjort urovekkende funn i en forundersøkelsen av vannprøver fra avrenning fra veinett.
Vannprøve hentet fra vaskevann fra Stavsjøfjelltunnelen. Forskeren har gjort urovekkende funn i en forundersøkelsen av vannprøver fra avrenning fra veinett.

Kryuchkov forteller at analyseresultatene fra prøvene viser at 6PPD-kinon kan nå konsentrasjoner på opp til cirka 32 prosent av det rapporterte nivået der halvparten av coho-laks i undersøkelsene døde.

– Med unntak av renseanleggprøvene fra Soknedalstunnelen, viser analysene av vannprøvene at konsentrasjonen av 6PPD-kinon er over dødelighetsgrensen for coho-laks i henhold til den reviderte vurderingen gjort i en amerikansk studie. Faktisk ble noen prøver målt opp til 2,7 ganger grenseverdien for det som er dødelig for coho-laks, sier forskeren

Han forteller at vannprøvene fra renseanlegget imidlertid viser at det er mulig å redusere potensielle skadevirkninger.

– Samtidig skal vi huske at vannprøvene vi har tatt, representerer et øyeblikksbilde, og det er uvisst om prøvene ble tatt når konsentrasjonen har vært høyest, sier Kryuchkov.

Forurensing fra skitne tunneler

Norge har mange tunneler. Og tunnelvask er en viktig del av vedlikeholdet og for sikkerheten.

Sand, støv og eksos samler seg i der inne og skaper forurensning. Dette kan være skadelig for både helse, miljø og sikkerhet. Svevestøv er en stor utfordring både på veier og i tunneler. Forurensingen kan også gi dårlig sikt i tunnelen.

Ifølge lokalhistoriewiki finnes det over tusen tunneler i Norge. Og ifølge Store norske leksikon bygges det bygges årlig omkring 70 kilometer tunnel i Norge.

På bildet sees vaskevann som renner ut av Stavsjøfjelltunnelen etter at vaskebilen har gjort sitt for å rengjøre tunellen. Vannet renner ut til Homla.
På bildet sees vaskevann som renner ut av Stavsjøfjelltunnelen etter at vaskebilen har gjort sitt for å rengjøre tunellen. Vannet renner ut til Homla.

Urovekkende funn gir behov for å undersøke nærmere

– Vi synes at disse funnene er såpass oppsiktsvekkende at vi ønsker å gå videre med nye undersøkelser, forteller Anders Foldvik som er forsker fra NINA.

– Først vil vi undersøke om den atlantiske laksen er like følsom eller enda mer følsom, for dette stoffet enn coho-laks. Gitt at dette prosjektet påviser at 6PPD-kinon er giftig for atlantisk laks, ønsker vi å gå videre med innsamling av vannprøver for å se på variasjon i 6PPD-kinon-nivåer gjennom året og fra områder med ulik trafikkbelastning for å se om dette potensielt kan være et problem i våre norske lakseelver, sier han

Han viser til at det er mange nye veier og tunneler i nærheten av laksevassdrag under både bygging og planlegging og at behovet for veibygging bare vil øke i framtiden.

– Her har vi en mulighet til å gjøre avbøtende tiltak, men da må problemet først identifiseres og måles, sier Foldvik.

Referanser:

Fedor Kryuchkov mfl.: Er kjemikalier fra bildekk en medvirkende årsak til akutt fiskedød i norske elver, f.eks. Homla 2018?. Framdriftsrapport til Miljødirektoratet, 2021.

Shubham Varshney mfl: Toxicological effects of 6PPD and 6PPD quinone in zebrafish larvae. Journal of Hazardous Materials, 2022. Doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.127623

Kyoshiro Hiki mfl: Acute Toxicity of a Tire Rubber-Derived Chemical, 6PPD Quinone, to Freshwater Fish and Crustacean Species. Environmental Science & Technology Letters, 2021. DOI: 10.1021/acs.estlett.1c00453 (Sammendrag)

Zhenyu Tiana mfl: A ubiquitous tire rubber–derived chemical induces acute mortality in coho salmon. Science, 2020. DOI: 10.1126/science.abd6951 (Sammendrag)

Ozon

Dette er ozon som dannes ved at nitrogenoksider i bilens eksosgass, under innflytelse av naturlig ultrafiolett stråling, reagerer med eksosgassens hydrogenkarboner og andre organiske forbindelser.


Kilede: Store norske leksikon (snl.no)

Powered by Labrador CMS