Følger du med i undervisningen? Forskere vil bruke hjerneskannere til å finne ut om elevene følger med i undervisningen, og om de forstår den. (Foto: Nestor Rizhniak / Shutterstock / NTB scanpix)

Slik kan studenter lykkes

Debattinnlegg: Akademisk coaching kan hjelpe studenter med å mestre møtet med en ny, krevende hverdag.

Mange studenter er nye både i byen og på studiestedet. Det er mye nytt å forholde seg til. Ikke bare er det fravær av nær familie, det er også mye nytt å sette seg inn i på skolen. For mange kan det oppleves både skummelt og vanskelig.

Som coach og lærer hadde jeg et møte med en student som var veldig god i fotball. Studenten var tilflytter. Nettverket studenten hadde var gjennom fotballen. Hun opplevde studenttilværelsen som litt ensom og vanskelig.

Brukte fotballen for å mestre studiene

Det var utfordrende for studenten å følge opp både studier og det å satse på idretten. Pensum og forberedelser til eksamen var overveldende.  Hun fikk gjennom coaching utforsket hvordan de kunne bruke ferdighetene sine fra fotballbanen i studenttilværelsen.

Fotball på høyt nivå krever mye terping, systematisk trening, mental og fysisk forberedelse til kamp. Det samme gjør studentlivet.

Gjennom akademiske coachingsamtaler fikk studenten hjelp til å se hvordan disse ferdighetene kunne brukes for å strukturere lesing og å forberede seg til eksamen.

Overføringsverdien var ikke noe studenten hadde vært oppmerksom på. Et nytt lys ble tent. Fotballen var noe studenten mestret, og etter noen samtaler fikk studenten en ny bevissthet rundt egne ressurser. Hvis det ikke hadde skjedd, kunne studenten stått i fare for å falle fra studiene.

Mange studenter sliter

Frafall et stort problem i norsk høyere utdanning.  Det hadde vært fint med «universalmedisin».  Akademisk coaching handler om å endre tanke- og handlingsmønstre, kanskje det kan være denne universalmedisinen?

Akademisk coaching er allerede et tilbud til studenter ved mange amerikanske universiteter og høyskoler. Tilbudet er et ledd i å hindre frafall i høyere utdanning samt bidra til økt motivasjon og mestring og bedre faglige prestasjoner. 

Utfordringene med frafall er noe som gjelder for hele landet innen universitet- og høgskolesektoren, men allikevel er Østfold fylke spesielt. Ved Høgskolen i Østfold er det mange studenter som er de første i sin familie som tar høyere utdanning. Det kan gjøre at de står i større fare for å falle fra.

Handler om å mestre livet som student

Akademisk coaching handler ikke bare om å forebygge frafall, men kanskje først og fremst å mestre livet som student.

Jeg har prøvd ut akademisk coaching til førsteårsstudenter ved en bachelorutdanning ved Høgskolen i Østfold. I evalueringene fra hver coaching-time, forteller studentene blant annet at de er blitt mer klar over sine egne negative tankemønstre.

Det gjør det lettere å se hvordan de kan jobbe med dette. Flere opplever at jeg spørsmålene jeg stiller, gjør at de tenker aktivt over de utfordringene de møter som student.

Gjennom samtaler går studenten fra å streve med det å være student, til en opplevelse av økt mestring og motivasjon. Samtalene kan handle om alt fra hvordan angripe et stort pensum, prioritering mellom jobb, skole, familie, det sosiale livet, tilhørighet og faglige prestasjoner.

Ulike livssituasjoner krever ulik tilrettelegging

Som mange andre høgskoler har vi i Østfold studenter i alderen 19 til 60. Noen har ingen tradisjon i familien for å ta høyere utdanning og har kanskje lite støtte og hjelp til studier i hverdagen. Andre har et langt yrkesliv bak seg, men kanskje lite selvtillit på skolebenken. Her kan akademisk coaching være en nøkkel til å lykkes i studiene.

Ulike livssituasjoner tilsier at det ikke holder med et kurs i studieteknikk. Nettopp dette at vi har studenter i ulik alder og livssituasjoner gjør at mange må tilrettelegge livet sitt på andre måter enn det vi tradisjonelt har oppfattet som en studenttilværelse. Mange balanserer foreldrerollen med og uten partner samtidig som de skal være fulltidsstudenter. Hvor mye de kan og bør jobbe ved siden av studiene er en tilbakevendende problemstilling.

I andre timer har jeg hjulpet studenter med noe så «enkelt» og så vanskelig som hvordan «angripe» en psykologibok på over 300 sider når du knapt har lest noe faglig på engelsk tidligere. Studenten fikk hjelp til å identifisere motstanden. Det gjorde at de kunne gå fra motstand, til motivasjon og mestring. Da blir ikke psykologiboken bare liggende som en «verkebyll».

Det er det akademisk coaching handler om. Studenten finner kraften i seg selv til å løse sine utfordringer.

Powered by Labrador CMS