Høye tall for vold mot ungdom

Gutter i Oslo er mest utsatt for vold fra jevnaldrende, jenter er mest utsatt for vold fra voksne og flest seksuelle overgrep skjer i Finnmark.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er noen av konklusjonene i en ny rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

- Dobbelt så mange gutter som jenter opplever vold fra andre ungdommer. Hver fjerde gutt har opplevd vold fra andre ungdommer siste år. Dette er svært høye tall, sier forsker Grete Dyb.

Funnene er hentet fra en ny rapport skrevet av Grete Dyb og Line Schou, begge fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress - NKVTS.

- Jenter er mest utsatt for seksuelle overgrep. I en klasse på 30 elever kan to jenter ha opplevd seksuelle overgrep, sier Dyb.

- Vi har undersøkt tre fenomener; vold fra ungdom, vold fra voksne og seksuelle overgrep, sier Schou.

- Mønsteret i forekomsten av disse fenomenene har ulik karakter. Jenter utsettes typisk for vold fra voksne og seksuelle overgrep, mens gutter typisk er utsatt for vold fra jevnaldrende.

24 prosent av guttene og 12 prosent av jentene har opplevd vold fra jevnaldrende.

Sosiolog Line Schou og barnepsykiater Grete Dyb, NKVTS. (Foto: Siv Natvig)

Fem prosent av jentene og tre prosent av guttene har opplevd voksenvold. Langt flere jenter (6 prosent) enn gutter (2 prosent) har opplevd seksuelle overgrep siste året.

Verst i Oslo og Finnmark

Oslo har høyest forekomst av vold fra ungdommer, 27 prosent for gutter, mens Oppland ligger lavest med 17 prosent.

Finnmark har høyest forekomst av seksuelle overgrep, nesten en av ti jenter her sier de har vært utsatt for seksuelle overgrep siste år.

Det er over dobbelt så mange som i Hedmark. Oslo ligger på et gjennomsnitt i undersøkelsen, med 6 prosent jenter utsatt for seksuelle overgrep.

- Fra tidligere forskning er det kjent at det er et høyt tall for vold og overgrep i Oslo. Nå vet vi at de tre nordligste fylkene kommer omtrent like dårlig ut på statistikken, sier Dyb.

For seksuelle overgrep er det faktisk betydelig høyere tall i Finnmark enn i Oslo.

Sårbar på flere arenaer

Blant de ungdommene som var utsatt for vold eller seksuelle overgrep, var 21 prosent av jentene og 11 prosent av guttene utsatt for flere typer krenkelser.
- Jenter opplever oftere både doble og tredoble belastninger: både vold fra jevnaldrende og voksne eller vold og seksuelle overgrep.

- Noen kombinasjoner er mer vanlig enn andre, unge som er utsatt for vold fra voksne er ofte utsatt for minst én belastning til, sier Schou.

Forskning fra USA har vist det samme mønsteret, mange opplever flere typer krenkelser.

- Vår undersøkelse viser at det er slik i Norge også, legger Dyb til.

Spesielt utsatte grupper

Ungdom som ofte er beruset, er mer utsatt for vold og seksuelle overgrep. Vi vet ikke om ungdom drikker fordi de opplever sterke belastninger eller om de ved å drikke utsetter seg for fare.

Ungdom som har andre vanskeligheter; som foreldre med dårlig råd eller som er trygdet eller arbeidsledig, opplever oftere vold og seksuelle overgrep.

- Det kan se ut som at ungdom som bor i fosterhjem er en spesielt utsatt gruppe. Vi vet imidlertid ikke om volden skjedde før eller etter at de kom i fosterhjem - noe vi kunne tenke oss å undersøke nærmere, legger Dyb til.

- Ungdom med nedsatt hørsel eller bevegelseshemming var også oftere utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Behov for videre forskning

Vi har dessverre altfor lite kunnskap om denne problematikken i Norge, sier Dyb.

- De samlede resultatene i rapporten tilsier at forekomst av vold bør inngå i nasjonal, regelmessig gjentatt helseovervåkning med standardisert metodikk.

- For å kunne sette inn effektive tiltak trenger vi mer kunnskap både om hvem som blir utsatt, hvem som utøver volden og situasjonene den skjer i.

- Vi trenger for eksempel langtidsstudier der barn og unge følges over flere år. Da vil vi kunne si mer om hvordan og hvorfor vold blir tatt i bruk og hvilke skadevirkninger den har på lang sikt, hevder Dyb.

- Vi ser en klar sammenheng mellom utsatthet og helse. I denne undersøkelsen kan vi se at de som er voldsutsatt oftere har dårlig helse og psykiske plager.

- Ut fra denne undersøkelsen kan vi ikke si at dette er en konsekvens av volden, men dette forholdet må definitivt undersøkes nærmere, avslutter hun.

Lenker:

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Folkehelseinstituttet

Om forskningen:

“Voldsutsatt ungdom i Norge” er en studie gjort av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og Folkehelseinstituttet, basert på ungdomsundersøkelser i 6 fylker: Oslo, Hedmark, Oppland, Nordland, Troms, Finnmark.

Undersøkelsen omfattet 15 930 10. klassinger i Folkehelseinstituttets helseundersøkelser i årene 2000-2004.

Ungdommene har svart på spørsmål om de hadde vært utsatt for vold, som slag, sparket eller lignende, de siste 12 månedene og om de i løpet av de siste 12 månedene selv hadde opplevd seksuelle overgrep, for eksempel blotting, beføling eller ufrivillig samleie.

Skjemaene hadde en lang rekke spørsmål og ble delt ut og besvart i klasserommene.

Rapporten beskriver forekomst av vold og seksuelle overgrep blant 15-åringer, samt sammenhengen mellom vold og seksuelle overgrep og sosiale og individuelle faktorer.

Powered by Labrador CMS