Denne artikkelen er produsert og finansiert av Veterinærinstituttet - les mer.

Bakterien Streptococcus dysgalactiae finnes naturlig i de fleste saue- og melkekufjøs, og modernisering av husdyrhold kan bidra til økt risiko for infeksjoner med bakterien. Ny forskning belyser hvordan næringen kan jobbe med å møte utfordringen.
Bakterien Streptococcus dysgalactiae finnes naturlig i de fleste saue- og melkekufjøs, og modernisering av husdyrhold kan bidra til økt risiko for infeksjoner med bakterien. Ny forskning belyser hvordan næringen kan jobbe med å møte utfordringen.

Forskere vil gi bønder nye råd:
Streptokokk-infeksjoner er et økende problem for norske sauer og kyr

Mer moderne og intensivt husdyrhold kan bidra til økt risiko for infeksjoner. Ny forskning har sett på hvordan næringen kan minske spredningen.

Streptokokk-bakterien Streptococcus dysgalactiae er en viktig årsak til utbrudd av både leddbetennelse hos lam og jurbetennelse hos melkekyr i Norge.

Infeksjonene er et økende problem i norsk sauenæring og melkeproduksjon og fører til redusert dyrevelferd, økt bruk av antibiotika og redusert produksjonsutbytte.

Grunnlag for oppdaterte råd

Målet med forskningen til Marit Smistad var å finne ut hvordan disse bakteriene spres og gir sykdom hos sau og melkeku i Norge.

– Dette gir grunnlag for oppdaterte råd for norske saue- og melkekuprodusenter for å forebygge infeksjoner med S. dysgalactiae, sier hun.

Risikofaktorer for infeksjon hos dyrene er forbundet med noen former for modernisering og intensivering av husdyrholdet, ifølge Smistads forskning.

– Den økte forekomsten av disse streptokokkinfeksjonene skyldes trolig endrede driftsforhold rundt dyrene, forklarer hun.

Marit Smistads har påvist at risikofaktorer for infeksjon hos dyrene er forbundet med noen former for modernisering og intensivering av husdyrholdet.
Marit Smistads har påvist at risikofaktorer for infeksjon hos dyrene er forbundet med noen former for modernisering og intensivering av husdyrholdet.

Modernisering og intensivering

Smistad har i sine studier spurt bønder, tatt prøver og gjort bakteriologiske undersøkelser i besetninger.

En viktig del av arbeidet var sekvensering av bakteriens arvestoff for å finne ut av hva som kan øke risikoen for infeksjoner. Det var også viktig å finne kildene til bakteriene og undersøke om noen bakterievarianter er mer tilpasset bestemte dyrearter eller er mer sykdomsfremkallende enn andre.

Smistad og hennes forskerkolleger fant ut at det er flere sider ved moderne husdyrhold som kan øke risikoen for infeksjoner.

– Større saueflokker med mer enn to lam født per søye hadde økt risiko for utbrudd av smittsom leddbetennelse hos lam.

Videre var jurbetennelse forårsaket av S. dysgalactiae vanligere i besetninger av melkeku som var gikk i løsdriftsfjøs sammenlignet med båsfjøs. Og visse typer fjøsgulv var en risikofaktor for infeksjoner i både saueflokker og melkekufjøs.

De gulvene som ble påvist som risikofaktorer, var plastrister hos sau og tett gulv hos storfe.

Fantes i de fleste besetninger

Ved å samle inn prøver fra saueflokker og besetninger av melkeku kunne forskerne se at S. dysgalactiae fantes i de fleste besetningene de besøkte.

– Bakterien ser ut til å trives best på dyrene, men overlever også en stund i miljøet rundt dyrene. Vi fant den i en stor andel prøver fra liggebåser og fra melkingsutstyr, noe som peker mot at disse punktene kan spille en rolle i indirekte smitteoverføring mellom dyr.

Forskerne fant også at S. dysgalactiae likte seg spesielt godt i sår. Det gjaldt hos både sauer og melkekyr.

– Det er sannsynlig at sår kan fungere som et sted der bakterien kan formere seg. Forebygging av sår hos dyrene kan derfor være et viktig tiltak for å redusere infeksjonspresset i en besetning, sier Smistad.

Finnes naturlig i de fleste fjøs

Undersøkelser av bakteriens arvestoff ved sekvensering viste at lignende, nært beslektede varianter av bakterien ble funnet i besetninger med stor geografisk avstand, og de ble funnet både hos melkekyr og sauer.

Det ble også funnet nært beslektede bakterievarianter i friske kontrollgrupper og i grupper av dyr med sjukdomsproblemer.

– Resultatene viser at bakterien er naturlig til stede i de fleste fjøs og kan slå til og gi sykdom under visse omstendigheter. Derfor bør våre funn om risikoen ved enkelte driftsforhold danne grunnlag for nye og oppdaterte råd til bønder, slik at vi kan forebygge sykdom, sier Smistad.

Referanse:

Marit Smistad: Piecing together the chain of infection for Streptococcus dysgalactiae in sheep and dairy cows- risk factors, sources, and genomic diversity of bacterial strains (pdf). Doktoravhandling ved NMBU, 20. januar 2023. Sammendrag.

Om forskningen

Marit Smistads forskning har blitt gjennomført ved Veterinærinstituttet i samarbeid med Tine, og er finansiert av fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA), samt Animalia og Tine.

Powered by Labrador CMS