Denne artikkelen er produsert og finansiert av Handelshøyskolen BI - les mer.

Turistnæringen står bak dobbelt så store utslipp per krone som gjennomsnittet i norsk økonomi.

Flyturister setter klimamålene i fare

Flere turister som reiser med fly, vil sørge for at Norge ikke når klimamålene innen 2030.

Fram til pandemien lammet reiselivsnæringen, hadde den hatt seks år med sammenhengende vekst. Den eksportrettede delen av næringen vokste mest. En ny rapport fra McKinsey peker nå igjen ut globale turister med reisefeber som en av landets mest innbringende inntektskilder i fremtiden.

Samtidig har Norge forpliktet seg til Parisavtalen. Alle næringer må gjøre klimakutt for at landet skal ha en sjanse til å nå 1,5-gradersmålet. Men kan Norge bli bærekraftig samtidig som horder av utenlandske turister inntar landet og gir vekst i turist- og reiselivsnæringen?

Professor Nina Iversen har målt utslippene fra turistnæringen.

Nasjonale utslipp

Globalt øker energibruken i turistnæringen, og den har negativ innvirkning på klimaendringene. Hva er status i Norge?

– En av utfordringene med denne næringen er at den er kompleks. Grensene for hva som regnes som turisme, er uklar. Dermed blir det også vanskelig å måle utslippene fra denne typen virksomhet, forklarer Nina Iversen, professor ved Handelshøyskolen BIs Institutt for markedsføring.

Iversen har sammen med et internasjonalt forskerteam testet ut en ny måte å måle de samlede utslippene fra turistnæringen på. De har også satt opp en prognose for utviklingen sett opp mot Norges samlede karbonutslipp.

Tar ikke med tallene

Utslippene fra internasjonale flyreiser og cruiseskip har tidligere ikke blitt medregnet når bransjens totale klimaavtrykk er beregnet. Det betyr at utslippene som turistnæringen er ansvarlig for, underrapporteres.

– Vår beregning gir oss en bedre oversikt over den totale utslippsmengden. Det gir den norske næringen en bedre forståelse av de globale konsekvensene av sin egen virksomhet, forklarer Ya-Yen Sun fra The University of Queensland.

Hun er også del av forskningsteamet, som har fått finansiering til prosjektet Tourrisk gjennom Klimaforsk-programmet til Forskningsrådet.

Dårlige utsikter

Teamet avdekket at karbonintensiteten i reiselivet, altså utslipp per krone, er mer enn det dobbelte av gjennomsnittet for norsk økonomi. Prognosene deres viser videre at turisme vil være den største utslippsnæringen i norsk økonomi innen 2030.

– Spesielt luftfart vil være en stor barriere for utslippsreduksjoner. Den utgjør 17 prosent av nasjonale turismeinntekter og samtidig 75 prosent av direkte turismeutslipp, forklarer Iversen.

Lengre opphold er bedre

Turisme er en global megaindustri, men den norske næringen er i dag fragmentert, har lave marginer og lever i skyggen av andre næringer.

Siden en så høy andel av CO-utslippene i reiselivet er knyttet til transport, er det nødvendig å jobbe frem nye tilbud som gir lavere utslipp og samtidig fremstår som attraktive for forbrukerne. Mer helhetlige beregninger av utslipp, slik som Iversen og hennes kolleger har gjort, kan hjelpe oss å avgjøre hva slags næringsutvikling som det bør satses på.

Fly står for mye av utslippene. Det taler for å legge til rette for grønnere måter å ankomme Norge på. Det betyr også at det er bedre å få flere kroner fra hver turist enn å få flere internasjonale ankomster. Det betyr også at de utenlandske turistene som kommer, bør lokkes til å bli lenger.

Referanser:

Ya-Yen Sun mfl.: Can Norway become a net-zero economy under scenarios of tourism growth?. Journal of Cleaner Production, 2022. Doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132414’

Norge i morgen – Ti mulighetsnæringer for Norge. Rapport, McKinsey & Company, 2022.

Powered by Labrador CMS