Denne artikkelen er produsert og finansiert av Artsdatabanken - les mer.

To av artene vi kjenner til er rødkløveren (Trifolium pratense) fra planteriket og åkerhumla (Bombus pascuorum) fra dyreriket.

Over 25.000 arter i Norge er ennå ikke funnet

En fersk statusrapport viser at det trolig er 72.190 arter i Norge. Vi kjenner bare til 65 prosent av dem.

Den nye kunnskapsstatusrapporten gir en så god som mulig oversikt over hva vi vet om artsmangfoldet i landet vårt, og nesten like viktig – hva vi ikke vet.

I rapporten vurderes kunnskapsnivået vårt innen klassifisering, på fagspråket kalt taksonomi, utbredelse og økologi, og plasseres i én av seks kunnskapskategorier – der 0 er dårligst og 5 er best.

Alle artsgrupper av såkalte eukaryote organismer er vurdert. Det vil si organismer fra dyreriket, planteriket, det gule riket, protistriket og soppriket. Vi kommer tilbake til de ulike rikene.

Virus og bakterier er ikke vurdert.

Et stort antall ukjente arter

Den nye kunnskapsstatusen viser at vi i Norge har 46.891 arter som er påvist. Av disse lever 8.298 i havet, 4.356 i ferskvann og 34.237 på land.

Forskerne som har utarbeidet rapporten, estimerer at det fremdeles finnes 25.299 ukjente arter, slik at det totale antall arter i Norge blir 72.190.

Med andre ord kjenner vi rundt 65 prosent av det norske artsmangfoldet, mens det gjenstår å oppdage 35 prosent.

Vi har best kunnskap om planteriket og dårligst kunnskap om protistriket, som er encellede alger og kolonialger, noen encellete parasitter og noen sopper .

Fordelingen av de påviste og ukjente artene i Norge mellom riker. Den indre sirkelen viser fordelingen av de 46.891 påviste artene i Norge. De fargede arealene utenfor sirkelen viser fordelingen av de 25.299 antatte ukjente artene.

Dyreriket

Dyreriket er det største riket med 30.346 kjente arter i Norge.

Leddyrene, insekter, edderkoppdyr og krepsdyr, med sine 24.265 arter utgjør over halvparten av alle arter som finnes i Norge. Insektene alene kan slå i bordet med 19.768 arter, noe som utgjør 42 prosent av alle arter i Norge.

Det finnes også andre artsrike grupper i dyreriket, men de blir forsvinnende små mot det overveldende mangfoldet hos leddyrene.

Kunnskapsnivået vårt om taksonomi, utbredelse og økologi i dyreriket er ikke så veldig bra sett under ett, men ikke uventet er det veldig bra for ryggstrengdyrene der vi finner organismer som fugl, fisk og pattedyr.

Dyreriket er det riket hvor det er færrest ukjente arter. Inkludert de ukjente artene er mangfoldet av arter fra dyreriket anslått å være 41.004.

Det vil si at vi kjenner 74 prosent av det norske dyremangfoldet.

Insektene alene utgjør 42 prosent av alle arter i Norge. Her en Gallmygg (Cecidomyiidae).

Soppriket

Med 9.168 kjente norske arter er soppriket det nest største riket. Noen av gruppene er godt kartlagt, men i soppriket er det også mange grupper som er dårlig undersøkt og som antas å inneholde flere hundre ukjente arter.

Kunnskapen vår om taksonomi, utbredelse og økologi i soppriket er gruppen sett under ett ikke veldig god.

Det totale antall sopparter i Norge, når ukjente arter er inkludert, er anslått til 12.752. Det innebærer at vi kjenner 72 prosent av det norske soppmangfoldet.

Kystrødtopp (Cladonia floerkeana).

Planteriket

Med 4.773 kjente norske arter er planteriket det tredje største riket. Dekkfrøede blomsterplanter utgjør, med sine 2.361 arter, nesten halvparten av artene i dette riket.

Andre artsrike plantegrupper er bladmoser, levermoser, kransalger, grønnalger og rødalger.

Planteriket er det riket hvor vi har best kunnskap om taksonomi, utbredelse og økologi, men likevel kjenner vi bare 53 prosent av artene (9.065).

Svært mange av de ukjente artene er alger, som er dårlig kartlagt. Likevel er det overraskende mange ukjente dekkfrøede blomsterplantearter. Dette skyldes at store såkalte artskomplekser trolig inneholder svært mange arter. De viktigste artskompleksene er svevene, løvetennene og nyresoleiene.

Det gule riket

Fra det gule riket er det kjent 1.801 arter i Norge. For en stor del er dette encellede og flercellede alger. Kiselalgene er den største gruppen med 446 arter, fulgt av okeralgene med 388 arter, og fureflagellatene med 337 arter.

Kunnskapen vår om taksonomi, utbredelse og økologi hos artene i det gule riket er gjennomgående dårlig. Unntaket er gruppene eggsporesopper og stråledyr som vi vet en del om.

Det gule riket er det riket der vi antar at andelen ukjente arter er størst.

Det totale antall arter fra det gule riket, kjente og ukjente er beregnet å være 7.315, som betyr at vi bare kjenner 25 prosent av artene i det gule riket.

Protistriket

I prostisriket finner vi organismene som verken er flercellede dyr, flercellede sopper eller planter.

Protistriket har bare 803 kjente arter i Norge og er det riket hvor vi sett under ett har dårligst kunnskap om taksonomi, utbredelse og økologi. Men forskjellen er ikke så stor sammenlignet med det gule riket og soppriket.

Samtidig er det store forskjeller i kunnskapsnivå innen riket. Kunnskapen er relativt sett god for urdyr, slimsopper og krageflallater. Kunnskapsnivået for amøbene er svært dårlig og anslått til kategorien 0 både for taksonomi, utbredelse og økologi.

Nest etter det gule riket er protistriket det riket som antas å ha høyest andel uoppdagede arter. Det totale artsantallet når ukjente arter inkluderes, er anslått til 2.054, som innebærer at bare 39 prosent av det norske artsmangfoldet antas å være kjent.

Om rapporten

Kunnskapsstatus for artsmangfoldet i Norge 2020 er utarbeidet av 56 fageksperter, i hovedsak tilknyttet vitenskapelige institusjoner, på oppdrag fra Artsdatabanken.

Rapporten er en oppfølging av tilsvarende rapporter som ble lagt frem i 2011 og 2016.

På Artsdatabankens nettsider finner du en oversikt over hva vi har og hva vi mangler av kunnskap om arter i Norge.

Du kan følge presentasjonen av rapporten direkte onsdag 9. mars klokken 11.00. På webinaret deltar forskere som har vært med å utarbeide oversikten:

Referanse:

Hallvard Elven og Geir Søli (red.): Kunnskapsstatus for artsmangfoldet i Norge 2020. Utredning for Artsdatabanken, 2021.

Powered by Labrador CMS