Denne artikkelen er produsert og finansiert av NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning - les mer.

De arkeologiske undersøkelsene av krypkjelleren under gulvet i Stavanger domkirke gjør at vi vet mer om byen før kirken ble bygd.

Hvordan så Stavanger ut før domkirken ble bygd for snart tusen år siden?

Arkeologer har nå analysert materiale fra utgravningene i Stavanger domkirke.

– Det kan se ut som Stavanger i vikingtiden var et anløpssted, altså en havn, møteplass og handelssted, forteller arkeolog Halldis Hobæk.

Det var hun som ledet undersøkelsene i Stavanger domkirke i 2021. Undersøkelsene ble utført i samarbeid mellom NIKU og Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.

Etter at undersøkelsene ble avsluttet har forskere ved NIKU og museet bearbeidet funn og materiale, analysert prøver og sammenstilt resultatene. Nylig ble rapporten som oppsummerer utgravningen publisert.

Noen av de mest interessante funnene fra utgravningen av domkirken er nemlig det vi nå vet om hva som var på stedet før man satte i gang med byggingen av kirken.

Spesielt funnene av to grophus, små hus der gulvet er gravd ned under bakkenivå, fra sen vikingtid/1000-tallet er interessant.

Utgravninger av Stavanger domkirke

NIKU og Arkeologisk museum, UiS foretok våren 2021 en arkeologisk undersøkelse i Stavanger domkirkes krypkjeller.

Undersøkelsene ble gjennomført i forbindelse med restaurering av kirken til byjubileet i 2025.

I resten av Skandinavia er grophus knyttet til spesialisert håndverk, særlig tekstil- og metallarbeid. Forekomst av grophus er også knyttet til anløpssteder av høyere rang.

Arkeolog Halldis Hobæk ledet arbeidene med utgravningen i Stavanger domkirke i 2021.

I tilknytning til grophusene i domkirken fant de rester etter kamlaging og bronsestøping. Bronsen ble brukt til å lage finere gjenstander som draktspenner, smykker, beslag og lignende.

– Begge deler er spesialisert håndverk, som det ikke ble drevet med på alle gårder eller hvem som helst hadde råd til å handle. Både produksjon av kammer og bronsestøping ser ut til å være knyttet til anløpssteder av høyere rang.

– Funnene våre styrker tolkningen om at Stavanger i vikingtiden og fram til domkirken ble bygd allerede var et sted med en viss status og sosial funksjon, sier Hobæk.

Disse funnene av kam og kamdeler i bein i tilknytning til et av de to grophusene tyder på at det ble utført spesialisert håndverk på stedet før kirken ble bygget.

Gressmark og jordbrukslandskap før kirken ble bygd

Analyse av pollen og makrofossiler forteller oss om landskapet rundt det tidlige Stavanger.

– I århundrene før domkirken ble reist, var det et åpent landskap og gressmark rundt byen, forteller arkeolog Sean Denham fra Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.

Pollen fra planter som vokser på eng og beitemark som smalkjempe, korsblomster og tistel, ble funnet under kirkebygget. I tillegg var det mye pollen fra trær, som bjørk, hassel, or, furu og eik.

– Trær avgir mye pollen, som lett flyttes med vinden. Så mesteparten av dette har nok kommet fra områder litt lengre unna, sier han videre.

Fra 500-tallet og opp til 1000-tallet ser det ut som det som skulle bli byen Stavanger, var et sted med åpent landskap hvor det også ble drevet jordbruk.

– Vi fant tydelige spor etter ard, som er en tidlig form for plog, i den vestre delen av bakken under kirken, forteller Hobæk.

Pollenanalysene og makrofossilprøvene forteller at det ble dyrket rug, bygg, havre og hvete i området.

Sannsynligvis spor etter bruk av ard (en tidlig form for plog). Pollen- og makrofossilanalyser over dette laget gjør at man kan se at det har vært dyrkning her.

Hvem bestemte at Stavanger domkirke skulle bygges?

Pollenanalyser viser blant annet funn av smalkjempe, som er en typisk beitemarksart.

– Vi har veldig få skriftlige kilder som forteller om den romanske, første, delen av domkirken, forteller kunsthistoriker Kjartan Hauglid ved NIKU.

– Derfor er arkeologien så viktig for å få vite mer om kirkens og bispesetets tidlige historie.

I kongesagaene fortelles det at da Sigurd Jorsalfar ville gifte seg med sin andre kone, Cecilia, i 1128, fikk han nei av biskopen i Bergen. Da henvendte han seg til biskopen i Stavanger, som sa ja mot at han ga en større pengesum til domkirken.

I 1135 kjenner vi navnet på stavangerbiskopen Reinald som ble hengt i Bergen for underslag. En kilde fra begynnelsen av 1200-tallet viser at kirken hadde et tårn og var viet til St. Svithun.

– På grunn av Reinalds engelske navn og dedikasjonen til den engelske martyren St. Svithun har tidligere forskere knyttet disse sammen. Men Svithun-dedikasjonen kan gå tilbake til 1000-tallet, før den nåværende domkirken ble bygget, sier Hauglid.

I mangel av sikre kilder valgte man i 1925 et årstall for bispedømmets opprettelse. Dette var 1125, og det er det som feires i 2025.

– Jeg tror bispesetet ble opprettet på allerede 1000-tallet og at utleggingen av fundamentene startet tidlig på 1100-tallet, kanskje så tidlig som 1105. Det må ha vært et kongelig initiativ, men det er vanskelig å knytte det til en bestemt konge, sier Kjartan Hauglid.

Kirken ble sannsynligvis påbegynt i 1105 og har vært sentral i byen siden den gang.

Hengingen av Reinald i Bergen i 1135: Illustrasjon av hengingen i 1899-utgaven av Heimskringla.

En lang byggeprosess

– Byggingen av katedralen strakte seg over flere tiår, men arkeologiske funn, studier av bygningen og skriftlige kilder gjør at jeg tror det pågikk omtrent i perioden 1105–1140, forteller Kjartan Hauglid.

Gjennom undersøkelsen ble det funnet langsgående fundamenter under søylerekkene, som ikke har vært kjent tidligere. Da arkeologene oppdaget disse langsgående fundamentene, dukket det opp en liten gåte.

– Over fundamentene i vest fant vi et jordlag over steinene, noe som tyder på at de har stått eksponert over en lengre periode. I øst så vi derimot at kirken var bygd rett på fundamentene kort tid etter de var satt ned, sier Hauglid.

Dette tyder på at man har satt ned fundamentene og bestemt seg for at «her skal vi bygge en kirke», men at det har tatt lang tid å gjennomføre byggingen.

– Det er ikke uvanlig at det tok flere tiår å bygge en katedral. Det var et kostbart prosjekt hvor mange spesialiserte håndverkere var i sving. I tilknytning til byggingen av domkirken må Stavanger ha huset en stor bygghytte med steinhuggere, smeder og tømrere, sier han.

Kjartan Hauglid har sett på fundamentene i kirken.
De arkeologiske undersøkelsene foregikk i krypkjelleren under gulvet i domkirken våren 2021.

De første steinhuggerne kom sannsynligvis fra Normandie, ikke England

– Bygningsdekor var preget av trender og moter allerede i middelalderen, forteller Hauglid.

Og nettopp dette gjør at vi kan avlive en myte om at domkirken stort sett ble bygget av britiske steinhuggere.

– Kapitelene, søylehodene, i den østre delen av kirken som ble først påbegynt, skiller seg stilmessig fra de lengre vest. Her har vi blant annet såkalte voluttkapiteler, som var populært i Frankrike på 1000-tallet, men som på 1100-tallet hadde gått ut av bruk.

Stiltrekkene fra Normandie og det tysk-romerske riket dominerer i den østlige delen av domkirken, mens lengre vest er det flere stiltrekk man kjenner igjen fra britiske katedraler.

– Sannsynligvis var det et skifte, og etter hvert som domkirken nærmet seg ferdig var det i større grad engelske steinhuggere som gjorde dekorjobben.

Hauglid legger i tillegg til at alle leksikonartikler om kirken må omskrives.

– De fleste kilder sier at domkirken opprinnelig hadde en romansk krypt, med plass til et alter. Men det kan det umulig ha vært plass til, da gulvnivået i det romanske koret var mye lavere enn i dag.

Bygningsarkeologiske undersøkelser tyder på at domkirken ble påbegynt av steinhuggere fra Normandie eller det tysk-romerske riket, før engelske steinhuggere tok over.
Søylehoder med volutter, en form som ligner på små kanelboller, er et av stiltrekkene som tyder på Domkirken i første periode ble bygd av steinhuggere fra Nordmandie.

Stort potensial for videre forskning

– Alt materialet fra krypkjelleren under gulvet i Stavanger domkirke er en gullgruve for framtidige forskere, sier Halldis Hobæk.

I bygget er det nå lagt nytt gulv, og det arbeides med å restaurere kirken ferdig før byjubileet i 2025. Det arkeologiske materialet fra utgravningen er samlet hos Arkeologisk museum, UiS.

– Jeg håper arkeologer, historikere, kunsthistorikere og andre med interesse for middelalder, urbanisering og kirkebygg tar tak i arbeidet vi har gjort og forsøker å finne svar på mange av de fortsatt ubesvarte spørsmålene om byen før bispesetet, sier hun.

Stavanger sentrum: Den røde markeringen viser avgrensningen av middelalderbyen Stavanger, og pilen peker på hvor domkirken ligger.

Referanse:

Kristine Ødeby mfl.: Arkeologiske undersøkelser i krypkjelleren, Stavanger domkirke. NIKU-rapport, 2022. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS