Nav-logoen i hvitt med rød bakgrunn.
Ifølge Nav er én av ti sykmeldte såpass ofte sykmeldt at de står for mer enn en firedel av alle legemeldte sykefraværstilfeller.

Nav-analyse: Folk med mye sykefravær er ikke gjengangere

Folk som har mye sykefravær i én periode, er ikke de samme som i neste periode, ifølge en analyse fra Navs forskere.

Tradisjonelt har innsatsen vært satt inn på å redusere de lange sykefraværene, og det er lite forskning på det hyppige og gjentakende sykefraværet.

– Manglende oppmerksomhet om denne gruppen har skapt et kunnskapshull. Vi visste svært lite om hvem de er eller om hyppige sykefravær er starten på langvarig fravær fra arbeidslivet, sier forsker Lamija Delalic.

Én av ti sykmeldte er såpass ofte sykmeldt at de står for mer enn en firedel av alle legemeldte sykefraværstilfeller, ifølge Nav. Men de er ikke «gjengangere», for i neste treårsperiode byttes de ut med nye personer som har mange sykefravær, viser Navs forskning.

Har sett på alle fravær

I analysen har forskerne sett på alle sykefravær i perioden fra 2019 til 2021. Hyppig sykefravær er definert som minst seks legemeldte sykefravær i løpet av de tre årene.

Nesten 1,6 millioner personer hadde minst et legemeldt sykefravær i denne perioden. Av disse hadde 142.000 hyppige sykefravær.

Disse 9 prosentene står for mer enn hvert fjerde sykefraværstilfelle og nesten en femdel av fraværsdagene. Med andre ord står en relativt liten gruppe for en relativt stor andel av sykefraværstilfellene og med det også en betydelig andel av sykefraværsdagene.

Sannsynligvis underestimert

– Fordi det ikke finnes data på egenmeldt sykefravær på individnivå, vil våre funn ikke vise hele omfanget av hyppig gjentakende sykefravær, og det er sannsynlig at vi dermed underestimerer antallet sykefravær og også omfanget av personer med hyppige sykefravær, sier Delalic.

Forskerne fant ut at personer med hyppige sykefravær stort sett jobber i samme næringer som dem med få sykefravær. De sykmeldes vanligvis med de samme diagnosene – det vil si muskel- og skjelettlidelser og luftveislidelser.

Fordøyelse, nervesystem og migrene

Men på ett punkt skiller de seg ut: Personer med hyppig sykefravær har oftere sykdommer knyttet til fordøyelsessystemet og spesielt nervesystemet. Forskerne i Nav fant ut at spesielt migrene er en viktig årsak til hyppig sykefravær.

Migrene er den fjerde vanligste diagnosen blant personer med hyppige sykefravær. Det skiller seg fra de vanlige sykefraværene, der migrene er en langt mer sjelden diagnose til sykmeldingen.

– Selv om disse personene sykmeldes relativt ofte, varer sykefraværene kortere enn andre sykefravær, og de vil derfor komme raskere tilbake til jobb etter sykmeldingen. Og selv om migrene er kjent for å være en «kvinnesykdom», forårsaker denne diagnosen en nesten like stor andel av de hyppige sykefraværene blant menn som blant kvinner, sier Delalic.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS