Mangfold er lønnsomt

Mangfold i arbeidslivet gir mangfoldige muligheter hvis det håndteres rett. Hvordan man takler mangfold i en organisasjon har med kultur, kunnskap og ambisjoner å gjøre.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Ulikheter mellom mennesker er kilden til mangfold. Mangfold i arbeidslivet er den samlede mengden ulikheter innenfor en sosial enhet, for eksempel en bedrift.

Mange forhold kan være forskjellig: kjønn, kulturelle og geografisk bakgrunn (etnisitet), utdanning, verdier, alder, holdninger etc.

- Forskning viser at mangfold i de fleste tilfeller har positive effekter for en virksomhet, sier seniorforsker Margrete Haugum ved Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU).

Men mangfoldet kan være vanskelig å håndtere ledelsesmessig, og er i så måte en utfordring.

I vurderingene av om mangfold har positive eller negative effekter, må de ulike mangfoldsdimensjonene betraktes hver for seg.

Mangfoldsledelse

- Mangfold er arbeidskrevende. Det tar både tid og krefter å sortere ut og komme over språkbarriere og fagulikheter, sier Haugum.

Men skaperkraften som ligger i mangfoldighet kan være verdt det i fullt monn.

- I mange sammenhenger dreier det seg om å sette av tid, kapasitet og gi rom for å ta ut potensialet som ligger i å ha en mangfoldig arbeidsstyrke, sier Haugum.

Arbeidet med mangfold i bedrifter utvikler seg gjerne i tre faser:

  1. Positiv særbehandling
  2. Mangfoldsledelse
  3. Mangfold som kultur

Positiv særbehandling tar utgangspunkt i antidiskriminerende lovgivning, og arbeider for å sikre enkeltgruppers muligheter i arbeidslivet gjennom å korrigere en ubalanse.

Mangfoldsledelse har innsett de positive effekter mangfold kan ha, og søker å ta beslutninger som skaper slike effekter.

Mangfold som bedriftskultur har med gjennomgripende verdier og holdninger som tillater folk med ulik bakgrunn og tenkemåter å samarbeide effektivt og prestere maksimalt i forholdt til sitt potensial. Toleranse og respekt blir viktige verdier. I tillegg til de bedriftsøkonomiske effektene, er dette også en del av virksomheters samfunnsansvar.

Ledelsesutfordring

Hvordan mangfold kan brukes positivt som en konkurransefordel er en ledelsesmessige utfordring.

- Begrepet er sammensatt. De ulike dimensjonene bør håndteres separat, sier Haugum.

- Det er vanskelig å gi et enkelt svar på om mangfold lønner seg, og hvordan det skal gripes an. Ulike typer mangfold har ulike effekter og resultater, og må håndteres forkjellig.

Interne positive mangfoldseffekter er bedre problemløsning, økt kreativitet, større fleksibilitet og styrking av kulturverdier og språk.

Eksterne effekter er bedre omdømme, rekrutteringsfordeler, mer lojale kunder, bedre markedsforståelse og mulighetsskapende produktutviking.

- Politiet, Lego Vision Lab, Oslo Sporveier og Snøhetta er eksempler på organisasjoner som arbeider bevisst med å utnytte mangfoldet til en konkurransefordel, sier Haugum.

Enfold

TOLERANSE: Mangfold som bedriftskultur har med gjennomgripende verdier og holdninger å gjøre.

- Rekrutteringsarbeidet er grunnleggende i mangfoldsarbeidet, påpeker Haugum.

Videre er forankring hos ledelsen og ledelsens rolle viktig for hvordan mangfoldsarbeidet utvikler seg i en bedrift.

- Fravær av mangfold kan kanskje betegnes som «enfold», sier seniorforsker Robert Bye.

Det begrepet fører tankene gjerne til negativt ladede ord som diskriminering, sneversynthet og dumhet.

Ordtaket «Der alle tenker likt, tenkes det lite» er på måte en oppsummering av enfoldet – eller fraværet av mangfold.

- Mangfoldsområdet er faglig umodent, mener Haugum.

- Innfallsvinklene er mange, og forskningsbidragene bidrar i liten grad til akkumulering av kunnskap. Men det forskes mye på fenomenet og det skjer mye spennende.

Alder og utdanning

Kjønn og etnisitet er de vanligste mangfoldsdimensjonene i litteraturen. Kjønn har en særstilling i og med at enfold er forbudt i mange tilfeller.

Etnisitet har også en diskrimineringsaspekt hengende over seg.

- For mange er alder og utdanning kanskje de viktigste dimensjonene når det gjelder å skape konkurransefortrinn, sier Bye.

-  Det nye Stortinget ble vel kritisert for at det relativt sett hadde få eldre. Det er jo et mangfoldsargument.

Ugrei kjønnsbalanse

Robert Bye og Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling. (Foto: Morten Stene)

I en nylig utført studie for Nord-Trøndelag elektrisitetsverk (NTE) var utgangspunktet en skjev kjønnsfordeling. Et dykk i litteraturen ga et bredere ståsted.

- Våre råd til Nord-Trøndelag elektrisitetsverk er knyttet til hva som er de særegne mangfoldsdimensjonene for bedriften og hvordan man kan og bør arbeide med manfold, sier Haugum.

- Viktigst for NTE er at man har satt temaet på dagsorden og at toppledelsen erkjenner at mangfold er av stor betydning for å nå bedriftens mål.

Kilder:

Bye, R. & M. Haugum (2009). Mangfold i NTE. Et kunnskapsgrunnlag og anbefalinger. Rapport 2009:1. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS.

Haugum, M (2009). Mangfold gir konkurransefortrinn [kronikk]. Trønder-Avisa (25.9.2009).

Powered by Labrador CMS