Uendret andel førskolelærere

Antallet førskolelærere økte fra snaut 16 500 i år 2000 til over 27 000 i 2010. Fordi det blir stadig flere barnehageplasser, hadde likevel bare hver tredje barnehageansatte førskolelærerutdanning i 2010.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I tiårsperioden etter tusenårsskiftet har andelen ansatte med førskolelærerutdanning i barnehagen variert mellom 32 og 34 prosent og har flatet ut på 32 prosent siste del av perioden.

Mangelen på førskolelærere kan påvirke kvaliteten i barnehagene.

- Den raske utbyggingen av barnehager i Norge sammen med det faktum at vi ikke har nok fagpersonell som ønsker å arbeide i barnehager, er med på å forklare hvorfor andelen pedagogisk personale ikke har økt nevneverdig de siste årene, hevder Elin Skretting Lunde, prosjektleder i Statistisk sentralbyrå (SSB).

I tidsskriftet Samfunnspeilet har hun sammenfattet funn fra en SSB-rapport om barn og unges miljø og helse samt andre nasjonale og internasjonale undersøkelser.

Utdannet og tilstrekkelig bemanning vesentlig

Kvalitetsbegrepet i barnehagen er tett knyttet til personalets kunnskap og kompetanse samt til andelen personale som har slike kvalifikasjoner.

- En dansk undersøkelse viser at det er sammenheng mellom barnehagens kvalitet og skoleprestasjonene senere i livet: Jo flere utdannede barnehageansatte, jo bedre karakter i skriftlig dansk, forteller Lunde.

- En ny rapport fra FAFO antyder samtidig at norske barnehagebarn får stadig mindre voksenkontakt fordi de ansatte blant annet må bruke tid på praktisk arbeid og rapportskriving, fortsetter hun.

Stadig flere dispensasjoner

Barnehageloven slår fast at pedagogiske ledere skal ha tre års relevant utdanning. Loven regulerer også hvor mange barn hver enkelt ansatt skal ta seg av. De yngste skal ha flere voksne som tar vare på dem enn de eldste.

- Kommunene kan gi dispensasjon fra lovens krav til utdanning, sier Lunde.

Mellom 2005 og 2007 økte antallet førskolelærere med nærmere 2300, mens antallet dispensasjoner fra utdanningskravet i samme periode doblet seg, fra snaue 1270 til 2500.

- Årsaken til de mange dispensasjonene er at antallet deltidsplasser ble redusert, mens antallet heltidsplasser økte i løpet av denne perioden. Dermed økte også bemanningsbehovet per plass, forklarer Lunde.

Spesielt økningen i antall plasser for de yngste barna krever flere førskolelærere.

Den sterke utbyggingstakten har dermed bidratt til en svekket pedagogtetthet. I 2010 hadde tallet på dispensasjoner rundet 3 600 som utgjør 16 prosent av de pedagogiske lederne. 

Toåringer i storbarnsavdelinger

For de yngste barna er det ekstra viktig å være i små barnegrupper omgitt av voksne som har førskolelærerutdanning. Stabil bemanning, uten for mange utskiftninger, er også av det gode.

- Å snakke sammen har stor betydning, og de yngste barna uten fullt utviklet språk kan lett bli oversett i store grupper, mener sosiologen.

Mange barnehager velger å flytte små barn over i stor avdeling (avdeling for barn i alderen 3 til 6 år) det året barna fyller tre år. Overgangen fra to til tre år har nemlig betydning for størrelsen på driftstilskudd og krav til pedagogisk bemanning.

- Det er fullt lovlig å flytte barnet over til storbarnsavdeling når som helst det året barnet fyller tre år, understreker Lunde.

- På denne måten kan barnehagen ta inn flere barn og samtidig motta det høyere tilskuddet. Resultatet blir at en rekke toåringer er omgitt av færre voksne enn det som er anbefalt, oppsummerer hun.

Langt fra best i FN-undersøkelse

FNs barnefond har undersøkt barns oppvekstvilkår i en rekke land, blant annet barnehagene. Under kriteriene for omsorg for små barn tilfredsstiller ikke norske barnehager minimumskravet om minst 80 prosent ansatte med grunnleggende opplæring innenfor barneomsorg.

Videre oppfyller ikke Norge kravet om 50 prosent ansatte med minst tre års barnefaglig utdanning.

- Vi ligger etter en rekke andre europeiske land når det gjelder andel fagutdannet barnehagepersonell, opplyser Lunde.

Referanse:

Elin Skretting Lunde: Kvalitet i barnehagen. Gode nok barnehager for alle?, Samfunnspeilet 3-2012.

Powered by Labrador CMS