Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

«Kaptein Morf og stjernestøvet» er en app utviklet av forskere og labingeniører ved UiO.

Minoritets­språklige barn lærer flere ord med ny app

Språk-appen Kaptein Morf hjelper elevene på vei.

Når barn begynner på skolen, er det store forskjeller i ordforrådet på norsk mellom de som har foreldre med annet morsmål, og de barna som kun snakker norsk.

Disse forskjellene ser dessverre ut til å vedvare gjennom skoleløpet

Ordforrådet på norsk betyr mye for elevers skolefaglige mestring. Elever som kan færre norske ord, strever med å forstå innholdet i skolefagene og i fagtekstene.

– Derfor er det spesielt viktig å finne gode ordforrådstiltak for minoritetsspråklige elever, slik at de skal ha like muligheter til å lykkes i skolen, sier Siri Steffensen Bratlie.

Hun har tatt en doktorgrad på temaet ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo (UiO).

– Det er spesielt viktig å finne gode ordforrådstiltak for minoritetsspråklige elever, sier Siri Steffensen Bratlie.

Grunnelementer i språket

Bratlie ville undersøke i hvilken grad minoritetsspråklige elever lærte nye ord av å delta i tiltak for å øke ordforråd i klasserom med andreklassinger.

Tiltaket for å lære flere ord handler om å øve på såkalte morfemer, altså deler av ord med egen betydning.

– Det samme morfemet går igjen i mange forskjellige ord. For eksempel har ord som søvnløs, talentløs og hensynsløs en del felles, nemlig løs. Løs er et morfem som vi da kan øve på å forstå, forklarer Bratlie.

En rekke norske og internasjonale studier viser at å jobbe med morfemer kan styrke barns ordforråd, lese- og staveferdigheter. Morfemene går igjen i mange ord. De er derfor nyttige basiselementer som kan hjelpe barna å forstå, lese og stave en mengde nye ord.

Noen trente på morfemer, andre ikke

Sammen med sine forskerkollegaer, undersøkte Bratlie over 700 andreklassinger. Av disse elevene hadde 188 minoritetsspråklig bakgrunn.

Eleven ble tilfeldig fordelt i to grupper: én gruppe fikk jobbe med morfemer, mens den andre gruppen jobbet med noe helt annet, en matteapp. De utgjorde kontrollgruppen.

Bratlie sammenlignet gruppene for å se om barna lærte nye ord av å delta i ordforrådstiltaket. Forskerne undersøkte også om effektene av tiltaket vedvarte fra andre- til tredjeklasse.

Stjernestøv gir poeng

Morfemtreningen foregikk i appen «Kaptein Morf og stjernestøvet», som Bratlie og hennes forskerkollegaer hadde utviklet på forhånd, i samarbeid med labingeniører ved EngageLab.

– Hovedpersonen i appen er romvesenet Kaptein Morf som har nødlandet på jorden og må samle stjernestøv, som er drivstoffet til romskipet, for å kunne reise tilbake til hjemplaneten. For hver oppgave eleven løser, får Kaptein Morf mer stjernestøv til romskipet sitt.

Annen forskning har vist at flere elementer kan være viktige når barn skal lære nye ord. Appen bygger på to av disse elementene:

  1. Arbeid med morfemer: Deler av ord brukes som inngang til ordlæring, fordi de er fleksible puslespillbiter som går igjen i mange ord. Elevene gjør oppgaver med vanlige morfemer i det norske språket.
  2. Variasjon: Elevene møter veldig mange ord med samme orddel. Da blir de oppmerksomme på det som er felles for ordene, som for eksempel morfemet «over». Ved å møte hvert enkelt morfem i mange ord får barna en dypere forståelse for betydningen av det morfemet. Hvis du kjenner igjen og forstår meningen av delen «over», kan du bruke denne kunnskapen til å forstå, lese og stave andre og mer ukjente ord med samme del.

Elevene som var i tiltaksgruppen brukte appen i åtte uker i 15-20 minutter hver dag. Dette foregikk i elevenes klasserom, der også medelevene i kontrollgruppen jobbet med matteappen i samme tidsrom.

Kaptein Morf kan gjøre elevene i stand til å utvide ordforrådet på egenhånd. Dette står i motsetning til andre ordforrådstiltak der elevene kun lærer spesifikke enkeltord som det er vanskeligere å bygge ny læring oppå.

Trening på morfemer i Kaptein Morf har stor og langvarig effekt

Resultatene viser at elevene som arbeidet med Kaptein Morf, økte sitt ordforråd sammenlignet med kontrollgruppen.

– De ble også bedre til å forklare ord som de ikke hadde møtt, men som inneholdt samme orddel, sier hun.

Forskerne ser også at det er forskjeller mellom gruppene seks måneder etter at de arbeidet med appen.

– Dette er svært gledelig, da tidligere studier har vist at det er vanskelig både å få slike overføringseffekter til nye ord og effekter som vedvarer.

Analysene viste også at det ikke var spesielle grupper som hadde mer utbytte av tiltaket enn andre; altså om elevene lærte noe så ikke ut til å være avhengig av elevenes språkferdigheter på norsk før de begynte å arbeide med appen.

– Uansett hvilket språklig nivå elevene startet på, viser resultatene altså at de minoritetsspråklige elevene hadde varig læringsutbytte av å trene jevnlig med appen, påpeker Bratlie.

Hun forklarer:

Noen snakker norsk hjemme, andre gjør det ikke. Foreldrenes sosioøkonomiske bakgrunn og utdanningsnivå varier også, i tillegg til norskkunnskapene deres. Alt dette er med på å påvirke ordkunnskapene som barna har med seg inn i skolen.

– Derfor er det fint at barna faktisk får varige læringsutbytter uansett utgangspunkt.

Godt egnet for bruk i hele klassen

Det er også praktiske fordeler med at de minoritetsspråklige barna, uansett utgangspunkt, utvidet sine ordkunnskaper:

– Selv brukt alene, i klasseromsundervisning uten individuell tilpasning, var appen til god nytte for elevene. Selv om den ikke lukket gapet mellom elever med ulikt utgangspunkt, bidro den til at de utvidet sine ordkunnskaper. Vi tror imidlertid læringseffektene av appen vil bli enda større dersom den integreres i et bredere undervisningsopplegg hvor læreren har en mer aktiv rolle og elevene samarbeider mer om oppgavene, understreker Bratlie.

Bratlie er tydelig stolt over at appen er med på å legge et grunnlag for barns fremtidige læring og lese- og staveferdigheter, noe som er spesielt viktig for de minoritetsspråklige barna.

For å forstå fagene og tekstene på skolen trenger man ha et godt ordforråd. Mange minoritetsspråklige elever har et mindre ordforråd på norsk enn sine enspråklige medelever.

– Derfor gleder jeg meg til å se hvordan lærere kan ta i bruk Kaptein Morf som en del av sin ordforrådsundervisning og bidra til å styrke ordforrådet til minoritetsspråklige elever, sier Siri Steffensen Bratlie.

Kaptein Morf er gratis og kan lastes ned i AppStore.

Referanser:

Siri Steffensen Bratlie: Understanding and Enhancing Morphological Knowledge in Children with Language-Minority Backgrounds: A Meta-Analysis and a Randomized Controlled Trial. Doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo, 2021. (Kort om avhandlingen)

Siri Steffensen Bratlie mfl.: Effectiveness of a classroom-implemented, app-based morphology program for language-minority students: Examining latent language-literacy profiles and contextual factors as moderators. Reading Research Quarterly, 2021. Doi.org/10.1002/rrq.447

Powered by Labrador CMS