Pollen sett fra satellitt

Pollensesongen er her, og for pollenallergikere er bjørk den største utfordringen. Nå kan observasjoner fra satellitt gi bedre pollenvarsel.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Astma og allergi er blant de vanligste sykdommene i Norge. En av fem nordmenn lider av sykdommene, og antallet øker.

Bjørkepollen er den viktigste allergifremkallende pollentypen i Norge. En femtedel av landet er dekket med bjørkeskog. I tillegg dekker blandingsskog med mye bjørk nok en femtedel.

Gjengroing av tidligere beitemark og mindre hogst gjør at bjørka er på stadig fremmarsj.

Ikke nytter det å rømme til fjells heller. Over skoggrensen er dvergbjørk svært utbredt.

Pollenvarsel

Bedre pollenvarsel kan gi allergikere en lettere hverdag. Pollenvarsel bidrar til riktig dosering av forebyggende medisin og planlegging av aktiviteter.

Dagens pollenvarsel baserer seg i hovedsak på målinger fra 12 pollenfeller rundt om i Norge. Pollenfellene skal dekke store og varierte regioner. Pollenmengden varierer mellom kyst og innland, med høyde over havet og med ulik vegetasjon. Det er her satellittmålingene kommer inn.

Pollen kan man knapt se med det blotte øye. Kan man se pollen fra satellitt nå? Den tanken kan vel gi større pusteproblemer enn moderat spredning av bjørkepollen?

Forsker Stein Rune Karlsen ved Norut Tromsø forklarer sammenhengen:

- Løvsprett og blomstring på bjørk skjer omtrent samtidig. Det er økningen av fotosynteseaktiviteten som en følge av løvsprett en kan måle med satellitt. Eller enkelt sagt; man kan se når bjørkeskogen blir grønn.

Nytt kart

- Vi tolket satellittdata og satte disse sammen med kart vi tidligere har utviklet over vegetasjonstypene i hele landet. Slik har vi utviklet et helt nytt kart som viser starten på bjørkepollen- sesongen i Norge, forteller Karlsen.

Norgeskartet viser gjennomsnittlig start på bjørkepollen- sesongen og er basert på satellittdata for årene 2000 til 2007. Det kan være store forskjeller i tidspunkt for start fra år til år.

Målingene fra pollenfellene rundt i Norge fanger bare opp en liten del av variasjonen i pollenforekomstene. Satellittdataene gir nyttige korrektiv og et bredere grunnlag for å utarbeide gode og mer presise varsel.

I tillegg til å beregne starten på pollensesongen om våren, gir kartet en god pekepinn på regionale forskjeller gjennom hele pollensesongen.

Hva viser kartet?

Kartet viser ikke overraskende at bjørkepollensesongen starter mye tidligere sør i Norge enn nord i landet. Tilsvarende forskjell finner vi mellom lavland og fjellområder.
Ifølge kartet kan man et gjennomsnittsår regne med følgende sesongstart for bjørkepollen:

• Før 1. mai: Lavlandet i det sørlige Norge
• Mai: Lavlandet i det nordlige Norge og 300-700 meters høyde i Sør-Norge
• Juni: Lavlandet lengst nord samt rundt og over skoggrensen i sør

De høye fjellene i Norge fører til store lokale forskjeller. For eksempel på Vestlandet kan bjørk og hengebjørk gi pollen allerede før 20. april i lavlandet, mens dvergbjørka på fjellplatåer noen hundre meter unna kan gi pollen to måneder senere.

Hva kartet ikke viser

Men et kart kan ikke fortelle alt. Kartet bygger på gjennomsnittstall. Det er store forskjeller i tidspunkt for start på bjørkepollen fra år til år, spesielt langs kysten.

For eksempel var det i årene 2000 og 2005 ganske sen start i mesteparten av landet. Årene 2002 og 2004 hadde store regionale forskjeller innenfor Norge. I år 2002 var det tidlig i nordlige Norge, og i 2004 tidlig i sørlige Norge.

- Det er også stor forskjell på hvor mye pollen hvert tre produserer. For eksempel viser pollenstasjonen i Oslo i gjennomsnitt omkring ti ganger mer pollen sammenlignet med i Tromsø, selv om det er mer bjørk i Tromsø enn i Oslo, forteller Stein Rune Karlsen.

- Kartet sier heller ikke noe om pollenmengden, men en kan anta at områder med tidlig start oftest får mer pollen enn områder med sen start, ifølge botanikeren.

- I de fleste tilfeller var det godt samsvar mellom data fra pollenfeller, observasjoner av løvsprett på bjørk og satellittdata som ble brukt, men lokalt ble det funnet manglede samsvar. Vi antar at kartet er omkring 90 prosent riktig, og har lokale feil spredt innimellom, sier Stein Rune Karlsen.

En siste feilkilde er at kartet kun indikerer pollen fra lokal bjørk og gir ikke informasjon om fjernspredning. År om annet kan pollensesongen starte før bjørka blomstrer i Norge. Dette skjedde spesielt i deler av landet i årene 2005 og 2007. Da kom det inn sørøstlige vinder med bjørkepollen, trolig fra Baltikum og Polen, forteller forskeren fra Norut.

- Neste steg i prosjektet er å følge bjørkepollensesongen i sanntid med satellittdata, forteller Stein Rune Karlsen avslutningsvis.

Mer informasjon:

Pollenvarslingene for 2009 startet 20. februar, og snart er det bjørkas tur. Bjørkepollenkartet vil bli brukt som en referanse ved årets bjørkepollenvarsel, men kartet kan også være nyttig som en referanse for pollenallergikere flest.

Her kan du laste ned en plakat med pollenkartet (pdf, A4-format, 6 Mb).

Kartet er utarbeidet av Northern Research Institute (Norut) og Hallvard Ramfjord (NTNU/Norges Astma- og Allergiforbund). Norsk Romsenter har bidratt med finansiering.

Funnene fra prosjektet “Forbedret pollenvarsel ved hjelp av MODIS-NDVI satellittdata” er nettopp blitt publisert internasjonalt, med følgende referanse:

Karlsen, S.R., H. Ramfjord, K. A. Høgda, B. Johansen, F. S. Danks & T. E. Brobakk. 2009. A satellite-based map of onset of birch (Betula) flowering in Norway. Aerobiologia. 25:15-25.

Powered by Labrador CMS