En dansk studie viser en sammenheng mellom moderat alkoholinntak og mindre risiko for diabetes. (Foto: Ievgenii Meyer / Shutterstock / NTB scanpix)

Noen glass vin kan gi lavere risiko for diabetes

Det er færre tilfeller av diabetes blant folk som drikker moderat, enn blant avholdsfolk og stordrikkere, viser en dansk studie.  – Interessant studie, men den har noen feilkilder, sier norsk professor. 

Slik ble studien utført

Forskerne tok utgangspunkt i helseopplysninger fra 70 000 dansker. Data er hentet fra en spørreundersøkelse i 13 danske kommuner hvor 14 prosent av de inviterte deltok.

Deltakerne har svart på spørsmål om levevaner og alkoholvaner. 

For å finne risiko avhengig av alkoholkonsum, delte forskerne deltakerne inn i grupper etter om de var avholdspersoner eller om de drakk alkohol. De som nøt alkohol, ble delt inn i undergrupper etter hvor ofte de nøt alkohol og hvor mye de drakk hver gang.

Så koblet forskerne levevanene til helseregistre som viser hvor mange som fikk diagnosen diabetes etter fem år.

Både kvinner og menn som drakk alkohol 3-4 ganger i uken, hadde redusert risiko for å utvikle diabetes sammenlignet med de som drakk sjeldnere enn en dag i uken. Kvinner fikk en redusert risiko på 32 prosent, og menn hadde en  27 prosents lavere risiko.

Av over 28 000 menn undersøkt var det bare 210 som aldri hadde drukket alkohol og 649 som ikke drakk alkohol for tiden – henholdsvis 0,7 prosent og 2,3 prosent. Tilsvarende tall for for kvinner var 1,5 og 3,3 prosent. 

De som allerede hadde fått diagnosen da studien startet, var under 18 år eller kvinner som nylig hadde født eller var gravide, ble ekskludert.

 

Kvinner og menn som drakk litt alkohol tre til fire ganger i uken, hadde lavest risiko for å utvikle diabetes. Det viser en dansk studie som er utført av professor Janne Tolstrum og hennes kolleger ved Syddansk Universitetet.

– Dette er en interessant undersøkelse fra det danske folkehelseinstituttet, og undersøkelsen er trolig også relevant for norske forhold, sier professor Kåre I. Birkeland ved Universitetet i Oslo, til forskning.no. Han er ekspert på diabetes type 2.

Forskerne analyserte helseopplysninger om 70 000 dansker og fulgte dem opp over fem år.

Ut fra deltakernes egne opplysninger om alkoholforbruk, delte forskerne dem inn i grupper etter hvor ofte de drakk. Fem år senere koblet forskerne opplysningene med et helseregister over ulike diagnoser.

Studien ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Diabetologia.

Denne type studier kan ikke med sikkerhet slå fast at det er alkoholen som gjør at noen har mindre sjans på å få diabetes. Riktignok er det færre av de moderate drikkerne som har diabetes, men det kan skyldes andre årsaker. 

– Selv om metoden er god, er ikke deltakerne nødvendigvis representative, påpeker Birkeland.

Vin kan ha gunstig effekt 

– En kjent hypotese er riktignok at det er gunstige stoffer i vin, som kan være bra for sukkeromsetningen i kroppen, legger han til. 

– Dette er en interessant studie, sier professor Kåre I. Birkeland ved UiO. Men han advarer mot å konkludere med at det er en årsakssammenheng.
(Foto: UiO)

Tidligere studier viser det samme som den nye danske studien: at blant folk som drikker moderate mengder alkohol er det færre tilfeller av diabetes, enn hos de som drikker mye alkohol eller ikke drikker alkohol i det hele tatt.

– Det nye i denne undersøkelsen er at de har undersøkt hvordan risikoen for å få diabetes henger sammen med hvor ofte de sier at de drikker alkohol og hvilke typer alkohol de rapporterer, forklarer Birkeland. 

Beregnet risikoen

Av de 70 000 i undersøkelsen var det 859 menn og 887 kvinner som fikk diabetes i løpet av de fem årene. Det var altså færre tilfeller av diabetes blant de med moderat alkoholforbruk, enn blant både stordrikkere og avholdsfolk.

Begge kjønn som drakk alkohol med måte, reduserte risikoen med rundt en tredjedel, sammenlignet med de som drakk sjeldnere enn en dag i uken.

Forskerne målte også risikoen mot hvor mye de drakk hver gang. Menn som drakk fire enheter tre-fire ganger i uken, eller 14 glass i uken, hadde 43 prosent lavere risiko for å utvikle diabetes enn avholdsfolk.

Kvinner som drakk to og et halv enhet tre til fire dager i uken, det vil si ni glass i uken, hadde 58 prosent lavere risiko enn avholdskvinner.

– En enhet er definert som 12 gram alkohol, og tilsvarer cirka en øl eller et glass vin, skriver professor Janne Tolstrum til forskning.no. 

Kan være skjevhet i utvalget

Undersøkelsen er utført på en metodologisk god måte med pålitelige data, mener Birkeland.

– Undersøkelsen er trolig også relevant for norske forhold, siden antall nye tilfeller av diabetes samsvarer med tall vi nylig har funnet i Norge, opplyser han. Her er det 400-600 nye tilfeller av diabetes per 100 000 innbyggere per år.

Men han påpeker at svarprosenten bare var på 14 prosent. Det kan gi skjevhet i utvalget, slik at resultatene ikke er representative for hele befolkningen. Birkeland viser til at det heller ikke er registrert hvilken type diabetes deltakerne har.

Kan skyldes andre årsaker

Den norske professoren peker på at lav fysisk aktivitet og usunt kosthold er viktige risikofaktorer for diabetes 2.

– Forskerne har forsøkt å korrigere for disse faktorene, men opplysningene om kostholdet er basert på fem enkle spørsmål og er ikke særlig detaljerte. 

Det er derfor mulig at det er andre faktorer ved kostholdet som er utslagsgivende, som henger sammen med alkoholforbruket, og ikke alkoholen i seg selv, innvender han.

De som ikke drikker i det hele tatt, utgjør en liten gruppe i undersøkelsen. Og derfor er det vanskelig å lage statistikk på dem. 

– Det kan tenkes at noen av danskene som drikker sjelden, har spesielle kjennetegn, for eksempel kronisk sykdom eller medikamentbruk, som både kan være assosiert med lavt alkoholforbruk og økt risiko for diabetes, påpeker Birkeland.

Han mener at man skal være forsiktig med å trekke slutninger om årsaker og virkning fra slike studier. 

–  Men slike undersøkelser kan danne utgangspunt for hypoteser som kan være grunnlag for videre studier.

Vin er sunnest, øl virker for menn

Deltakerne ble også sortert i grupper etter om de drakk vin, øl eller sprit. 

Både kvinner og menn som drakk syv glass vin i uken, hadde 25-30 prosent lavere risiko for å få diabetes enn de som drakk mindre enn et glass i uken.

Forskerne antar dette har med polyfenoler i vin å gjøre, som har fordelaktig effekter på blodsukkernivået.

Menn hadde også god effekt av øl. I gruppen som drakk én til seks øl i uken, var det færre tilfeller av diabetes enn blant de som drakk mindre enn en øl i uken.

Øl ga ikke kvinner mindre risiko for diabetes. 

Sprit virker motsatt for kvinner

Blant mennene som drakk sprit, fant forskerne ikke lavere risiko for diabetes. Det var ingen forskjell på de som drakk sprit en gang i uken sammenlignet med de som holdt seg unna.

For kvinner som drakk sprit, var det derimot en kraftig, økt risiko for å få diabetes.  De som drakk syv drinker eller mer i uken, hadde dobbelt så stor diabetesrisiko som de som ikke drakk sprit.

Referanse: 

Holst mf: Alcohol drinking patterns and risk of diabetes: a cohort study of 70,551 men and women from the general Danish population. Sammendrag. Diabetologia. 27 July 2017. doi:10.1007/s00125-017-4359-3

Powered by Labrador CMS