Følelse for gode beslutninger

Følelser og temperatur må til for å fatte gode beslutninger. Men temperaturen må ikke bli for høy, ifølge BI-forskning om håndtering av verdikonflikter.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

BI-forskerne Fred Wenstøp og Haavard Koppang har tatt mål av seg til å utvikle en etisk plattform for operasjonsanalyse (beslutningsstøtte).

I praksis handler det seg om å vise hvordan verdikonflikter mellom interessenter best kan håndteres.

Begrepet operasjonsanalyse oppstod under andre verdenskrig som en betegnelse på et knippe matematiske optimeringsmetoder som ble utviklet for å støtte de alliertes krigføring.

Operasjonsanalyse har senere utviklet seg til en ledelsesorientert vitenskapelig problemløsningsmetode. Målet har vært å beregne konsekvenser av beslutninger ved hjelp av konstruerte matematiske, økonomiske og statistiske modeller.

Fordi ordene “matematisk” og “vitenskapelig” har vært så sentrale, har mange sett på operasjonsanalyse som verdifri og dermed ikke gjenstand for spørsmål om etikk.

Men faget har utviklet seg videre til et redskap for å analysere og løse konfliktspørsmål – slik som konflikten mellom økonomi og miljø – og beslutningene får derved konsekvenser for mange interessenter. Følgelig blir etiske spørsmål viktige.

Nevroøkonomi og nettsider

BI-forskerne har hentet inspirasjon til arbeidet fra tre ulike kilder:

 1. Det gryende feltet som kalles nevroøkonomi (studere hvordan beslutninger fattes ved å kombinere kunnskap om hjernenes virkemåte, økonomi og psykologi).
 2. En økende praksis med å presentere verdier på organisasjonenes nettsider.
 3. Egen erfaring med å anvende operasjonsanalyse på miljø- og helsespørsmål.

Vi kjenner alle den klassiske konflikten mellom fornuft og følelser. Ifølge innsikt fra nevroøkonomi er det ren utopi å tro at det er mulig å håndtere verdiladede spørsmål med fornuft alene.

– Hjernen er til god hjelp som veiviser, men til syvende og sist er alle valg utløst av emosjoner, sier professor Wenstøp, som er tilknyttet Institutt for strategi og logistikk ved BI.

Konfliktnivået må tempereres

Wenstøp og Koppang tar derfor til orde for at vi bør forlate den gamle definisjonen av rasjonalitet som kald følelsesløs bruk av hjernen, og i stedet akseptere at rasjonelle beslutninger krever emosjonell avveiing av verdier.

Følelsene bidrar også til temperatur i diskusjoner. Temperaturen avhenger av konfliktnivåer. Jo flere engasjerte interessenter det er og jo mer fundamentale verdier som står på spill, jo høyere konfliktnivå.

– For å fatte gode beslutninger, må det være en passende temperatur til stede, ifølge BI-forskerne.

– Er man for kald, risikerer man å ta for lite hensyn til viktige verdier. Går det en kule varmt og temperaturen blir for høy, risikerer man å overse fremtidige konsekvenser.

Forskerne viser hvordan det er mulig å temperere konfliktnivået ved å foreta en strukturert verdianalyse.

Tre hovedgrupper av verdier

Wenstøp og Koppang mener det er mulig å sortere organisasjonens verdier i tre ulike grupper som tar utgangspunkt i etisk hovedprinsipp og emosjonelt potensial: 

 • Kjerneverdier begrunnes gjennom dydsetikk og har høyt emosjonelt potensial. Eksempler på kjerneverdier: Integritet, ærlighet, respekt, mangfold, åpenhet og rettferdighet.
 • Vernede verdier begrunnes gjennom pliktetikk og beskyttes gjennom lover, regler, standarder og prosedyrer som ikke krever emosjonelt engasjement så lenge reglene følges.
 • Skapte verdier er begrunnelsen for interessentenes deltagelse og dermed organisasjons eksistens. Slike verdier kan være avkastning til aksjonærer, arbeidsplasser i lokalsamfunnet og lønn til de ansatte. Som regel må det foretas avveiinger mellom de ulike interessentene, og det krever tempererte emosjoner.

Fem råd som gir bedre beslutninger

Forskerne har også utarbeidet et forsalg til fem etiske prinsipper for bruk av operasjonsanalyse i verdikonflikter. En operasjonsanalytiker bør:

 1. Forholde seg til hvordan resultatene av analysen blir brukt. Hun kan ikke fraskrive seg ansvaret for beslutningene som fattes, men er etisk ansvarlig.
 2. Bidra til at interessentene tillegges egenverd og ikke ansees som midler.
 3. Være bevisst på at en god beslutningsprosess krever balanse mellom fornuft og følelser.
 4. Bidra til at det fokuseres på konsekvenser fremfor regler.
 5. Bidra til gode prosesser for å identifisere interessentenes verdier.

Referanse:

Wenstøp, F og Koppang, H. (2009): On operations research and value conflicts. Omega, 37, 1109 – 1120

Powered by Labrador CMS