Ingen aldersgrense for overgrep

Overgrep mot eldre er et tema som gradvis begynner å få oppmerksomhet i vårt samfunn. Til nå har det vært mest fokus på overgrep mot kvinner og barn, men det er en illusjon å tro at familievold slutter ved pensjonsalder. 25 000 eldre i Norge kan være utsatt for vold.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- For noen er volden et mønster som har startet tidlig i samlivet for så å fortsette langt inn i alderdommen. For andre er det nye, vonde opplevelser knyttet til egne rusmisbrukende barn eller barnebarn som har et så stort personlig forbruk at foreldrenes pensjon brukes for å dekke egen gjeld, sier høgskolelektor Astrid Sandmoe.

I morgen er det verdensdagen for fokus på vold og overgrep mot eldre, og fokus vil bli satt på vold mot eldre over hele verden.

Mange blir mishandlet

- For dette er et problem som faktisk angår ganske mange?

- WHO mener at tre til fem prosent av befolkningen over 65 år utsettes for en eller annen form for overgrep. Selv om eldre generelt har gode økonomiske og sosiale levekår i vår velferdsstat, er det ingen grunn til å tro at Norge er bedre stilt enn andre land. Det kan derfor være så mange som 25 000 eldre over 65 år som utsettes for fysisk vold, psykisk trakassering, sosial isolering, økonomisk utnytting, omsorgssvikt og noen også for seksuelle overgrep i vårt land.

- Men er dette akseptabelt? Med hvilken begrunnelse skjuler vi oss bak “privatlivets fred” for å slippe å bry oss? spør Astrid Sandmoe retorisk.

- Og til det spørsmålet svarer du hva?

Angår alle

- At dette er et problem som gjelder alle. Vi aksepterer ikke at vold og trakassering foregår i det offentlige rom, hvorfor er det da akseptabelt innenfor hjemmets fire vegger? Med det mener jeg å si at det er et samfunnsproblem selv om det også er et problem som helse- og sosialvesenet må forholde seg til. Som profesjonelle helsearbeidere har vi et faglig og etisk ansvar for å avdekke uheldige forhold som kan forverre pasientens helsetilstand, og dessuten sikre at nødvendig hjelp blir gitt.

- Men dette er ikke uten videre gitt?

"Astrid sandmoe."

- Nei. Problemet er at det ikke finnes et eget regelverk eller retningslinjer som gir føringer for hvordan helsetjenesten skal forholde seg til overgrep mot eldre, ut over de mer generelle bestemmelsene som regulerer virksomheten. Helsearbeidere har ikke et juridisk ansvar for å melde fra til myndighetene om overgrep uten godkjenning fra den gamle selv, hvis det ikke er direkte fare for liv og helse.

- Og det er heller ikke meldeplikt fra kommunens side her?

- Nei. Overgrep mot eldre er ikke et område som kommunene har meldeplikt om til statlige myndigheter. Men en meldeplikt vil antagelig ikke løse problemene.

Helsepersonell trenger kunnskaper

- Hva ser du da for deg vil kunne bidra til en løsning?

- Det som kan være en hjelp er å ha helsepersonell som har kunnskaper om problemet, slik at de skjønner situasjonen når overgrep forekommer og vet hvor de skal søke råd for å håndtere problemene.

- I første omgang vil dette bety at han eller hun tar opp problemet med dem det angår, både med offer og overgriper hvis mulig, og forsøke å finne løsninger. Siden jeg personlig har mest fokus på hjemmesykepleiens praksis, vil jeg si at det ofte ikke er tilstrekkelig at hjemmesykepleien forsøker å håndtere problemene alene. Ofte er sakene så komplekse og tidkrevende at man trenger andre å rådføre seg med ekspertise, som noen ganger kan gå aktivt inn sammen med dem.

- Men erfaringene er ikke udelt positive?

- Nei, dessverre. Min erfaring er at hjemmetjenesten ofte blir stående alene. Det er ikke alltid at fastlegen eller psykiatritjenesten ønsker å bli involvert, og mange kommuner har dessverre også lite tilgang på sosionomtjenester.

Tilbudene ikke tilrettelagt

- Men vi bruker da stadig mer ressurser innen helse. Og omsorgssektoren?

- Ja, for all del. Det finnes mange ressurser allerede i vårt helse- og sosialvesen. Jeg tror vi mangler at det i hver kommune blir utarbeidet retningslinjer for hvordan man skal samarbeide, og at flere parter og etater blir pålagt et ansvar når overgrep avdekkes. I tillegg trenger vi noen som kan koordinere dette arbeidet. I vårt land har det de siste årene vært fokus på vold i nære relasjoner. I varierende grad har fylkene etablert tilbud som krisesenter, incestsenter, ambulerende voldtektsmottak og tiltak gjennom stiftelsen Alternativ til Vold, sier Sandmoe videre.

- Men de ulike tilbudene bør etter min mening være mer tilrettelagt også for eldre ofre, avslutter Sandmoe.

Powered by Labrador CMS