Du kan få hjelp til søknadsskriving

Mange små og mellomstore bedrifter (SMB) kvier seg for å gå inn i en søknadsprosess om EU-penger til forskning og utvikling. Prosessen kan være tidkrevende og utfallet er alltid usikkert. Men det finnes hjelp å få.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Vi forstår godt at mange små bedrifter opplever søknadsprosessen som vanskelig. Derfor har vi utviklet en skreddersydd tjeneste til små og mellomstore bedrifter (SMB), hvor vi tilbyr alt fra å drøfte en prosjektidé til å skrive søknaden. Vi kan delta på forskningssiden i prosjektet og tilbyr oss også å være prosjektkoordinator dersom det skulle være aktuelt.

Det forteller prosjektdirektør Rune Nilsen ved Teknologisk Institutt (TI) i Oslo. Han forteller at TI for tiden er involvert i 22 EU-prosjekter, med til sammen mer enn 130 europeiske partnere.

Budsjettet for EUs sjette rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling (2003-06) er på rundt 130 milliarder kroner. 15 prosent av disse er satt av til SMB, så det er klart at det her er mange muligheter for norske bedrifter.

De to prosjektformene som er skreddersydd for SMB, er de som kalles CRAFT og Collective Research.

Hjelp fra A til Å

Det er mange grunner til at bedrifter tar kontakt med TI og lufter mulighetene for et EU-finansiert forskningsprosjekt.

Det kan skyldes nye miljøkrav som gjør at man må legge om produksjonen, det kan skyldes at man trenger ny teknologi for å holde tritt med markedet, eller det kan rett og slett skyldes at man er blitt for “gammeldags” og kostnadskrevende.

Eller det kan ganske enkelt skyldes at “noen har en god idé”, men vet ikke hvordan man skal få utviklet en prototype.

- Med utgangspunkt i slike problemstillinger kan vi hjelpe til med hele prosessen fra A til Å, sier Nilsen og peker på noe av det en bredrift eller en bransjeorganisasjon får igjen for et prosjekt i CRAFT eller Collective Research:

? Løsning av et produkt- eller prosessutviklingsproblem, eller utvikling av en innovativ idé.
? Et produkt eller en prosess med stort utviklingspotensial.
? Økt lønnsomhet.
? Økonomisk støtte fra EU-kommisjonen til forskning og utvikling.
? Et nært samarbeid med fem-seks SMB-partnere og to-tre forsknings- og utviklingsinstitusjoner.
? Rettigheter til prosjektresultater.
? Styrket internasjonalt nettverk.
? Tilgang til nye markeder.

- Samtidig er det helt nødvendig at man må kunne dokumentere et inntjeningspotensial, og at markedsmulighetene har et visst omfang. Vi må bare innse at EU-kommisjonen aldri vil støtte noe som bare har et lokalt eller regionalt marked i Norge, understreker Nilsen.

Rettighetene til resultatene

Hvem som eier rettighetene til resultatene, er et spørsmål mange stiller seg. Mange frykter rett og slett at de vil miste hele eller deler av retten til for eksempel et patent.

For CRAFT og Collective Research er imidlertid retningslinjene klare. Det er deltagerbedriftene i fellesskap (og ikke FoU-aktørene) som får rettighetene til prosjektresultatene.

- Dette er et viktig punkt. For en norsk initiativtaker til et prosjekt forsøker vi i tillegg å finne prosjektdeltakere som er villige til å la den norske deltakeren få så stor andel av rettighetene som mulig.

- Dette er det viktig å bli enige om i en avtale allerede i starten av prosjektet, så slipper man unødvendige diskusjoner på slutten, sier Nilsen.

To viktige prosjektformer for SMB

CRAFT
Denne type forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) har et stort antall norske bedrifter dratt nytte av i tidligere rammeprogrammer.

Formålet med CRAFT er å stimulere små og mellomstore bedrifter (SMB) til å samarbeide med forskningsmiljøer i utvikling av ny teknologi, prosesser og produkter.

EU gir prosjektstøtte for at mindre bedrifter i fellesskap kan få løst felles FoU-utfordringer sammen med (minst to) forskningsaktører, det vil si forskningsinstitusjon, universitet/høyskole eller teknologibedrift.

CRAFT-prosjekter kan omhandle et hvilket som helst felt innen vitenskap og teknologi, ikke bare innen de sju tematiske prioriteringene. Prosjektene gjennomføres normalt i løpet av ett til to år, og vil vanligvis ha et kostnadsbudsjett på mellom en halv og to millioner euro.

Et CRAFT-prosjekt må omfatte minst tre SMB fra minst to EU medlemsland (eller fra et medlemsland og et assosiert land som Norge), og minst to forskningsaktører fra forskjellige EU-assosierte land.

EU-støtten utgjør inntil 50 prosent av FoU-kostnadene og kan dekke kostnader til forskning, der forskningsaktører står for minimum 40 prosent av prosjektbudsjettet.

I tillegg finansieres inntil 100 prosent av management costs innenfor rammen av sju prosent av det totale EU-tilskuddet. Det er deltagerbedriftene i fellesskap (og ikke FoU-aktørene) som får rettighetene til prosjektresultatene.

Collective Research (bransjeforskning)
Mens CRAFT henvender seg til enkeltbedrifter, har Kommisjonen lansert bransjeforskning som et nytt virkemiddel, spesielt rettet mot bransjer og bedriftsgrupperinger.

Hensikten med slik bransjeforskning er å finne løsninger på forskningsoppgaver som er felles for et stort antall bedrifter. Slike FoU-prosjekter skal skje på oppdrag fra bransjeforeninger eller industrigrupper, gjerne innen bransjer som domineres av SMB.

Også i Collective Research kan det forskes på et hvilket som helst fagfelt innen vitenskap og teknologi. Det er i alle tilfeller bransjeforeningene/-gruppene som beholder rettighetene til forskningsresultatene.

Spredning av forskningsresultater til SMB som kan dra nytte av disse, er en viktig forutsetning for et vellykket prosjekt, og det legges også stor vekt på opplæringselementet.

Denne type prosjekter har en levetid på to-tre år og et budsjett på to til fem millioner euro. Det skal delta minst to industrielle bransjeforeninger/bedriftsgrupper fra to EU-land eller assosierte land (evt. én all-europeisk bransjeforening), minst to forskningsaktører fra forskjellige land, og en SMB-gruppe.

SMB-gruppen, som skal ha minst to bedrifter, men som vanligvis vil ha mange flere, skal ha en aktiv og støttende rolle i prosjektet.

Les mer…

Teknologisk Institutt

Powered by Labrador CMS