Mer reising gir varmere klode

Transportsektorens påvirkning på den globale temperaturen kan komme til å øke dramatisk i årene framover.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Til nå har transportsektorens utslipp stått for cirka 10 prosent av menneskers påvirkning på den globale temperaturen. Og transport kan bli stadig viktigere:

– Transport kan i 2050 komme til å gi en global oppvarming som er hele tre til fire ganger så stor som sektoren har gitt til nå, sier forskningsleder Jan S. Fuglestvedt ved CICERO Senter for klimaforskning.

Fuglestvedt og hans forskerkolleger har beregnet hvor­dan trans­port vil bi­dra til glo­bal opp­var­ming i årene framover.

Reising og handel

Ifølge de fleste scenariene forskerne legger til grunn, kan transportsektoren i 2050 stå for rundt 15 pro­sent av den glo­ba­le opp­var­min­gen. Fordi utslippene også i andre sektorer vil øke, innebærer dette en tre- til firedobling av klimapåvirkningen.

Ved slutten av århundret kan transportsektoren stå for hele 20 prosent av den globale oppvarmingen.

Også i dette tallet ligger det skjult en enorm økning: Måler man i antall grader oppvarming fra transport, kan oppvarmingseffekten bli opptil ti ganger så stor som i år 2000.

– Økt reisevirksomhet og varehandel driver utslippene oppover, sier Fuglestvedt.

Vei er viktigst

– Veitrafikken gir det største oppvarmingsbidraget. Veitrafikken har vært viktigst fram til nå, og den vil sannsynligvis være viktigst også i framtida, sier Fuglestvedt.

CO2 er den viktigste klimagassen fra veitrafikk. Man antar at CO2-utslippene vil fortsette å øke, men at man vil få sto­re re­duk­sjo­ner i ut­slip­pe­ne av and­re gas­ser.

Dette er basert på kunnskap og antagelser om ny teknologi og kjente og forventede reguleringer i fremtiden.

Ulik levetid

Trans­port slip­per ut en rek­ke gas­ser og par­tik­ler som på­vir­ker klimaet på fle­re må­ter. Noen av ut­slip­pe­ne vir­ker opp­var­men­de, mens and­re ut­slipp fø­rer til en av­kjø­ling av jor­da.

Noen ut­slip­p har levetider på fle­re år­hund­rer, mens and­re har levetider på bare noen få dager.

For å be­reg­ne bi­drag til glo­bal opp­var­ming i framtiden må det gjø­res antakelser om hvor sto­re ut­slip­pe­ne fra trans­port­sek­to­ren kom­mer til å bli.

I det internasjonale forskningsprosjektet er det etablert fire uli­ke sce­na­ri­er for ut­slipp fra transportsektorene, og scenariene innebærer ulike antakelser om øko­no­misk ut­vik­ling og be­folk­nings­vekst.

Det er også gjort antakelser om for eks­em­pel tek­no­lo­gi­ut­vik­ling, inn­fø­ring av ny tek­no­lo­gi og bruk av nye driv­stoff.

– En slik scenariostudie viser hovedtrekkene i en mulig fremtidig utvikling, gitt det vi vet i dag og gitt ulike antagelser. Vi ser at CO2 er viktigst på lang sikt, men flere andre effekter spiller inn.

– Noen av disse er det knyttet stor usikkerhet til; spesielt de som gjelder luftfart, sier Fuglestvedt.

Fly, skip og tog

Etter veitrafikk følger fly som den nest største klimasynderen innenfor transportsektoren: For fly­ er bi­dra­ge­ne fra ozon, kon­dens­stri­per og fjær­sky­er be­ty­de­li­ge, i til­legg til bi­dra­get fra CO2.

Men dis­se pro­ses­se­ne er mer usikre enn bi­dra­get fra CO2, og kli­ma­ef­fek­ten fra fly er der­for mer usik­ker enn kli­ma­ef­fek­ten fra vei. Flytrafikk kan komme til å stå for rundt fire pro­sent av den glo­ba­le opp­var­min­gen i 2050.

Dette innebærer et bidrag til oppvarming som er 2,5 til 3,5 ganger større enn i dag.

Verdens innbyggere vil reise mer i årene framover, og klimapåvirkningen fra vei- og flytrafikk ventes å øke svært mye de neste tiårene.
Verdens innbyggere vil reise mer i årene framover, og klimapåvirkningen fra vei- og flytrafikk ventes å øke svært mye de neste tiårene.

Skipssektoren har i be­gyn­nel­sen av år­hund­ret en av­kjø­len­de ef­fekt på den glo­ba­le tem­pe­ra­tu­ren på grunn av ut­slipp av svoveldioksid (SO2). Disse utslippene antas å reduseres vesentlig i løpet av århundret, fordi man har satt i gang reguleringer for å redusere luftforurensning.

Det­te fø­rer til at skipssektoren vil gå fra å vir­ke av­kjø­len­de til å vir­ke opp­var­men­de. I to av sce­na­ri­ene vil den­ne over­gan­gen skje rundt mid­ten av år­hund­ret, og i de to and­re sce­na­rie­ne først mot slut­ten av år­hund­ret.

Tog er en li­ten sek­tor, og har li­ten kli­ma­ef­fekt sammenlignet med de and­re sek­to­re­ne, også når ut­slipp fra pro­duk­sjon av elek­tri­si­tet til tog­drift er tatt med.

Ut­slipp fra drivstoffproduksjon

I framtiden vil «null­ut­slippskjø­re­tøy» og kjø­re­tøy med nye ty­per driv­stoff bli in­tro­du­sert. Selv om ut­slip­pe­ne fra bru­ken av dis­se er små, er det ut­slipp knyt­tet til pro­duk­sjon av driv­stof­fe­ne og elek­tri­si­tet, så­kal­te in­di­rek­te ut­slipp.

Stu­di­en har også sett på kli­ma­ef­fek­ten av sli­ke in­di­rek­te ut­slipp. For vei­sek­to­ren gir dis­se et bi­drag til opp­var­ming som bare er 10 pro­sent av bi­dra­get fra de di­rek­te ut­slip­pe­ne fra sek­to­ren. 

Referanse:

Skeie, Fuglestvedt, Berntsen, Lund, Myhre & Rypdal: Global temperature change from the transport sectors: Historical development and future scenarios, Atmospheric Environment 27 May 2009, doi:10.1016/j.atmosenv.2009.05.025.

Powered by Labrador CMS