ADHD og autisme-diagnoser varierer geografisk

Langt flere barn i Telemark enn i Vest- Agder har en autismespekter-diagnose. Også forekomst av ADHD varierer betydelig mellom landets fylker, viser ny studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskere tror de til dels store variasjonene kan tilskrives ulike måter å diagnostisere på. 

Dette er første gang det publiseres sammenligninger av diagnostiserte tilfeller av autismespekterforstyrrelser, ADHD, epilepsi og cerebral parese hos barn i Norge.

Diagnostikk og behandling av tilstandene er spredt på 29 sykehus og 102 barne- og ungdomspsykiatriske enheter.

- Vi stiller spørsmålet om det er hensiktsmessig å spre behandlingstilbudet på et så høyt antall institusjoner, skriver forskerne i studien, som er publisert i Tidsskrift for den norske Legeforening.

Forekomsten er undersøkt for årene 2008-2011. Med forekomst mener forskerne den andel barn som er registrert med en av tilstandene i ett eller flere av disse årene.

ADHD: varierer fra 1,1 til 3,5 prosent

For autismespekter-forstyrrelser er variasjonen mellom fylkene fra 0,3 prosent (Vest-Agder) til 1,5 prosent (Telemark). Landsgjennomsnittet er en forekomst på 0,6 prosent.

Ved siden av Telemark befinner også Oppland, Østfold, More og Romsdal, Vesfold og Rogaland seg over snittet, ifølge studien.

For ADHD varerier andelen med ADHD-diagnose fra Fra 1,1 prosent (Vest-Agder) til 3,5 prosent (Aust-Agder).

Her er gjenomsnittet 2,0 prosent. Telemark, Sør-Trøndelag, Finnamrk. Troms og Vestfold Rogaland, Hedmark og Nordland er over snittet.

Stiller spørsmål ved tilbudet

Det trengs mer kunnskap om hva de regionale forskjellene skyldes, mener doktorgradsstipendiat Pål Surén. Han er førsteforfatter på den nye studien.

- Slik tallene nå fremstår, kan det settes spørsmålstegn ved om disse barna får et enhetlig og likeverdig helsetilbud, sier Surén til instituttetts nettside.

- Det skarpe skillet mellom barnemedisin og barne- og ungdomspsykiatri på disse behandlingsområdene virker både kunstig og utdatert, mener Surén.

I studien skriver forskerne:

”Vi undrer oss også over hvorfor pediatrien og barne- og ungdomspsykiatrien i så stor grad er geografisk og fysisk atskilt i Norge.

Nevrologiske og psykiatriske lidelser hos barn gir ofte komplekse sykdomsbilder, og da er samarbeid på tvers av spesialiteter og profesjoner avgjørende.”

Rom for skjønn

Ettersom ADHD og Aspergers syndrom sjelden diagnostiseres før seks års alder, er kun aldersgruppen 6 -12 år, barn født i 1999 til 2005, inkludert i de fylkesvise sammenlikningene, skriver forskerne.

For epilepsi og cerebral parese er det mindre variasjon mellom fylkene, og forklaringen på dette kan være et mer begrenset rom for skjønn i diagnostikken.

Likevel vil ikke forskerne utelukke at det kan ha betydning at det diagnostiske ansvaret er samlet på betydelig færre enn for autismespekterforstyrrelser og AD/HD, skriver FHI.

Referanse:

P Surén, I J Bakken, K K Lie, S Schjølberg, H Aase, T Reichborn-Kjennerud, P Magnus, A-S Øyen, B K Svendsen, K M Aaberg, G L Andersen og C Stoltenberg. Fylkesvise forskjeller i registrert forekomst av autisme, AD/HD, epilepsi og cerebral parese i Norge. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:1929 – 34 doi: 10.4045/tidsskr.13.0050

Powered by Labrador CMS