Astmarisikoen ved keisersnitt

Barn forløst med keisersnitt har 17 prosent økt risiko til å utvikle astma ved treårsalderen. Dette antyder en lavere risiko enn tidligere funn, men samsvarer med samlestudier.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Keisersnitt:

Årlig utføres over 9000 keisersnitt i Norge. Ett av seks barn kommer i dag til verden på denne måten.

Andelen har økt betydelig de siste 20 årene, og i Norge er vi nå på om lag samme nivå som nabolandene.

Keisersnitt er en av de vanligste operasjonene på norske sykehus. De kan deles i to hovedkategorier; planlagte (elektive) og ikke planlagte (hastekeisersnitt).

I 2008 ble det utført 10 392 keisersnitt i Norge. Det utgjør 17,1 prosent av alle fødsler.

I 1998 var tallet 7944 som var 13,5 prosent av fødslene.
 

Den nye studien tyder på en 17 prosent økt astmarisiko hos keisersnittbarn ved treårsalder, sammenlignet med barn som er forløst vaginalt.

En norsk studie fra 2007 basert på 1,7 millioner fødsler, og antall som mottok stønad for astma tydet på at keisersnittbarna hadde en 50 prosent større risiko for å utvikle astmaLes om studien på Folkehelseinstuttets nettsider.

Man bør være forsiktig med å sammenligne denne studien med den nye, da de er gjennomført forskjellig, ifølge en av forskerne bak den nye studien, Maria Magnus ved Folkehelseinstituttets avdeling for folkesykdommer. 

Ifølge henne, er en viktig grunn til at studiene har så ulike konklusjoner at de i den nye studien har hatt mulighet til å kontrollere for mye som de tidligere registerstudiene ikke har justert for.

- Den svakere effekten av keisersnitt på astma som vi nå har funnet er nok noe mer realistisk enn tidligere, høyere tall, sier hun.

- Tallene vi har kommet fram til er i samsvar med tidligere meta-analyser, som viser henholdsvis 18 og 20 prosent økt risiko for astma blant barn tatt med keisersnitt.

Faktorer som forklarer

Et eksempel på faktorer som ikke har vært tatt med i betraktningen i studien fra 2007 er mors BMI.

Overvekt hos kvinnen kan øke risikoen for å måtte ta keisersnitt, og studier tyder på at overvekt hos mor under svangerskapet også kan øke risikoen astma hos barnet, ifølge Magnus.

Det kan også ha hatt litt å si når astmaklassifiseringen av barnet er gjort. I den nye studien er den målt ved tre års alder. I studien fra 2007 ble barna fulgt opp til de var 18 år gamle.

Astma hos treåringer ingen sikker indikator på hvor mange som vil ha det i eldre aldersgrupper, ifølge Magnus.

- Mange barn som får en astmadiagnose i treårsalderen, vokser det av seg før de begynner på skolen, sier Magnus.

(Foto: Salim Fadhley from London/ Wikimedia Commons med lisens)

Størst risiko blant mødre uten allergi

Den nye studien er basert på data fra 37 000 deltakere i Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) ved Folkehelseinstituttet.

Den økte risikoen som Magnus og kollegaene fant var størst i gruppen med barn født av mødre uten allergi.

Artikkelen om temaet er publisert i tidsskriftet American Journal of Epidemilogy.

Ikke økt risiko for andre luftveisproblemer

Barn forløst med keisersnitt har oftere alvorlige luftveisproblemer de første leveukene, som kan være en medvirkende årsak til den økte risikoen for astma hos disse barna.

- Lite tyder på at det er det operative inngrepet i seg selv som fører til den økte forekomsten av astma hos barn tatt med keisersnitt, men at det kanskje heller kommer av underliggende sårbarhet hos disse barna, sier Magnus, 

Forskeren har sett på sammenhengen mellom keisersnitt og utviklingen av både nedre luftveisinfeksjoner, hvesing og astma de første tre leveårene.

Det er bare risikoen for astma som er forhøyet - ikke hyppigheten av luftveisinfeksjoner eller hvesing.

Preventiv behandling

- En mulig grunn til at barn født ved keisersnitt får luftveisproblemer er at svangerskapene er kortere og barna mindre ved fødsel i forhold til vaginale fødsler.

Forskerne har undersøkt både planlagte og ikke planlagte keisersnitt.

- Ved planlagte keisersnitt tidlig i svangerskapet kan man gi moren medisiner for å modne lungene til barnet, forteller Magnus.

Tarmflora

Den andre mulige årsaken er forskjellen i tarmfloraen hos barn født på de to forskjellige måtene.

- Vi vet at det er en forskjell. En teori er at barn som fødes vaginalt blir mer eksponert for morens bakterieflora.

Studier tyder på at tarmfloraen kan ha en innvirkning på utviklingen av immunsystemet, sier Magnus.

Antallet forløsninger med keisersnitt er økende og det er opp til behandlende lege å avgjøre om keisersnitt er tilrådelig.

Ikke keisersnittet

Ingen studier viser at det selve keisersnittet har noen innvirkning på at barna utvikler astma.

Det at barnet derimot går igjennom fødselskanalen kan ha innvirkning på begge de to mulige årsakene forskeren trekker frem som mulige årsaker til forhøyet risiko for astma.

Studier tyder på at lungene kan bli tømt bedre for fostervann ved en vaginal fødsel. Ved en forløsning med keisersnitt presses ikke fostervannet ut av lungene, noe som gjør at barnet ikke produserer viktige stresshormoner.Med det resultat at barnet kan ha vansker med å puste.

- Mange studier viser at det er forhøyet fare for astma hos barn forløst med keisersnitt, så våre funn underbygger denne teorien ytterligere, sier Mari Magnus.

I MoBa-undersøkelsen deltok mer enn 100 000 gravide kvinner i årene 1999-2008. Også fedrene ble invitert. Folkehelseinstituttet kommer til å holde kontakt med disse familiene i mange år framover, stadig samles det inn både biologisk materiale og spørreskjemadata. 

Referanser:

Meta-studiene av keisersnitt og astma:

Bager P, Wohlfahrt J, Westergaard T. Caesarean delivery and risk of atopy and allergic disease: meta-analyses. Clinical & Experimental Allergy. 2008;38(4):634-642.

Thavagnanam S, Fleming J, Bromley A, et al. A meta-analysis of the association between Caesarean section and childhood asthma. Clin Exp Allergy. 2008;38(4):629-633.

Powered by Labrador CMS