Bakgrunn: Familien: Singel eller samboer

Hvor mange bor alene? Hvor mange er samboere? Hvor mange gifter seg borgerlig? Hvor mange skiller seg? Her får du tall og fakta om familieforholdene i Norge.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Flere bor alene …

Perioden etter annen verdenskrig var kjernefamiliens storhetsperiode. Giftermålshyppigheten var høy, og andelen enpersonhusholdninger sank svakt.
 
Fra begynnelsen av 1970-tallet sank så ekteskapshyppigheten, samtidig som antall skilsmisser økte.

Til sammen har dette ført til mer enn en dobling av andelen enpersonhusholdninger: 39 prosent av husholdningene består nå av aleneboende, og disse utgjør nesten 18 prosent av alle personer. 

Det er, i befolkningen som helhet, ingen vesentlig forskjell på andelen menn og kvinner som bor alene.

Men mens de enslige kvinnene er i flertall i den eldre delen av befolkningen, er mennene i flertall blant de yngre.

Enpersonhusholdninger er særlig vanlig i bykjernene i de store byene og i spredtbygde strøk.

….og flere er samboere

De siste års nedgang i antallet bestående ekteskap skyldes ikke bare at flere skiller seg og at flere bor alene. I tillegg velger en økende andel å bo sammen uten å inngå ekteskap.

Ugifte samboere kom inn i statistikken allerede på slutten av 1970-tallet, men det er først i løpet av de siste to tiårene at samlivsformen har fått en større utbredelse.

Samboerpar utgjorde i 2008 22 prosent av alle par, en økning fra 10 prosent i 1990. Og mens samboerne tidligere oftest var barnløse, er flertallet nå samboere med barn.

Blant de unge (under 30 år) er det mer vanlig å være samboende enn gift. Oslo og fylkene fra Trøndelag og nordover har den høyeste andelen samboere.

Åtte av de ti kommunene med laveste andel samboerpar ligger i Rogaland og Vest-Agder, mens de ti kommunene med høyest andel ligger fra Nord-Trøndelag og nordover.

Ett av tre ekteskap borgerlig

Etter at antallet ekteskapsinngåelser nådde et lavmål på begynnelsen av 1990-tallet, økte så antallet igjen i noen år.

Andelen borgelige vielser økte kraftig på 1970-tallet og nådde et toppunkt på begynnelsen av 1980-tallet, da 38 prosent var borgerlige. Senere har andelen sunket noe, for så å stige igjen.

Når så mange ekteskap nå inngås borgerlig, må dette blant annet antas å ha sammenheng med at over 20 prosent av dem som gifter seg, inngår ekteskap nr. 2, 3 osv.

En annen trend er å gifte seg i utlandet; nesten 19 prosent av alle ekteskapene inngås i utlandet. 

Flest samboere i nord

Det er store geografiske variasjoner i utbredelsen av samboerskap: Vanligst er det i Nord-Norge, hvor opp mot 35 prosent av alle par er samboere.

I Agder-fylkene og Rogaland er samboerskap mindre vanlig.

Flere partnerskap

I 1993 ble også partnerskap som samlivsform en del av statistikken, og det er siden den gang registrert til sammen 2 500 inngåtte partnerskap.

De første årene var det en klar overvekt av mannlige partnere. Men de siste årene har antallet kvinnelige partnere økt og utgjør nå et flertall.

De første årene var det en klar overvekt av mannlige partnere.Etter hvert har dette jevnet seg ut, men fortsatt er mennene i flertall.

Skilsmisser

Etter en langvarig og markert økning i antall skilsmisser fram til begynnelsen av 1990-tallet, synes antallet nå å ha stabilisert seg på i overkant av 10 000 per år.
 
Dette innebærer at om lag 45 prosent av inngåtte ekteskap kan forventes å bli oppløst ved skilsmisse.

Men med en stor og økende andel samboerpar, blir etter hvert skilsmissetallene mindre interessante som en indikator på samlivsbrudd, når vi ikke har tall for hvor mange samboerskap som oppløses.

Kilde:

Artikkelen er hentet fra Dette er Norge, en publikasjon fra SSB som presenterer det norske samfunn i tall og statistikk:
http://www.ssb.no/norge/

Powered by Labrador CMS