Innleide arbeidstakere har lite innflytelse

Innleide arbeidstakere har ofte mindre innflytelse på arbeidsplassen enn de som er fast ansatt. Det går ut over trivsel og helsa.

Det er høyt sykefravær blant renholdere. Mange av de innleide renholderne ønsker å jobbe lenge på samme sted. (Foto: Shutterstock)

SYKEFRAVAER

Forskningsrådets program for sykefravær, arbeid og helse har som mål å skape forutsetninger for godt arbeidsmiljø og -helse og høy arbeidsmarkedsdeltakelse ved å framskaffe forskningsbasert kunnskap om feltet.

Fakta om prosjektet

Navn: HMS og sykefravær i leverandørhierarkier
Prosjektperiode: 2010–2013
Finansiering: 5 millioner kroner fra Forskningsrådets program Sykefravær, arbeid og helse
Ansvarlig institusjon: SINTEF Teknologi og samfunn

Prosjektleder: Kari Skarholt  Kari.Skarholt@sintef.no

Se også prosjektets hjemmeside.

Trenden i Norge og internasjonalt er stadig mer outsourcing av tjenester. For eksempel er det stadig færre som ansetter en vaktmester, i stedet blir vaktmestertjenester leid inn.

På samme måte blir renhold satt ut til rengjøringsfirma. På byggeplasser blir håndverkere leid inn på prosjektbasis.

– I noen bransjer er det så mange leverandører og underleverandører inne at det blir snakk om et leverandørhierarki. Jo lavere i hierarkiet du er, desto dårligere er ofte arbeidsbetingelsene dine, sier seniorforsker Kari Skarholt ved Sintef.

– Det går utover trivselen og helsa.

I et treårig forskningsprosjekt har hun og kollegaene studert hvordan outsourcing påvirker arbeidsvilkårene til den innleide arbeidskraften. Målet er økt kunnskap om hva som påvirker sykefravær i norsk arbeidsliv.

– Som innleid arbeidstaker har du ofte lite innflytelse på egen arbeidssituasjon. Det er negativt siden kontroll over egen arbeidssituasjon er en av de viktigste faktorene for å trives på jobben, sier Skarholt.

Tidspress og dårlige kontrakter

 Hun peker på at arbeidsgivere kan ha mer makt over innleide enn egne ansatte.

– Arbeidskontrakten til innleide er mer spesifikk på arbeidsoppgaver enn for de ansatte. Det gjør det lettere å kontrollere og finne feil hos innleide. Oppdragsgiver kan også si opp kontrakten, mens det er vanskeligere å si opp fast ansatte, sier Skarholt.

I tillegg er dårlige arbeidskontrakter en utfordring for innleide arbeidstakere, mener hun. Arbeidskontrakten som er fremforhandlet mellom oppdragsgiver og leverandør, stiller ofte økte krav til effektivitet og produktivitet, som ofte er selve målet med å sette ut tjenesten.

– Det er viktig å ha nok tid til å utføre oppgavene man er leid inn til å gjøre, for eksempel at renholdsarbeideren faktisk rekker å gjøre rent. Hvis ikke skapes misnøye hos både arbeidstakeren og oppdragsgiveren. Særlig i byggenæringen ser vi at dårlige kontrakter svekker så vel sikkerheten som arbeidsmiljøet til de innleide, ofte utenlandske, arbeidstakerne.

Trivsel mot sykefravær

Forskerne har studert fire bransjer som har ulik grad av tjenesteutsetting:

Helsesektoren som i liten grad leier inn arbeidskraft, og renhold, byggenæringen og olje og gass, som har høy grad av outsourcing.

Seniorforsker Kari Skarholt forsker på arbeidsliv og sykefravær ved SINTEF Teknologi og samfunn. (Foto: Privat)

De har blant annet gjennomført 80 dybdeintervju blant både ledelsen, ansatte og innleide i disse fire bransjene.

– Mye forskning på sykefravær er problemorientert og leter etter årsaker til at sykefraværet er så høyt. Vi har fokus på hva som skaper godt arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen. Trivsel antas å ha positiv effekt på helsa og kan dermed forebygge eller redusere sykefraværet, sier Skarholt.

Forskerne har også analysert sykefraværsstatistikken for de fire bransjene for 4. kvartal 2010. Sykefraværet varierer fra 3 til 11 prosent bransjene imellom.

Høyest fravær hadde renholderne, mens tømrerne lå lavest. Noe av variasjonen i sykefraværet skyldes arbeidsbetingelser, ifølge forskeren.

– Vi ser at sykefraværet er forskjellig for samme yrkesgruppe avhengig av ansettelsesforhold. Blant annet har renholdere som er ansatt i store rengjøringsbedrifter høyere fravær enn de som er ansatt direkte i bedrifter, der de inngår som en naturlig del av arbeidsmiljøet, sier hun.

Trenger gode kollegaer

Arbeidstakerne i alle de fire bransjene trekker frem betydningen av gode kollegaer og sosial støtte for et godt arbeidsmiljø – uavhengig av om de er fast ansatt eller innleid, utenlandske eller norske.

– God støtte fra kolleger og nærmeste leder ser ut til å gjøre arbeidstakerne mer robuste til å takle endringer og økte krav til effektivitet, sier Skarholt. Dette gjelder uansett grad av tjenesteutsetting og plass i leverandørhierarkiet.

– Det psykososiale miljøet på arbeidsplassen er viktig for jobbtrivselen. Alle mener at det er viktig å bli hørt og inkludert på arbeidsplassen. Her ser vi at er sjefens lederstil kan gjøre en stor forskjell.

Hun viser til en bedrift i byggenæringen hvor anleggslederen var tett på i alle ledd, fra sine egne ansatte til de ansatte i norske innleide håndverkerfirma og ned til innleide polske arbeidere.

Bedriftene bør inkludere innleide arbeidstakere. Det gir bedre trivsel og arbeidsmiljø. (Foto: Shutterstock)

– Når lederen er ute på byggeplassen hver dag, og følger opp rutiner for HMS og snakker med fagarbeiderne, så fører det til god integrering av alle som jobber på byggeplassen. God ledelse skaper et inkluderende arbeidsmiljø, fremmer helsa og sikrer effektivitet, sier hun.

Anbefaler tett ledelse

I byggebransjen kan arbeidsforholdene variere fra byggeplass til byggeplass, og de lokale forholdene påvirker trivselen og helsa.

På en annen byggeplass så forskerne at noen av de norske ansatte ekskluderte de polske håndverkerne som var innleid via et polsk snekkerfirma.

– Det kan skyldes alt fra frykt for å miste jobben til frykt for at yrket mister status. Resultatet er uansett negativ konkurranse, konflikter og dårlig arbeidsmiljø for alle. Det trengs en bevisst strategi og oppfølging fra den lokale ledelsen for å unngå slike effekter ved outsourcing.

Rådet fra Skarholt til ledere i alle bransjer, er å være synlige og tilgjengelige, og lytte til arbeidstakerne.

– Tett på ledelse vil bidra til å fremme trivsel og god helse på arbeidsplassen, sier hun.

Referanser:

Kari Skarholt m.fl.:Health promoting leadership practice in four Norwegian Sectors, Health Promotion International. Kommer i 2014.

Kari Skarholt og Stian Antonsen: Inside outsourcing: The effects of outsourcing on work conditions within cleaning and construction. Sintef, 2012

Powered by Labrador CMS