Gutter og jenter mobber likt

Baktalelse, rykter og intriger – typisk jentemobbing, trodde vi. Men gutter er like ille til å drive med sosial mobbing, ifølge funn fra en ny analyse.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no) (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Når gutter er aggressive og mobber blir det ofte voldelig, med slag og spark. Men det betyr ikke at de er ”snillere” enn jenter når det gjelder mobbing av den sosiale sorten, som rykter, intriger og manipulering.

En amerikansk analyse av 148 aggresjonsstudier om barn og unge viser at gutter oftere tyr til fysisk aggresjon, men de driver også like mye sosial mobbing som jenter.

- Disse funnene går imot den utbredte feiloppfatningen at indirekte aggresjon er en kvinnelig form for aggresjon, sier Noel A. Card, assisterende professor i familiestudier og oppvekst ved University of Arizona.

Direkte og indirekte aggresjon

Aggresjonsstudiene som ble analysert, omfattet opp mot 74 000 barn og unge, og undersøkte både direkte (fysisk/voldelig) aggresjon og indirekte aggresjon.

Sistnevnte dreier seg om handlinger som er beregnet på å skade en annen persons sosiale posisjon i deres vennekrets.

Forskernes teori er at barn som utøver én form for aggresjon, også er mer troende til å være aggressiv på andre måter. Dette var mer merkbart hos gutter enn hos jenter.

Bruker sosiale evner til manipulering

Undersøkelsen avdekket en sammenheng mellom begge typer aggresjon og tilpasningsvansker.

Direkte aggresjon er koblet til problemer som skolefravær, ADHD-symptomer og svake sosiale evner.

Indirekte aggresjon er derimot koblet til andre problemer, som depresjon og dårlig selvbilde, men sterkere sosiale evner - som også kan brukes til manipulering og ryktemakeri.

Myte fra filmer og bøker

Myten om at jenter er mer indirekte aggressive enn gutter har holdt seg blant foreldre, lærere og fagfolk.

Den har trolig spredd seg gjennom sosiale forestillinger fra kjønnsroller, filmer og bøker som portretterer jenter som usympatiske og aggressive mot hverandre, mener forskerne.

Men forskning på dette feltet viser slett ingen klar tendens, påpeker stipendiat Tove Flack ved Senter for Atferdsforskning, Universitetet i Stavanger, som forsker på jentemobbing.

- Når det gjelder kjønnsforskjeller knyttet til indirekte og direkte mobbing er funnene inkonsistente. De store meta-analysene som er gjort i den senere tid tyder på at forskjellene mellom kjønn ikke er så store som en tidligere har trodd, sier hun.

Ikke samme resultater

Flack viser blant annet til en meta-analyse fra 2004 av 78 studier, der noen forskningsmetoder ga funn som kunne tyde på at jenter er mer indirekte aggressive – mens andre metoder ikke ga lignende resultater.

Mens den merikanske undersøkelsen bare viser en marginal forskjell mellom kjønnene, har andre meta-analyser vist en tydelig tendens der gutter er mer fysiske og direkte verbale enn jenter når de plager andre, særlig med fysisk trakassering.

- Mitt personlige inntrykk fra praksisfeltet er at lærere og foreldre mener jenter er mer indirekte og manipulerende enn gutter når de mobber, sier Flack.

23 prosent norske elever mobbes

Det har så langt vært lite forskning på kjønnsforskjeller knyttet til indirekte mobbing i Norge.

I Utdanningsdirektoratets Elevundersøkelsen 2007, som omfatter elever ved grunnskole og videregående skole, oppga totalt 23 prosent av elevene at de blir mobbet, og fem prosent blir mobbet en eller flere ganger hver uke.

Litt flere gutter enn jenter oppga at de blir mobbet av andre elever på skolen.

Referanse:

N.A. Card, B.D. Stucky, G.M. Sawalani og T.D. Little: Direct and Indirect Aggression during Childhood and Adolescence: A Meta-Analytic Review of Gender Differences, Intercorrelations, and Relations to Maladjustment (Child Development Vol. 79 Issue 5)

Powered by Labrador CMS