Verkstedbedriftene har en rekke treningsarenaer – både internt og i samarbeidende, lokale virksomheter - for at den enkelte skal få øvelse i passende arbeidsoppgaver. (Foto: Sintef)

Hva om arbeidsledige får mer ansvar for å skaffe seg jobb?

Folk med dårlig mestringsfølelse blir gjengangere i Nav-systemet. Nå tester trønderne ut en ny app som skal gi arbeidsledige mer ansvar. 

Om prosjektet

Forprosjekt mellom Arbeidskompetanse AS, SINTEF og Norsk eLæring, Nord Trøndelag Fylkeskommune.

Målet er å se om hypotesene holder mål, og danne et grunnlag for at partene kan gå videre med en søknad til hovedprosjekt.

Regionalt Forskningsfond har bidratt med en halv million. Prosjektet startet opp i februar 2015 og avsluttes i september. 

I trønderlagsbedriften Arbeidskompetanse stilte de seg spørsmålet: Hva om arbeidssøkerne fikk ansvar for egen utvikling – for eksempel i arbeidssøkerprosessen –ville de da bli mindre avhengig av Nav-systemet?

De har i lengre tid registrert at det spesielt er dem som sliter med mestring som blir gjengangere i systemet. De har også merket seg at mange av arbeidssøkerne som kom til dem, hadde vært lenge i hjelpeapparatet og var blitt passive og lydige mot systemet.

Skal dokumentere

Arbeidskompetanse AS og åtte vekstbedrifter får arbeidssøkere fra Nav og veileder, trener og coacher dem tilbake i en jobb.  

Nå har de satt i gang et forprosjekt i samarbeid Sintef for å skaffe forskningsbasert dokumentasjon på hva som hjelper og ikke. Målet er å finne frem til et konkret verktøy. 

Overføring av ansvar

Arbeidssøkerne opplevde ofte å mislykkes på arbeidsmarkedet. Dermed overlot de i stadig større grad ansvaret for egen suksess til veilederne sine.

De ansatte i Arbeidskompetanse begynte å se for seg muligheten for å lage et hjelpemiddel som kunne stimulere til mer aktiv deltakelse og at deltakerne tok større ansvar for egen utvikling.

De ønsket et samhandlingsverktøy mellom deltakerne og veilederne som kunne sette opp handlingsplaner for den enkelte og dokumentere at deltakerne prøvde, utførte eller ikke klarte små oppgaver.

Skal utvikle en app

– Sintefs rolle har vært kravspesifikasjon og analyse av tilbakemeldinger. Vi gjør nå en litteraturstudie, forteller Leendert Wienhofen ved Sintef.

Veiledere i de åtte bedriftene skal intervjue totalt 20 deltakere. Dette skal danne grunnlag for en app som skal være en støtte for deltakerne. Appen skal også ha et grensesnitt både mot deltakere, veiledere og andre hjelpere.

Når resultatene er analysert, vil forskerne lage en papir-prototype som de presenterer for deltakerne.

Dialog mellom deltakerne

Den tredje parten i prosjektet er Norsk eLæring, en utviklingsavdeling i Nord Trøndelag Fylkeskommune (NTFK). Avdelingen har allerede utviklet et verktøy som får frem dialogen mellom lærer og elev, og der eleven står i sentrum.  

– Noen av elevene som bruker dette verktøyet, sliter med overgangen fra skole til arbeid, altså mye likt NAV-situasjonen, sier Wienhofen. 

– Siden fylkeskommunen allerede bruker verktøyet på elevene, kan Norsk eLæring også fungere som utvikler og tjenesteleverandør til verktøyet vårt, sier han.

I dag står deltakeren gjerne i to timer lange telefonkøer for å få kontakt med Nav, kanskje bare for å melde fra om noe helt enkelt. Tanken er at IT-verktøyet kan erstatte dette og sørge for dialog mellom deltaker og veileder, mellom deltaker og Nav og mellom deltaker og psykiater.

Verktøyet er tiltenkt mange funksjoner, ifølge daglig leder Eva Lian i Vekstbedriften Noris i Rissa .

– Målet er gjøre det enklere å dokumentere aktivitetene og målene til den enkelte. Om det er angst som hindrer en person i å skaffe seg en jobb og man har angst for å ringe, blir for eksempel målet å ringe tre potensielle arbeidsgivere i løpet av kommende uke. Så kan vedkommende dokumentere aktiviteten ved å bruke telefonen til å ta opp samtalen eller legge inn refleksjon over erfaringen etter samtalen, sier hun.

Powered by Labrador CMS