70 prosent av jødene som er spurt i undersøkelsen svarer at de opplever at jødehatet er blitt verre de siste årene. Her er synagogen i Oslo. (Foto: Jarl Fr. Erichsen, NTB scanpix)

Færre har fordommer mot jøder

Fordommer og stereotypiske forestillinger om jøder i Norge er mindre vanlige i dag enn i 2011, men antimuslimske holdninger er svært utbredt i Norge.

Det viser rapporten «Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017», utarbeidet av forskere ved Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter.

Rapporten er en oppfølging og utvidelse av rapporten om den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter fra 2012.

Tallene viser at andelen i befolkningen med utpregede fordommer mot jøder er gått ned fra 12,1 prosent i 2011 til 8,3 prosent i år. Samtidig har andelen i befolkningen som overhodet ikke støtter negative påstander om jøder, økt fra 55 til 69 prosent.

70 prosent av jødene som er spurt i undersøkelsen svarer likevel at de opplever at jødehatet er blitt verre de siste årene.

Enkelte antisemittiske forestillinger er fortsatt til stede i den norske befolkningen, men klart mindre markante enn for fem år siden. For eksempel støtter 13 prosent påstanden «verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser», i 2011 var det 19 prosent. Og 18 prosent mener at «jøder ser på seg selv som bedre enn andre», som er en nedgang fra 26 prosent i 2011.

Utbredte antimuslimske holdninger 

Undersøkelsen viser også stor utbredelse av antimuslimske holdninger i det norske folk.

Samlet har 34,1 prosent av befolkningen utpregede fordommer mot muslimer. Hele 48 prosent av respondentene støtter påstanden om at «muslimer har selv mye av skylden for økende muslimhets».

Påstanden «muslimer vil ikke integreres i det norske samfunnet» støttes av 42 prosent av de spurte. Samtidig svarer 39 prosent bekreftende på påstanden «muslimer utgjør en trussel mot norsk kultur», og 31 prosent mener at «muslimer ønsker å ta over Europa».

Handlingsplan

Prosjektleder Christhard Hoffmann mener forklaringen på at færre har negative holdninger til jøder blant annet er at mediene har viet større oppmerksomhet til antisemittisme som et samfunnsproblem.

– Vi tror forklaringen kan ligge i et endret klima, sa Hoffmann da han presenterte rapporten på HL-senteret.

Samtidig understreket han at det er utbredte muslimfiendtlige holdninger i majoritetsbefolkningen.

– Det bør utarbeides en handlingsplan mot muslimhat, sa han.

Vanligere med antisemittisme hos muslimer

Samtidig viser undersøkelsen at antisemittiske holdninger er mer utbredt blant muslimer enn ellers i befolkningen.

Blant muslimske innvandrere som har vært bosatt minst fem år i Norge støtter 28,9 prosent negative påstander om jøder. I resten av befolkningen er andelen 8,3 prosent.

Hele 42 prosent i det muslimske utvalget mener at «jøder har altfor stor innflytelse over internasjonal økonomi», mot 13 prosent i befolkningen. Bare 9 prosent avviser denne påstanden, mot 46 prosent i befolkningen.

Blant muslimene er det også 28 prosent som støtter påstanden «verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser», mot 13 prosent i resten av befolkningen.

– Det er gledelig å se at det er nedgang i negative holdninger til jøder. Det er også positivt at det er noe mindre skepsis mot å ha muslimer som nabo eller i vennekretsen. Det er likevel bekymringsfullt at negative holdninger til muslimer er svært utbredt i befolkningen, sa barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) under overrekkelsen av rapporten tirsdag.

– Rapporten gir oss alle nyttig og utvidet kunnskap om svært viktige utfordringer i vårt samfunn. Jeg håper at rapporten vil bidra til bevisstgjøring, fortsatte statsråden.

Powered by Labrador CMS