Barn med varianter av autisme kan ha problemer med språket og språknyanser. En metode der barna får høre lyder som de forbinder med konkrete gjenstander gjør det enklere for barna å lære nye ord, viser en svensk avhandling. Dukkene er laget for barn med Downs syndrom. (Foto: Marias Verkstad.com)

Disse dukkene kan lære barn med autisme å snakke bedre

Barn med autisme har ofte språkvansker. Men ved å høre på ulike språklyder samtidig som de får se en liten dukke kan de bli bedre, viser svensk forskning.

Autismespekter-tilstander

Autisme hører inn under samlebetegnelsen gjennomgripende utviklingsforstyrrelser sammen med atypisk autisme og Asperger syndrom. Autisme defineres ut fra atferdsmessige kriterier. Mennesker som har fått diagnoser innen autismespekteret har store, individuelle forskjeller. Et hovedkjennetegn ved autisme er omfattende språk- og kommunikasjonsvansker. 

Evnen til å etablere normale, sosiale relasjoner og til å utvikle kommunikative ferdigheter er sterkt begrenset hos barn med autismespekter-forstyrrelser, og repetitive og tvangsmessige aktiviteter og interesser preger ofte barna. Tre samtidig forekommende atferdstrekk ved autismespekter-forstyrrelser (ASF) er: begrenset evne til gjensidig, sosial interaksjon, begrenset evne til gjensidig kommunikasjon og begrenset evne til å gjøre seg forestillinger, og derved til å ha et variert atferdsrepertoar.

I tillegg har barna ofte et begrenset repertoar av interesser, det er vanlig med tvangsmessig motstand mot forandringer, samt at personer med ASF kan ha spesielle områder der de viser spesielle ferdigheter. Ordet autisme forbindes ofte med innesluttethet. Disse problemene skyldes at de har vansker med å utlede mening fra omgivelsene, som de gjerne oppfatter som uoversiktlige og kaotiske.

Autisme er en livslang utviklingsforstyrrelse, som omfatter et helt spekter av mildere og alvorligere grader. Autisme berører de fleste livsområder i ulik grad, og 60-75 prosent av ungdommer med autismespekteret som har blitt fulgt opp gjennom puberteten, viser dårlige prognoser med hensyn til sosial tilpassing og selvstendighet. 

 

Det er velkjent at mange barn med ulike former for autisme og Aspergers syndrom kan ha problemer med å lære seg å snakke eller lære seg å skille nyansene i språklig rytme og tonefall. Likevel er det lite forskning på området.

Vanligvis lærer barn tidlig å skille de ulike språklydene og stavelsene i lydstrømmen de møter tidlig i barndommen. Men ofte er det vanskelig for barn som har ulike former for autistiske tilstander å lære nyansene i språket.

Det skyldes at de kan ha problemer med å høre og sortere ulike sanseinntrykk samtidig som de skal forholde seg til sin egen kropp.

Følsomme for detaljer

Samtidig har disse barna en styrke ved at de er følsomme for detaljer. Å fokusere på trening på lyder og stavelser kan dermed brukes slik at de kan utvikle andre språklige ferdigheter, antok forskeren Pia Nordgren.

Pia Nordgren mener barn med autistiske tilstander som får lytte til lyder får hjelp til utvikling av lydproduksjon, ved at områdene i hjernen hvor språk oppfattes og språk produseres, stimuleres. (Foto: Universitetet i Göteborg)

– Vi ville se om en inngripen som fokuserer på typiske trekk hos barn med autismespektertilstand kunne brukes for å hjelpe dem å utvikle ulike språklige ferdigheter.

Resultatene fra forskningen hennes viser at barn med autismespekter-tilstand kan få i gang språklig utvikling hvis de får høre ord samtidig som de ser en dukke eller en håndbevegelse.

Skille ordpar med en bokstavs forskjell

Et typisk problem for slike barn kan være å skille ordpar fra hverandre der bare en lyd skiller to helt ulike betydninger. Som for eksempel «bakke og pakke», «drikk og trikk».

Nordgren introduserte slike ordpar, for å øke bevisstheten om kontraster mellom slike språklyder og ordenes betydning.

Hun fulgte to svenske gutter med autismespektertilstand i tre ulike studier. Begge hadde svært begrenset ordforråd.

Studiene viser at uttale og gester spiller sammen og at forholdet dem imellom er sterkt.

Dukker med ulike navn

De to guttene var rundt seks år gamle. 

Barna lærte seg hva disse ulike dukkene het, som Bibbi og Titti. De kunne dermed skille ordpar med bare en bokstavs forskjell lettere fra hverandre. Slik som forskjellen på b og t. Dukkene er egentlig utviklet for pedagogisk hjelp til barn med Downs syndrom. (Foto: (Marias Verkstad.com))

Studiene ble gjort ved at barna fikk høre en lyd som besto av konsonanter eller vokaler. Lærere eller logopeder uttalte lydene samtidig som de viste frem en dukke. Dukkene het for eksempel Bibbi og Titti.

«Se hvem er dette her?» Eller «Nå kommer…..»

Barna behøvde bare svare eller imitere hvis de selv ville. 

Skjønte forskjeller i tonefall

Forskjeller i tonefall er avgjørende for å skille ord som bønder og bønner. Barn som sliter med å skille ulike tonefall fra hverandre, får utfordringer med å skjønne forskjeller i betydningen av slike ord-par.

Nordgren fant også at barna utviklet forståelse for tonefall, selv om dette ikke egentlig var formålet med eksperimentet.

Forskeren mener studien gir støtte til at det finnes en mekanisme i hjernen som er som en slags bro mellom språkoppfattelse og snakking.

Hun mener lyttingen kan føre til at barna blir bedre til å lage lyder selv, ved at den stimulerer områdene i hjernen hvor språk oppfattes og produseres.

– I tillegg vil dette stimulere til bruken av nye ord og til og med avanserte stavelser, sier Nordgren.

Bruke hendene

Studien viser også at barn med autismespektertilstand kan få hjelp av å bruke hendene når de lærer språk.

– Et barn utviklet også bruken av håndbevegelser, selv om det heller ikke ble trent spesifikt på, forteller Pia Nordgren.

Barn med autismespekter-tilstand med kraftig forsinket språkutvikling kan begynne å snakke så sent som ved femårsalderen.

– Metoden kan derfor være nyttig når man griper inn for å hjelpe disse barna, sier Pia Nordgren.

Kilde:

Disputas: Från språkljud till tal och gester − fallstudier om lingvistisk interaktion hos barn med autismspektrumtillstånd. Universitetet i Gøteborg, 3. mars 2016.

From sounds to speech and gestures case studies of linguistic interaction in children with ASC.

Powered by Labrador CMS