Bipolare lidelser er kjennetegnet av maniske episoder og depressive perioder. Mani kan arte seg som overdreven pengebruk, blant annet. (Illustrasjonsfoto: fizkes, Shutterstock, NTB scanpix)

Litium gir lavere risiko for å bli innlagt for bipolar sykdom

Personer med bipolar sykdom som behandles med litium har minst risiko for å bli innlagt på sykehus, viser ny studie.

Bipolar sykdom kjennetegnes av store svingninger i humøret, fra perioder med mani eller unormal opprømthet til tydelig nedstemthet og depresjon.

Sykdommen kan enten behandles med humørstabiliserende legemidler eller med antipsykotiske legemidler.

Medisinering med grunnstoffet litium anses for å være den mest effektive humørstabiliserende behandlingen, men den langvarige effekten av ulike legemidler ved bipolar sykdom har det vært lite forsket på før nå.

Fulgte 18 000 pasienter i syv år

Forskere ved svenske Karolinska Institutet har nå fulgt 18 000 pasienter i Finland som tidligere har vært innlagt på sykehus for bipolar sykdom. Forskerne registrerte antall nye innleggelser og sammenlignet så risikoen for å bli gjeninnlagt med hvilken medisinering de hadde fått.

Litiumbehandling var koblet til lavest risiko for gjeninnleggelser, gjennom de syv årene som pasientene ble fulgt opp i gjennomsnitt. Dette gjaldt både innleggelser for psykisk og fysisk sykdom.

Risikoen for å bli innlagt var 30 prosent lavere hos denne gruppen, sammenlignet med om de ikke gikk på noen behandling i det hele tatt.

Medisin i tablettform mindre effektiv

Langtidsvirkende injeksjoner så ut til å ha best effekt når det gjaldt andre typer medisiner. Bipolare pasienter som i stedet ble behandlet med det antipsykotiske legemiddelet quetiapin (Seroquel) så ut til å ha best effekt av langtidsvirkende injeksjoner.

De som tok denne medisinen i tablettform, hadde syv prosent lavere risiko for å bli gjeninnlagt.

Blant dem som fikk injeksjoner med det samme stoffet, var risikoen for gjeninnleggelser redusert med hele 30 prosent.

Verken beroligende medisiner av benzodiazepintypen eller de antidepressive medikamentene kom særlig godt ut av analysene.

Bruken har gått ned

Foreskrivning av litium har gått ned de siste årene. Men ifølge forskeren Jari Tiihonen bør litiumbehandling være førstevalget ved bipolar sykdom.

Han er professor ved Institutt for klinisk nevrovitenskap ved Karolinska Institutet.

- Vi må ta denne studien med visse forbehold, sier Trond Fjetland Aarre. (Foto: privat)

For de pasientene der litium ikke bedømmes til å være en passende behandling, kan langtidsvirkende injeksjoner av antipsykotiske legemidler være et sikkert og effektivt alternativer, sier han i en pressemelding.

Kan være forhold ved pasienten

Studien er interessant, men det er vanskelig å vite om funnene kan generaliseres, innvender Trond Fjetland Aarre, avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter og fagsjef i Psykisk helsevern, Helse Førde overfor forskning.no. 

– Den viktigste innvendingen er at forskerne ikke hadde kontroll over hvilke pasienter som fikk hvilke medisiner. Dermed kan det være at de som fkk litium var de som i ungangspunktet hadde de beste utsiktene, påpeker han.

Slikt kan en aldri kontrollere fullt ut for i slike studier.

Litium er førstevalget til bipolare med type 1 

Bipolare lidelser deles inn i to typer: Type 1 kjennetegnes av maniske perioder og depressive perioder. Type 2 kjennetegnes av hypomani, en mildere form for mani og depresjon. Bipolar lidelse type 2 er vanligere.

Ved bipolar lidelse type 1 er målet å forebygge både maniske og depressive episoder, og litium er førstevalget i vedlikeholdsbehandlingen. Andrevalgene er kvetiapin, valproat  og olanzapin, ifølge Aarre.

– Ved bipolar lidelse type 2 er det først og fremst den forebyggende effekten mot depresjoner vi er ute etter. Her er lamotrigin førstevalget, mens litium, kvetiapin, valproat og antidepressiver er andrevalget, sier Aarre.

Han ledet arbeidet med å skrive de nasjonale retningslinjene for medisinering av denne pasientgruppen.

Slutter på grunn av bivirkninger

De fleste pasientene sliter med å ta medisinene sine slik det var tenkt – i alle fall dersom behandlingen er langvarig. Og det er den jo når den blir gitt som tilbakefallsforsbyggende behandling for bipolar lidelse.

– Mange slutter med medisinene på grunn av bivirkninger eller opplevelse av at de ikke virker, sier Aarre.

Litium gis bare som tabletter. Virkningsmekanismen er komplisert og til dels ukjent.

Stoffet kan gi vektøkning, som er en av mange bivirkninger. Behandlingen må følges nøye opp og forplikter både lege og pasient, understreker legen.

Noen glemmer å ta tablettene sine rett som det er. I slike situasjoner vil effekten naturligvis bli dårligere enn den kunne vært.

Injeksjoner blir satt av helsepersonell, mens de fleste sørger for å ta tablettene sine selv.

– Vi tror det er lettere å glemme kveldstablettene sine enn å glemme turen til legekontoret for å få satt sprøyten, sier han.

Derfor kan injeksjoner redusere innleggelser

Siden helsepersonell gir injeksjonen, vil pasienter som mottar injeksjoner oftest få tettere oppfølging. Tegn til forverring kan påvises tidligere, slik at en kan sette inn tiltak i tide. Det kan tenkes å redusere faren for nye innleggelser, som var det som ble målt i denne studien.

Såkalte depotinjeksjoner blir gitt en gang hver andre til hver fjerde uke. Da frigis medisinene gradvis ut i blodet. Nå finnes det også depotinjeksjoner som varer i tre måneder, ifølge Tiihonen. 

Svakt dokumentert effekt

Depotinjeksjoner blir i Norge sjelden regnet som aktuelt i vedlikeholdsbehandlingen av bipolare lideleser fordi de har svak dokumentert effekt.

– Risperdal, som tilsynelatende kom godt ut av denne studien, har for eksempel ikke dokumentert forebyggende effekt mot depressive episoder, påpeker Aarre.

Risperdal inneholder risperidon, som er eit antipsykotisk middel. Litium er noe helt annet, et enkelt salt, som stort sett bare blir benyttet for bipolare lidelser.

Risperdal kom tilsynelatande godt ut, for effekten var ikke statistisk signifikant når forskerne kontrollerte for andre faktorer.

– Derfor skal vi ta dette funnet med store forbehold, mener Aarre.

Forskningen ble finansiert av Sosial- og helsedepartementet i Finland. Ingen legemiddelfirmaer har finansiert denne studien, men flere av forskerne har tidligere mottatt finansiering av legemiddelfirmaer tidligere sammenhenger.

Referanse:

M. Lähteenvuo mf: Real-World Effectiveness of Pharmacologic Treatments for the Prevention of Rehospitalization in av Finnish Nationwide Cohort of Patients With Bipolar Disorder. Sammendrag. JAMA Psyciatry, 28. Februar 2018.

Powered by Labrador CMS