Sykdom, samlivsbrudd, arbeidsledighet, økonomiske problemer, seksuelle overgrep, vold og ydmykelse er noen av de negative opplevelsene som rammer folk.
Sykdom, samlivsbrudd, arbeidsledighet, økonomiske problemer, seksuelle overgrep, vold og ydmykelse er noen av de negative opplevelsene som rammer folk.

Nesten 1 av 10 nordmenn sa de hadde hatt økonomiske problemer det siste året

SSB har undersøkt hvilke alvorlige livshendelser vi går gjennom.

Nesten en av fem har opplevd alvorlig sykdom blant sine nærmeste det siste året. En av syv har opplevd dødsfall.

Økonomiske problemer er også vanlig. Nesten hver tiende person i Norge har opplevd dette de siste 12 månedene.

SSB har i flere år spurt nordmenn om hvilke alvorlige livshendelser de har vært gjennom de siste 12 månedene eller de siste årene. Drøyt 17.000 personer svarte da den siste undersøkelsen ble gjort i fjor.

Sykdom og vold

Nesten 7 prosent av alle de spurte hadde de siste tolv månedene selv vært utsatt for alvorlig sykdom eller fått en alvorlig skade.

En like stor andel hadde opplevd arbeidsledighet.

Fysisk vold rammer et sted mellom 1 og 3 prosent av befolkningen hvert år, avhengig av hvilke former for vold vi ser på.

I alt 3 prosent oppgir at de har vært utsatt for psykisk vold.

Seksuelle overgrep

SSB sin Livskvalitetsundersøkelse i 2020 og 2021 viser at de fleste livshendelser rammer kvinner og menn omtrent like ofte.

Det store unntaket er seksuelle overgrep.

Her forteller hele 15 prosent av kvinnene at de en eller annen gang i løpet av livet er blitt tvunget eller forsøkt tvunget til seksuell omgang, mens 3 prosent av mennene forteller det samme. Blant kvinner i alderen 18-24 år det mer enn en av fem som har opplevd dette.

Ifølge SSB behøver ikke det siste nødvendigvis å bety at seksuelle overgrep er blitt mer vanlig. Det kan blant annet handle om at hendelser som er nær i tid huskes bedre. Det kan også handle om hvordan man tolker spørsmålet, skriver de.

I en undersøkelse fra 2019 finner også forskerne at det er store kjønnsforskjeller i voldsutsatthet og erfaringer. Kvinner opplever mer og grovere vold fra partner og frykter i større grad å bli skadet eller drept, skriver Margunn Bjørnholt og Hannah Helseth fra NKVTS i denne kronikken på Forskersonen.

De skriver også at seksuell vold fra partner, vold i svangerskapet og vold mot mødre er en viktig del av den volden kvinner utsettes for.

Den nye SSB-undersøkelsen viser at unge menn oftere opplever å bli utsatt for vold eller trusler. Blant dem i alderen 18-24 år svarer 18 prosent av mennene og 13 prosent av kvinnene at de har opplevd dette de siste fem årene.

Alle opplever vi noe negativt i løpet av livet. Men negative livshendelser rammer ikke alle grupper i samfunnet like ofte.
Alle opplever vi noe negativt i løpet av livet. Men negative livshendelser rammer ikke alle grupper i samfunnet like ofte.

Store sosiale forskjeller

Når statistikerne i SSB teller opp hvilke livshendelser folk har vært gjennom, så dukker det opp tydelige sosiale forskjeller: Personer som mottar sosialhjelp, personer med nedsatt funksjonsevne og noen grupper blant ikke-heterofile opplever klart flere såkalte negative livshendelser enn andre.

Blant dem som opplever færre negative livshendelser enn andre, finner vi pensjonister og personer med lang utdanning fra universitet og høyskole.

Blant sosialhjelpsmottakere er det på den annen side tre ganger så mange – 15 prosent mot 5 prosent i den øvrige befolkningen – som har opplevd minst tre negative livshendelser det siste året. Da har SSB ikke regnet med de økonomiske problemene som sosialhjelpsmottakerne har.

– Helsen vår avhenger av de sosiale og økonomiske leveforholdene våre. Yrke, utdanning og inntekt påvirker disse leveforholdene, sier Steinar Krokstad, professor i samfunnsmedisin ved NTNU, til forskning.no i denne saken fra 2019.

Homofile og lesbiske

Blant seksuelle minoriteter er det bifile kvinner og menn med annen seksuell orientering enn homofil, som opplever klart flere negative livshendelser enn andre.

– Skeive kommer dårlig ut på alle indikatorer på god livskvalitet, men de skiller seg spesielt negativt ut på økonomi, sier SSB-koordinator Karin H. Gram i denne forskning.no-saken fra i fjor.

Livskvalitetsundersøkelsen som kom ut i fjor, var den første som også undersøkte seksuell orientering og seksuell tiltrekning. I den sa skeive at de er særlig lite tilfreds med privatøkonomi og psykisk helse.

Arbeidsledighet er en av grunnene til at skeive var så lite tilfreds med økonomien sin, ifølge Gram.

– Vi vet at arbeidsledighet og uførhet er mer utbredt blant skeive, sier hun i saken.

Men lesbiske kvinner og homofile menn skiller seg relativt lite fra den øvrige befolkningen når det kommer til negative livshendelser i den nye undersøkelsen.

Et unntak er at lesbiske kvinner relativt ofte opplever samlivsbrudd. Blant menn er forskjellen i samlivsbrudd mellom homofile og heterofile atskillig mindre.

Lite utdanning er en viktig faktor

SSB peker i den siste Livskvalitetsundersøkelsen på at kort utdanning (bare grunnskole) nå peker seg ut som en viktigere faktor enn statistikerne har sett tidligere.

Risikoen for å ha opplevd en negativ livshendelse de siste 12 månedene, er mellom to og tre ganger så høy for denne gruppen som for personer med lang utdannelse fra universitet eller høyskole.

Særlig risikoen for å oppleve økonomiske problemer synker med lengre utdanning. Men også risikoen for selv å bli alvorlig syk eller å bli utsatt for seksuelle overgrep, synker med lengre utdanning.

Tidligere forskning har også vist at høyt utdannede får mer og bedre hjelp i helsevesenet enn de med lav utdanning.

– Mine data tyder på at høyt utdannede blir favorisert til fordel for lavt utdannede, men hvorfor dette skjer, vet vi for lite om, sier forsker Jon Ivar Elstad i denne saken fra OsloMet.

Endring fredag 16.september 12.00: Opplysning i tidligere versjon av artikkelen om hvem som har finansiert forskning er blitt fjernet, fordi forskningen baserer seg på flere undersøkelser/studier med flere ulike finansieringskilder.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Referanse:

Anders Barstad: «Negative livshendelser – hvem rammes mest?», SSB-artikkel, 14. september 2022

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS