Den tradisjonelle forestillingen om at sykepleiere er engler i hvitt undervurderer betydningen av utdanningen, som blant annet den medisinske og tekniske fagkunnskapen, mener forsker Kjersti Nesje ved Høgskolen i Oslo og Akershus. (Foto: Scanpix, Tore Meek)

- Sykepleiere må ikke være spesielt omsorgsfulle for å være engasjert i jobben

Forsker utfordrer forestillingen om sykepleieren som den hvite engelen.

Den viktigste grunnen til at sykepleiere velger dette yrket, er ønsket om å hjelpe andre. 

Denne sterke motivasjonen - for noen oppfattet som et kall - gjør at sykepleierne føler seg sterkt knyttet til profesjonen, som igjen øker sannsynligheten for at de blir i yrket.

Men motivasjonen for å hjelpe andre er ikke like fremtredende når sykepleierne møter virkeligheten i det daglige arbeidet.

En ny studie viser at ønsket om å hjelpe andre ikke gjør sykepleierne mer engasjert i jobben. Det er med andre ord ingen forutsetning for å være engasjert i jobben som sykepleier at du har et sterkt ønske om å hjelpe andre. 

Kjersti Nesje, som står bak undersøkelsen, mener at studien utfordrer myten om sykepleieren som en engel i hvitt. Hun mener det er et innlegg mot forestillingen om at du må være en spesielt omsorgsfull person for å kunne trives som sykepleier. 

- Undervurderer utdanningen

– Den tradisjonelle forestillingen om sykepleiere som engler i hvitt, som ofrer litt av seg selv for å hjelpe andre, undervurderer betydningen av utdanningen, da den sier at det å være omsorgsfull er en egenskap en allerede har og som ikke kan læres, sier Nesje, stipendiat ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akerhus.

Det som undervurderes er ifølge Nesje den medisinske og tekniske fagkunnskapen, kompetansen som læres gjennom sykepleiestudiet og utviklingen av praktiske ferdigheter.

På spørsmålet om det er andre sider ved yrket som bør vektlegges og promoteres tydeligere enn omsorgsdelen, er hun usikker. 

- Jeg har ingen konkrete forslag på dette. Hovedpoenget er at jeg stikker litt hull på myten om engler i hvitt ved at ønsket om å hjelpe ikke er nært knyttet til å være engasjert i jobben, sier hun. 

I studien brukte hun databasen StudData og så på sykepleieres motivasjon i tredje studieår for så å sammenligne hva de har oppgitt når de har vært i yrket i tre år.

Risiko for slitasje og stress

Kjersti Nesje forsker på motivasjon hos sykepleiere. (Foto: Kjersti Lassen / HiOA)

– Jeg ble overrasket over å finne at motivasjonen for å hjelpe andre - det vi kaller prososial motivasjon - ikke er knyttet til hvordan sykepleierne opplever sitt daglige arbeid, sier hun, og påpeker hvilke negative effekter det kan få for den enkelte dersom engasjementet uteblir.

Nesje viser til tidligere forskning på jobbengasjement som viser at lite engasjement blant annet kan gjøre sykepleierne mer disponert for slitasje.

– Det å jobbe i såkalte hjelpeyrker kan utløse utbrenthet og opplevelse av stress. Dermed er sannsynligheten større for å bli sykmeldt, sier hun.

– Vi må ta med i beregningen hvordan sykepleierne i undersøkelsen vurderer engasjement i jobben. Mange opplever nok at det idealistiske arbeidet må vike for det daglige arbeidet med tidspress, rutiner og hverdagsstress, sier hun.

Blir i jobben

Motivasjonen for å hjelpe andre, som er grunnen til at mange sykepleiere velger yrket, er ikke like sterkt knyttet til slik de opplever virkeligheten når de kommer ut i jobb. (Foto: Scanpix, Tore Meek)
Likevel blir mange værende i yrket. Men hvor får sykepleierne eventuelt engasjementet sitt fra om det ikke er fra ønsket om å hjelpe andre? 

- Min studie viser at motivasjonen for å hjelpe andre ikke er relatert til å være engasjert i jobben. Da er andre faktorer viktige. Jeg har dessverre ikke studert faktorer som øker engasjementet blant sykepleiere, sier hun. 

Nesje har imidlertid sett på om sykepleiernes hjelpe-motivasjon henger sammen med tilhørighet til profesjonen. Og der finnes en sammenheng.  

– Det er ikke overraskende at hjelpe-motivasjonen har sammenheng med sykepleiernes tilhørighet til profesjonen, siden det å hjelpe og vise omsorg er sentrale verdier i profesjonen, sier hun.

Nesje viser til annen forskning som sier at profesjonstilhørighet øker sannsynligheten for at personen blir værende i yrket.

– Med tanke på samfunnets økte behov for helsepersonell, er dette viktig kunnskap, sier hun. Helsedirektoratet har beregnet at Norge vil mangle bortimot 30 000 sykepleiere i 2035.

Referanse:

Nesje, Kjersti (2014): Nursing students’ prosocial motivation: does it predict professional commitment and involvement in the job? Journal of Advanced Nursing. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS