Overdrevne forventninger?

Det elektroniske samarbeidet i helse- og sosialsektoren har vokst i omfang de siste årene. Likevel er det fremdeles mange fastleger og sykehus som ikke bruker elektronisk meldingsutveksling. Hva er årsakene til det?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Ved hjelp av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan informasjonsutvekslingen mellom aktører i helsevesenet foregå elektronisk. Det er forventninger til at IKT i helsesektoren vil kunne redusere kostnadene. Men er disse forventningene kanskje overdrevet?

Kartlegger 500 leger og sykehus

Norut Samfunnsforskning har i samarbeid med Norsk Senter for Telemedisin fått i oppdrag av Sosial- og Helsedirektoratet å analysere mulige gevinster av en større utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsesektoren. Analysen er avgrenset til å omfatte fastlegene og spesialisthelsetjenesten, som helseforetak og spesialistavdelinger, og meldingstypene det gjelder er henvisninger og epikriser eller polikliniske notater.

Som et ledd i denne analysen foretar vi for tiden en større kartlegging av utbredelsen av elektronisk meldingsutveksling. Til sammen rundt 500 fastleger og sykehus fikk i begynnelsen av mars tilsendt spørreskjema der de blir bedt om å svare på spørsmål rundt sin egen bruk av elektronisk meldingsutveksling og sine erfaringer med og holdninger til bruken av det.

Spørreskjemaundersøkelsen vil bli fulgt opp av en mer detaljert undersøkelse av tidsbruken ved de to formene for kommunikasjon; elektronisk og papirbasert.

Overdrevne forventninger om innsparinger med IKT?

Til sammen skal disse to undersøkelsene bidra med input til en samfunnsøkonomisk analyse av hvilke former for kommunikasjon som er mest kostnadseffektiv.

Arbeidet skal gi svar på om det er grunnlag for forventningene om at økt bruk av IKT i helsesektoren skal redusere kostnadene? Eller er disse forventningene overdrevet, tatt i betraktning de problem som hittil har dukket opp når helsesektoren har tatt i bruk elektronisk informasjonsutveksling?

Svarfrist for spørreskjema-undersøkelsen er satt til 24.mars 2006.

Arbeidet blir gjort i samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin på oppdrag av Sosial- og Helsedirektoratet.

Powered by Labrador CMS