– Fedre som selv har brukt fleksibiliteten og begrenset egen permisjonsbruk, argumenterte overraskende sterkt mot fleksibilitet og for mer «tvang» for å bedre likestillingen hjemme og på jobb, forteller forsker. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Hva skjer når fedrekvoten forlenges?

Regjeringen vil utvide fedrekvoten, men hva betyr det for norske familier?

Regjeringspartiene foreslår i Jeløya-erklæringen å dele foreldrepermisjonen i tre like deler. Det betyr i så fall at fedrekvoten økes fra 10 til 15 uker.

Men hva vet vi egentlig om betydningen av fedrekvoten?

Nå har forskere fra Institutt for samfunnsforskning samlet sentrale funn fra ulike studier av foreldrepermisjon i en ny kunnskapsoversikt.

Lengden på fedrekvoten er avgjørende for hvor mye permisjon far tar

I dag kan en stor del av foreldrepermisjonen deles fritt mellom mor og far. Likevel tar flertallet av fedre en permisjon som er akkurat like lang som fedrekvoten.

Når fedrekvoten øker, øker også fars uttak av permisjon. Og når kvoten blir mindre, tar fedre kortere permisjon.

– Utvidelsen av fedrekvoten med to uker i 2011 viser hvor tett sammenheng det er mellom lengden på fedrekvoten og hvor lang permisjon far tar, sier forsker Sigtona Halrynjo. Hun er en av dem som står bak studiene som kunnskapsoversikten baserer seg på.

– Dersom man ønsker større likedeling av foreldrepermisjonen, er det mye som tyder på at økt fedrekvote er veien å gå, påpeker hun.

(Illustrasjon: ISF)

Fedre sier at de ønsker mer «tvang» og mindre fleksibilitet

Fedrekvoten er en fleksibel ordning som ikke nødvendigvis innebærer at far har hovedomsorg for barnet. Den kan tas over de første tre årene, deles opp, tas på deltid, og mor kan være hjemme samtidig. 

I en kvalitativ studie gir fedre uttrykk for at fleksibiliteten paradoksalt nok kan gjøre at fedre deltar mindre hjemme enn de ellers ville ha gjort. Fleksibilitet, i form av at mor er hjemme eller at barnet går i barnehage, gjør det mulig for fedre å ta permisjon uten å gi fra seg oppgaver og ansvar på jobb. 

 – Fedre som selv har brukt fleksibiliteten og begrenset egen permisjonsbruk, argumenterte overraskende sterkt mot fleksibilitet og for mer «tvang» for å bedre likestillingen hjemme og på jobb, forteller Halrynjo. Dette er i tråd med sterk oppslutning om fedrekvote blant foreldre generelt.

(Illustrasjon: ISF)

Familier der far tar mer permisjon er mer likestilte

Kunnskapsoversikten viser også at jo mer permisjon far har tatt, jo jevnere arbeidsfordeling i hjemmet mellom far og mor senere.

Men man kan imidlertid ikke si sikkert om det er fedrekvoten i seg selv som er årsaken til mer likestilling, eller om det er andre årsaker som ligger bak.

Halrynjo trekker blant annet frem at selv om vi har gode data på registrert uttak, er det ikke nok å vite hvor lang permisjon mødre og fedre tar. Vi er også nødt til å vite hvordan både mødre og fedre bruker permisjonstiden.

– De fleste fedre som tar samlet permisjon det første året, har sannsynligvis hovedansvar hjemme. Men studien viser at vi trenger mer data om hvordan foreldrepermisjonen faktisk brukes og hva slags bruk av foreldrepermisjon som fører til mer og mindre likestilling i familie- og arbeidsliv, sier Halrynjo.

Referanse:

CORE status: Foreldrepermisjon og fedrekvote. Kunnskapsoversikt fra CORE og Institutt for samfunnsforskning. (2018) [pdf.]

Powered by Labrador CMS