164 brunbjørn påvist i Norge

Det ble identifisert 164 individer av brunbjørn i Norge i fjor. Det er det høyeste antall brunbjørn som er registrert i Norge ved bruk av DNA-analyser. Samtidig gikk antall registrerte brunbjørn ned i både Finnmark og Hedmark.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det ble identifisert 164 individer av brunbjørn i Norge i fjor. (Foto: Terje Kolaas)

Bestandsovervåkning brunbjørn

Bestandsovervåkning av brunbjørn basert på DNA-undersøkelser ble fra 2005 inkludert i det nasjonale overvåkningsprogram for rovvilt. Prosjektets mål er å sikre innsamling av detaljert informasjon og kunnskap om geografisk utbredelse og bestandstørrelse av brunbjørn i Norge, og innebærer DNA-analyse av bjørneekskrementer og bjørnehår samlet inn fra hele landet.

Fra og med 2009 vil det gjennomføres årvisse nasjonale innsamlinger av hår og ekskrementprøver fra brunbjørn. Denne rapporten baserer seg på resultater fra innsamling av hår og ekskrement i 2009 fra alle fylker der brunbjørn er observert; Buskerud, Oppland, Hedmark, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Totalt ble det samlet inn 1417 prøver, 980 ekskrementprøver, 415 hårprøver og 22 vevsprøver. Alle prøvene ble DNA analysert med 8 mikrosatellitt markører og en kjønnsspesifikk test, etter protokoll akkreditert i henhold til den internasjonale standarden ISO 17025, og godkjent av Norsk akkreditering 03.11.2009. Av de 1417 prøvene var 891 (63 %) positive for brunbjørn. Dette var en økning på 10 % i forhold til innsamlingen gjennomført i Norge i 2008, da 53 % av prøvene var positive for brunbjørn.

 

I fjor ble det totalt samlet inn 1417 prøver fra brunbjørn for DNA-analyse.

Det er det meste som er samlet inn på en og samme sesong i Norge, og registreringene er gjort i fylkene Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hedmark, Oppland og Buskerud.

Bioforsk Jord og miljø Svanhovd har ansvaret for registreringene på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning, og arbeidet inngår som en del av det nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt.

Økt stamme?

– Det er vanskelig å slå fast om bjørnebestanden faktisk har økt, selv om antall påvisninger økte fra 120 i 2008 til 164 i fjor. Det er femte året på rad vi gjør slike analyser, og flere prøver, bedre håndtering i felt samt mottak i laboratorium bidrar nok til en del av den observerte økningen.

Det sier leder Ingvild Wartiainen ved Bioforsk Jord og miljø Svanhovd i Pasvik. Bestandsmålet er 15 årlige ynglinger for bjørn i Norge.

DNA-analysene kan ikke i dag gi svar på hvordan status er for dette målet, men Wartiainen mener en mer utstrakt bruk av DNA for slektsanalyser sammen med feltobservasjoner vil gi sikrere anslag på antall ynglinger og størrelse på kull.

Nedgang i Finnmark og Hedmark

Samtidig synes det klart at nedgangen i Hedmark og Finnmark er reell. Antall påviste individer i Hedmark gikk ned fra 54 i 2007 til 45 i fjor.

I Finnmark ble det registrert ti færre individer, og Wartiainen påpeker at dette også er de to fylkene hvor det ble skutt mest bjørn. I Finnmark ble det skutt 9 og i Hedmark 16 bjørn fra 2007 til 2009.

De 164 individene i fjor fordelte seg på 49 hunnbjørn og 115 hannbjørn, hvorav 57 % var tidligere kjent fra Norge.

Binneområder

Det ble i 2009 utelukkende registrert binner i tidligere kjente binneområder i Hedmark, Nord-Trøndelag, Troms og Finnmark.

Basert på organiserte innsamlinger gjennom fem år, synes det nå klart at hovedområdene for hunnbjørn i Norge er Sør-Varanger i Finnmark, Bardu i Troms, Lierne i Nord-Trøndelag og Trysil i Hedmark.

Det er gjennom flere år påvist noen få hunnbjørn i Anárjohka og nærliggende områder i Finnmark, samt Målselv i Troms. I 2009 ble det også påvist hunnbjørn i Grong og Namsskogan i Nord-Trøndelag samt Engerdal i Hedmark.

I Hedmark kan det se ut som antall hunnbjørn er stigende, og fremtidige undersøkelser vil vise om den observerte økningen er permanent.

Kjønnsfordeling

Det ble observert en nedgang i antall påviste individer i Finnmark og Hedmark fylker i forhold til tidligere sammenlignbare innsamling, mens fylkene Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Oppland alle hadde en økning i antall påviste individer.

Illustrasjon av hårfelle for bjørn.

 

Totalt var kjønnsfordelingen i 2009 30 prosent hunnbjørn og 70 prosent hannbjørn. Ser en på kjønnsfordeling i fylker der begge kjønn var representert, var den med unntak av Hedmark relativt lik tidligere observert kjønnsfordeling.

Finnmark hadde i 2009 43 prosent hunnbjørn, Troms 39 prosent, og Nord-Trøndelag 36 prosent, mot respektivt 40, 42 og 32 prosent i 2008. Hedmark hadde 10 registrerte hunnbjørn i 2009 (22 prosent), mot 5 hunnbjørn (9 prosent) i 2007.

Gjenfunn

Prosentandelen gjenfunn (samme individ registrert i flere år) varierte i de ulike fylkene. Høyest andel hadde Finnmark der 75 prosent var kjent fra tidligere års analyser av hår- og ekskrementprøver. Sør-Trøndelag var lavest med 37 prosent.

Det ble i 2009 gjennomført en kalibrering av analyseresultater fra to laboratorier slik at en sammenligning av data fra det nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt i Norge og det Skandinaviske bjørneprosjektet nå er mulig.

En sammenligning mellom prøvemateriale fra Norge 2009 og det Skandinavisk bjørneprosjektet viste at 31 individer påvist i Norge 2009, trolig er identisk med individer tidligere påvist i Sverige.

Powered by Labrador CMS