Eksempel på hvordan det gjøres i dag. Vanlig autovern og støyskjermer har til nå i liten grad vært benyttet i samme konstruksjon. Kombineres løsningene, går kostnadene ned fordi støyskjermene får utnyttet stolper som alt står der. (Foto: Thor Nielsen, Sintef)

Autovern med støyskjermer neste

Kombinert løsning gir billigere beskyttelse mot trafikkstøy – og kan redde veltende tohjulte trafikanter.

Statens vegvesen har hatt ideen en stund: Hvis støyskjermer kan henges direkte på rekkverk langs veien, utnyttes fundamentering og stolper som alt er der. Dermed faller disse utgiftspostene bort.    

Langs veinettet finnes flere typer autovern. Veirekkverk på bruer, for eksempel, skal holde bilen inne på veien. Disse har derfor ikke samme krav til avbøyning ved påkjørsel som øvrig rekkverk.

Flere slike «stive» autovern har allerede støyskjermer. Nå ønsker Vegvesenet kombiløsningen også på ettergivende veirekkverk, autoverntypen som er vanligst langs norske veier.

Ettergivende veirekkverk tar opp i seg, absorberer, krefter fra kollisjoner for å redusere personskader. Hvordan integrere støyskjermer her, og hva bør de lages av?

Forskere ved Sintef har utredet hvordan det er mulig å sikre at hele konstruksjonen tilfredsstiller de kravene som stilles til rekkverk. Forskerne går for aluminiumsplater som støybeskyttelse.  

Egenskaper forblir intakte

– Aluminium er ikke utsatt for korrosjon. Materialet er brukt i energiabsorberende systemer på mange områder og lar seg enkelt bearbeide og resirkulere. Det har god evne til å reflektere lyd og kan i tillegg fraktes energieffektivt fordi det er lett, sier Sintef-forsker Dirk Nolte. 

I jakten på gode designforslag har kollegaen hans, Nguyen Hieu Hoang, brukt en datamodell til å simulere hva som skjer hvis biler kjører inn i ettergivende autovern med støyskjerm i aluminium. 

– Kombinasjonsløsningen må ha en stivhet og evne til energiopptak som gjør at den innfrir gjeldene krav til beskyttelse av fører og passasjerer ved kollisjon. Takket være modellforsøkene, vet vi at forslaget vårt ligger innenfor kravene, sier Hoang.

Vanlig autovern brukes blant annet der terrenget faller fra veien. Hus som skal støyskjermes her, ligger derfor oftest lavere enn støykilden. Med dette som bakteppe har Dirk Nolte (til venstre) og Nguyen Hieu Hoang utredet hvordan autovern kan kles med støyskjermer av aluminium. (Foto: Thor Nielsen, Sintef)

Bruksområde ved fallende terreng

Den analyserte løsningen bruker plater som matcher høyden til autovernet. Skjermene er dermed ikke mer enn cirka 75 centimeter høye. Med adresse til de som måtte tro at dette ikke gir støyskjerming nok, har Magnhild Finnanger, overingeniør i Statens vegvesen, følgende forklaring:

– Ettergivende veirekkverk brukes blant annet der terrenget faller fra veien. Mange hus på slike strekninger ligger derfor lavere enn støykilden. Disse kan få effektivt støyvern selv fra lave skjermer som plasseres på nivå med veien.

– Rekkverk med integrert støyskjerm kan i tillegg gi noe støyreduksjon for hus som ligger bare litt lavere enn veien. I slike tilfeller være ett av flere støyreduserende tiltak, sier hun. 

Forsker Nathalie Labonnote ved Sintef Byggforsk opplyser at jo nærmere støyen skjermene står, jo lavere kan de være. Hun understreker at kombiløsningen ikke vil passe på alle strekninger med autovern, og at detaljerte lydberegninger må til for å forutsi virkningen. 

Kan hjelpe veltende tohjulinger

Ettergivende veirekkverk lages av stålprofiler. I tillegg til sine krasjdempende egenskaper skal de hindre at biler treffer hinder, velter utfor skråninger eller havner i elver. Påmonteres støyskjerm, kan også skjermen bedre trafikksikkerheten for tohjulte trafikanter, ifølge Nolte.  

– Vi har lagt opp til at skjermen monteres på baksiden av stolpene til autovernet, for enkelhets skyld. I tillegg til å dempe støy, kan denne løsningen hindre at veltende syklister på sykkelstier bak konstruksjonen treffer stolpene, sier han.

– Men vi ser også for oss en løsning der skjermen plasseres på forsiden av stolpene, altså på veisiden. En slik konstruksjon vil forhindre at veltende motorsyklister treffer stolper i høy fart, sammenstøt som er svært farlige.

Ifølge overingeniør Finnanger i Vegvesenet, vil etaten i utgangspunktet begynne med å prøve konstruksjonene som er godkjent gjennom den virtuelle testingen i Sintefs datamodell – det vil si støyskjermer montert på baksiden av rekkverksstolpene.  

Powered by Labrador CMS