Liberalisering ga lavere debutalder

Tas de med hasj eller marihuana, så slipper de unna retten og strafferegisteret. I Australia fører avkriminalisering til at ungdom prøver cannabis tidligere. En avkriminalisering i Norge kan ha samme effekt, ifølge rusforskere.

Avkriminaliseringen førte til at den vanligste alderen for å prøve cannabis blant australsk ungdom sank fra 18 til 16 år. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Cannabisbruk i Norge

I 2012 oppga 19 prosent av den norske befolkningen at de hadde brukt cannabis noen gang.

Tilsvarende tall for 1985 var 8,5 prosent. I 2012 var andelen av befolkningen som har brukt cannabis siste år og siste 30 dager mye lavere enn for noen gangs bruk for alle år, henholdsvis 3,4 og 1,5 prosent.

Kilde: Sirus

Fire av åtte australske stater avkriminaliserte i perioden 1987 til 2004 mindre cannabislovbrudd. Forskere fra Australia og Norge har nå undersøkt om avkriminaliseringen har ført til flere cannabisbrukere og endret debutalder, sammenlignet med deler av landet som ikke har avkriminalisert bruken.

Begynner to år tidligere

Avkriminaliseringen førte til at den vanligste alderen for å prøve cannabis blant australsk ungdom, sank fra 18 til 16 år. 

– En tilsvarende effekt kan vi også få i Norge dersom vi avkriminaliserer cannabisbruk slik de har gjort i Australia, sier sier Anne Line Bretteville-Jensen ved Statens institutt for rusmiddelforskning.

– Selv om lovendringen i prinsippet bare gjaldt australiere over 18 år, kan de unge ha oppfattet dette som et signal om at cannabisbruk er mindre problematisk enn tidligere antatt, og derfor begynt før de ellers ville ha gjort, sier hun. 

Datagrunnlaget for studien er nasjonale spørreundersøkelser om narkotikabruk, besvart av 40 000 australiere i perioden 1998 – 2010. 

Avkriminaliseringen gjelder fortsatt i tre av de fire statene som liberaliserte. 

Bare bot, ingen kriminalisering

Forskeren mener lav debutalder er bekymringsfullt og referer til studier som viser at cannabisbruk tidlig i livet i gir økt risiko for avhengighet, dårligere skoleprestasjoner, psykiske problemer og språk- og hukommelsesvansker.

Liberaliseringen i Australia innebærer at folk som blir tatt for besittelse av små kvanta cannabis, blir ilagt et mindre gebyr i stedet for å bli straffeforfulgt.

Gebyret er som regel under 1000 kroner. Forholdet blir heller ikke notert i strafferegisteret.

– At Australia har avkriminalisert mindre cannabislovbrudd, betyr ikke at de har legalisert stoffet. Cannabis er fremdeles forbudt. Hvis de hadde legalisert stoffet, måtte de fjernet lovforbudet og i stedet etablert et lovlig omsetningsmarked. For eksempel butikkutsalg, forklarer hun.

Samme bruk fem år etter avkriminalisering

– At Australia har avkriminalisert mindre cannabislovbrudd, betyr ikke at de har legalisert stoffet, sier forsker Anne-Line Bretteville-Jensen. (Foto: SIRUS/Nye bilder)

Analysen viser at avkriminalisering ga en midlertidig og liten økning i netto cannabisbruk.

Andelen av befolkningen som noen gang hadde prøvd cannabis, økte med ca. én prosent etter fem år. Økningen synes ikke å vedvare etter de første fem årene.

– Dette funnet kan ikke uten videre overføres til Norge. Blant annet fordi antall brukere i utgangspunktet er så forskjellig i Norge og Australia, sier Bretteville-Jensen.

– Australia har et av verdens høyeste forbruk av cannabis. Mer enn en tredjedel av den voksne befolkningen har prøvd stoffet. Tilsvarende tall for Norge er litt under 20 prosent. Forskjellen innebærer at potensialet for økning i bruken er høyere her enn i Australia.

Cannabisbrukere utgjør 80 prosent av verdens 200 millioner illegale narkotikamisbrukere. I land som USA, Storbritannia og Australia har mer enn 30 prosent av befolkningen brukt cannabis, selv om stoffet er ulovlig.

Referanse:

Jenny Williams, Anne Line Bretteville-Jensen; Does Liberalizing Cannabis Laws Increase Cannabis Use?, Journal of Health Economics (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.jhealeco.2014.03.006

Powered by Labrador CMS