I mange år økte barnefedmen i Sverige. Men i dag peker tallene nedover, viser en ny studie. (Foto: Gustav Lorentzon, Maskot/NTB scanpix)

Er fedmeepidemien blant barn snart over?

Etter flere tiår med økende barnefedme finner forskere en tydelig nedgang i andelen gutter med overvekt eller fedme i Sverige. Forskere ser samme tendens i noen andre land. Også i Norge.

Overvekt og fedme har lenge vært et stort og økende helseproblem blant barn i store deler av verden. Nå tyder flere studier på at det kan snu i noen land.

I Norge ser andelen barn med overvekt ut til å ha stabilisert seg og gått litt ned blant barn i åtteårsalderen de siste årene, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.

–  Det er for tidlig å være veldig optimistiske. Men vi kan være forsiktige optimister, mener Pétur Benedikt Júlíusson. Han er forsker på barnefedme ved barneklinikken på Haukeland universitetssykehus i Bergen og Senter for sykelig overvekt, Helse-Sør-Øst.

Pétur B. Júlíusson (Foto: Haukeland)

Norge er et av de landene i OECD som har aller lavest forekomst av barnefedme. Likevel er det et stort problem også her.

Mellom 14 og 15 prosent av jenter og gutter i 3. klasse hadde overvekt eller fedme i 2015, ifølge Barnevekststudien til Folkehelseinstituttet.

Sverige ligger også veldig lavt i OECD-sammenheng. Nå kan våre naboer tatt et dypdykk ned i tallene og kan rapportere om en tydelig nedgang i andelen gutter på åtte år som er for tunge.

Tydelig nedgang i Sverige

Etter mange år med økende barnefedme i Sverige er andelen som har overvekt eller fedme på det laveste nivået siden 1990-tallet, viser en ny studie.

Både gjennomsnittlig BMI og andelen barn med overvekt og fedme går ned.

Tidligere har forskerne rapportert om en stabilisering i barnefedmen i Sverige. Nå ser de altså tydelig en nedgang. 

Forskningen er gjennomført ved Sahlgrenska akademin i Gøteborg. Den bygger på opplysninger fra skolehelsetjenesten om lengde og vekt på barn i Gøteborg helt tilbake til 1946.

I alt 13 årskull har vært med i den svenske studien. Disse er født med fem års mellomrom i perioden 1946–2006.

I første omgang omfatter den nye studien bare gutter. Forskerne planlegger nå også å studere jenter.

På topp på 1990-tallet

Overvekt og fedme blant guttene i Gøteborg var på topp mot slutten av 1990-tallet. Nærmere 23 prosent av dem som ble født i 1991, var overvektige eller fete da de var åtte år. For barn født i 2006 gjaldt det drøyt 19 prosent.

Når de ser på gruppen med barn som har fedme sank nivået fra 9,3 til 7,6 i samme periode.

Overvekt og fedme er to ulike tilstander.

Hos voksne definerer man overvektige som personer som har en BMI mellom 25 og 30. Fedme defineres som BMI over 30, men det fins også folk som har høy BMI på grunn av stor muskelmasse. 

Disse grensene kan ikke brukes på barn fordi de vokser og BMI endrer seg gradvis under oppveksten. Forskerne har i denne studien av åtteåringer brukt BMI over 17,9 som definisjon på overvekt og over 20 for fedme.

Vet ikke hvorfor

Forskerne har bare studert tall. De vet derfor ikke hvorfor barnefedmen har avtatt i Sverige.

Maria Bygdell er førsteforfatter av studien og doktorgradsstudent ved Gøteborgs universitet. Hun minner om at selv om det er en positiv utvikling i Sverige, er det fortsatt altfor mange barn som sliter med overvekt og fedme.

Maria Bygdell har funnet at overvekt og fedme blant åtteprige gutter i Sverige er på det laveste nivået siden 1990-tallet. (Foto: Sahlgrenska akademin)

– Vi spekulerer på om endringen kan skyldes en økende bevissthet rundt problemet hos foreldre og helsepersonell, sier Bygdell.

Ser det samme andre steder i verden

Det er kanskje for tidlig å snakke om en trend. Men hun forteller at også forskere flere andre land har sett en stabilisering i overvekt og fedme blant barn.

Hun vet også om studier fra Danmark, Skottland og i Japan som viser en nedgang i BMI blant gutter.

– Jeg håper at det vi ser blir en varig trend.

Store sosiale forskjeller

Júlíusson ved Haukeland mener bildet er mer nyansert.

– Hvis du går inn og studerer forskjellene mellom sosialgrupper ser det annerledes ut. Dette gjelder også i Sverige, mener han.

Han mener gjennomsnittstall bør tolkes med stor forsiktighet.

– Fedme er et stort problem for mange barn, og det ser ut som om det fortsatt er en økning i lavere sosiale lag i samfunnet. De barna med den største overvekten og fedmen ser heller ikke ut til å bli færre.

Sammenheng med hjerte- og karsykdommer

Maria Bygdell var i november 2016 med på forskning som tydelig viste at overvekt i barndommen har sterk sammenheng med overvekt i ung voksen alder.

Studien fra Sahlgrenska Akademin viser også at gutter som har en BMI som vokser kraftig under puberteten har økt risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer senere i livet.

Den samme sammenhengen fant de ikke blant de som var overvektige blant barn og ble normalvektige i tenårene,

– Jeg tror derfor at hvis barna blir lettere, vil det også avspeile seg i voksenbefolkningens BMI og helse, sier Marie Bygdell.

Kilde:

Maria Bygdell m.fl: The rise and the recent decline of childhood obesity in Swedish boys: The BEST cohort, International Journal of Obesity advance online publication, 21 February 2017; doi:10.1038/ijo.2017.23, Sammendrag

Powered by Labrador CMS