null (Foto: Tore Meek, NTB scanpix)

Én av to pleiere på sykehjem vil slutte

Halvparten av sykepleiere som jobber på sykehjem eller i hjemmetjenesten vurderer å slutte. Høyere lønn, bedre ledere og karrieremuligheter foreslås som tiltak for å holde på dem. 

Om prosjektet

Prosjektet er utført på oppdrag fra Norsk sykepleierforbund og gikk ut på å se nærmere på konsekvenser av mangel på sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien.

Ved hjelp av registerdata, to undersøkelser blant tillitsvalgte og en spørreundersøkelse blant 4945 sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien, har forskerne for det første kartlagt mangel på sykepleiere, for det andre undersøkt hvilke konsekvenser mangel på sykepleiere har for kvaliteten på tjenestene og arbeidsmiljøet for de ansatte. Et tredje hovedspørsmål som er undersøkt, er hva som skal til for å rekruttere og beholde sykepleiere i disse tjenestene.

Hverdagen til sykepleiere som er ansatt i sykehjem og hjemmetjenesten, er preget av høy arbeidsbelastning og stort tidspress som følge av underbemanning. Nå viser en ny studie at over 50 prosent av sykepleierne i disse tjenestene ønsker å slutte eller er usikre på om de vil fortsette i jobben sin.

Undersøkelsen, som er gjort på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund, konkluderer med at underbemanningen i sykehjem og hjemmesykepleien er selvforsterkende. 

– For få sykepleiere på jobb ser ut til å føre til en stor mangel på sykepleiere og at halvparten av de som jobber i disse tjenestene, vurderer å slutte, forteller prosjektleder Heidi Gautun, forsker ved Nova ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Studien viser at tjenestene har problemer med å rekruttere sykepleiere. De har i tillegg et høyt langtids- og korttidsfravær. I de fleste tilfeller settes det inn personell med lavere kompetanse når det oppstår fravær blant sykepleiere. Det er også vanlig at det ikke settes inn personell i det hele tatt.

Tøffere konkurranse om arbeidskraften

Det er forventet en betydelig vekst i etterspørselen etter sykepleiere i hele helse- og sosialtjenesten.

– Det er derfor rimelig å anta at sykepleiere i økende grad kan få jobb der de ønsker. Sykehjem og hjemmesykepleien kan da ende med å bli taperne i konkurransen om utdannet arbeidskraft innen helse- og sosialsektoren, sier Gautun.

Vurderer å slutte

Studien viser videre at det er en sterk sammenheng mellom mangel på sykepleiere og opplevd kvalitet på tjenestene. Halvparten av de nesten 5000 sykepleierne som deltok i en spørreundersøkelse i mars 2016, ga uttrykk for at de vurderer å slutte å jobbe i sykehjem og hjemmesykepleie.

– Den største utfordringen ligger i å få redusert tidspresset som sykepleierne er utsatt for, påpeker Gautun.

Det ser ut som at en stor del av forklaringen på dette handler om et stort tidspress som går ut over kvaliteten på tjenestene.

Den andre halvparten av sykepleierne ga uttrykk for at tjenesten har høy status, at den er godt bemannet med sykepleiere, og at de opplever å ha gode karrieremuligheter.

Vanskelig å snu den negative trenden

Studien konkluderer med at for å snu en negativ utvikling med underbemanning vil det aller viktigste være å redusere det store tidspresset i disse tjenestene.

Dette kan være svært vanskelig siden et av de store problemene i sykepleietjenesten er å rekruttere og beholde sykepleiere. Flere sykepleiere som i utgangspunktet er interessert i å jobbe i sykehjem og hjemmesykepleien, oppfatter at de kan få bedre arbeidsbetingelser om de velger å jobbe i andre tjenester.

Aktuelle tiltak

Forskerne trekker fram flere mulige tiltak som kan bidra til at sykepleierne blir i jobben:

  • Tilby høyere lønn.
  • Ansette og utvikle bedre ledere.
  • Tilby flere kompetansehevende tiltak og muligheter for videreutdanning.
  • Økt fleksibilitet ved å gi sykepleierne større muligheter til å slippe å jobbe på vakter de ikke ønsker.
  • At de som ønsker det, tilbys fast jobb og heltidsstillinger.

Referanse:
Gautun, H., mfl. Underbemanning er selvforsterkende. Konsekvenser av mangel på sykepleiere i hjemmesykepleien og sykehjem. NOVA-Rapport 6/16, HiOA.

Powered by Labrador CMS