Om lag 5 prosent av befolkningen i Norge har nå bakgrunn fra et muslimsk land. Om lag 4 prosent er muslimer, ifølge SSB. (Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix)

Hvor mange muslimer er det i Norge i 2017?

Litt over 200 000 personer – det vil si innpå fire prosent av befolkningen – anslår SSB. Men understreker at de er usikre på antallet.

Innvandring er et tema som opptar mange. Spesielt er mange opptatt av antallet muslimer blant innvandrerne.

Forskere studerer ikke bare innvandring – de studerer også folks kunnskaper om og interesse for innvandring.

Da finner de for eksempel at folk i USA tror at 17 prosent av landets befolkning er muslimer, mens det riktige er 1 prosent. Du finner mer om dette lenger ned i artikkelen.

En av fire innvandrere er muslim

Det bor nå i 2017 rundt 5,3 millioner mennesker i Norge.

Nesten 17 prosent av oss har innvandret til landet eller har to foreldre som begge har innvandret, ifølge SSB.

Det betyr igjen at om lag 23 prosent av innvandrerne i Norge er muslimer. Forutsatt at SSB sitt anslag er riktig.

Usikkerhet om tallet

– Men antallet muslimer i Norge er vi usikre på, understreker forsker Lars Østby i SSB når han forteller forskning.no om studien han har ledet.

– Det finnes nemlig ikke noe register over innbyggeres tro eller livssyn i Norge. I Folkeregisteret registrerer de kun medlemskap i Den norske kirke.

Nesten 150 000 personer er medlemmer av muslimske trossamfunn i Norge. Om lag 3,7 millioner er medlemmer av Den norske kirken. Bildet viser Urtehagen moské i Oslo. (Foto: Mahlum/Wikimedia Commons)

Hos Brønnøysundregistrene finnes det imidlertid en datakilde.

Den er opprettet fordi trossamfunn her i landet får økonomisk støtte fra staten per medlem de har, og staten blant annet må passe på at folk ikke er registrert som medlem av mer enn ett tross- eller livssynssamfunn.

Her hos Brønnøysundregistrene er 148 000 personer i Norge registrert som medlemmer av et muslimsk trossamfunn.

I tillegg har forskerne brukt SSB-data som forteller hvilke land innvandrere til Norge kommer fra og data fra Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn.

Det gir SSB-forskerne en pekepinn om at anslaget på 200 000 muslimer totalt kan være nokså riktig. Mer om hvordan de er kommet fram til dette antallet finner du her.

250 000 personer fra muslimske land

Lars Østby og kollegene hans i SSB er vesentlig mer sikre på hvor mange personer i Norge som har bakgrunn fra et muslimsk land.

Det er 250 000 personer.

Knappe 5 prosent av befolkningen i Norge har dermed bakgrunn fra et muslimsk land. Mens altså trolig om lag 4 prosent av disse kan kalles muslimer.

For ikke alle innvandrere fra muslimske land er muslimer.

Noen kan være kristne eller ha en annen tro. Noen har kanskje reist fra hjemlandet fordi det har et islamsk styre de ikke liker. Noen er blitt påvirket av sekulariseringen i Norge og er blitt ikke-troende.

 – De som innvandrer til Norge er gjerne ikke noe representativt utvalg fra befolkningen i hjemlandet, forklarer Østby.

– For eksempel har mange flyktninger fra Iran fått opphold i Norge fordi de er motstandere av prestestyret i landet. Vårt anslag er at 32 prosent av iranerne i Norge er muslimer, mens til sammenligning hele 98 prosent av alle innvandrere fra Somalia fortsatt er det.

I Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn i 2016 svarte 80 prosent av de intervjuede fra muslimske land at de er muslimer. Det støtter opp under forskernes anslag om at 200 000 av de 250 000 personene med bakgrunn fra muslimske land i Norge, er muslimer.

Medlemmer i Den norske kirken og andre trossamfunn

 

  • I alt 3,7 millioner personer var medlemmer i Den norske kirken i 2016. Dette var 73 prosent av befolkningen.
  • I alt 622 000 personer var i 2016 medlemmer av et tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirken. Flertallet på 350 000 av disse var medlemmer av et annet kristent trossamfunn, som Den katolske kirken.
  • I alt 19 000 var buddhister, 9000 var hinduer og 3500 var sikher.
  • I alt 148 000 var medlemmer av et muslimsk trossamfunn. Dette er en fordobling siden 2006.

Kilde: SSB 

Flere forlater islam enn kristendom

I den samme undersøkelsen, som ble publisert nå i mai 2017, kom det også fram at frafallet fra religionen er noe større blant muslimer enn blant kristne i Norge.

Blant dem som oppga at de var oppdratt som muslimer, er det i dag 89 prosent som sier at de fortsatt tilhører denne religionen. Blant kristne er det tilsvarende tallet 93 prosent.

Blant bosniere i Norge har for eksempel andelen som sier de er muslimer, sunket fra 62 prosent for ti år siden til 54 prosent i dag. Tyrkere i Norge er til sammenligning en gruppe med svært lite frafall fra islam.

Desto større andel personer med bakgrunn fra et muslimsk land det bor i et norsk fylke (grønt), desto større andel av muslimene i fylket finner SSB-forskerne at er medlemmer i et trossamfunn. (lilla). Buskerud, Oslo, Akershus og Østfold peker seg ut.

Forskere får ikke bruke viktige data

Når forskning.no snakker med ham, ønsker forsker Lars Østby hos SSB å rette søkelys mot det som kalles «Lov om trudomssamfunn og ymist anna».

I denne loven har nemlig politikerne på Stortinget bestemt at forskere og statistikere som Østby og kollegene hans i SSB ikke skal få tilgang til de individdataene om medlemskap i trossamfunn som Brønnøysundregistrene får. Dataene i registeret brukes til å sjekke at ingen har doble medlemskap i trossamfunn. Dataene kan bare brukes for å betale ut penger til trossamfunnene, vedtok politikerne i loven om trudomssamfunn og ymist anna.

–  Med disse dataene kunne vi forskere ha funnet ut mer om muslimer i ulike norske kommuner.

–  Vi kunne også ha funnet ut en god del annet, blant annet hvilke sosiale forhold og hvilke holdninger som preger tilhengerne av de ulike religionene. Nå får vi ikke vite særlig mer enn at det er registrert 148 000 personer i muslimske trossamfunn.

Hvorfor vite om muslimer?

Alnor-moskéen i Tromsø skal være verdens nordligste moské. Når fastemåneden Ramadan er om vinteren og muslimer skal faste fra soloppgang til solnedgang, blir det vanskelig. Løsningen muslimer i Nord-Norge bruker er å følge fastetidene i Mekka, ifølge NRK Troms. (Foto: Osopolar/Wikimedia Commons)

Østby peker på at religion er en viktig del av mange enkeltmenneskers liv.

Det er også en viktig del av det flerkulturelle Norge som nå vokser fram, mener han.

Derfor er det noe det bør kunne forskes på, uten at forskerne dermed ønsker å lage noe register over folks religiøse tilhørighet, synes SSB-forskeren.

– Men hvorfor har ikke SSB gjort tilsvarende studier på andre grupper enn muslimer?

– De andre ikke-kristne trosretningene i Norge har betydelig færre tilhengere enn islam. Folk som tilhører dem kommer også fra så mange land at vi ikke har kunnet analysere dem med tilsvarende data og metoder, svarer Østby.

Interesserer mange

I 2013 skrev forskning.no sin redaktør Nina Kristiansen artikkelen «Hvor mange muslimer er det i Norge?». Denne artikkelen er blant forskning.no sine aller mest leste.

Lars Østby kan fortelle at en artikkel hos SSB fra 2009 om samme tema med tittelen «Et mangfold av tro og livssyn» er en av de mest leste hos byrået.

Svært mange later altså til å være opptatt av hvor mange muslimer det er i landet vårt. Det samme er tilfelle i andre vestlige land.

Folk overdriver andel muslimer

Det internasjonale meningsmålingsinstituttet Ipsos MORI ville i 2016 finne ut hva folk tror er andelen muslimer i hjemlandet sitt. Dette spurte instituttet folk i 40 ulike land om.

Svarene Ipsos MORI fikk var oppsiktsvekkende.

  • I Frankrike var det gjennomsnittlige anslaget hos folk som deltok i undersøkelsen (i 2016) at 31 prosent av befolkningen i Frankrike er muslimer. Det riktige (tall fra 2010) var at 7,5 prosent er muslimer.
  • I Tyskland var den gjennomsnittlige antakelsen at 21 prosent er muslimer. Det riktige i 2010 var 5 prosent.
  • I Norge var den gjennomsnittlige antakelsen at 12 prosent av befolkningen er muslimer. Det riktige i 2017 er altså trolig rundt 4 prosent.
  • I USA tror gjennomsnittet blant dem som deltok i undersøkelsen at 17 prosent av befolkningen i landet er blitt muslimer. Det riktige i 2010 var 1 prosent.

Men det er verdt å nevne at Ipsos MORI som nevnt stilte innbyggerne dette spørsmålet i 2016, og tallene for andel muslimer er fra 2010 – altså en del eldre. Disse tallene kan ha økt noe.

Tallene som viser den faktiske andelen muslimer, er hentet fra det amerikanske forskningsinstituttet Pew Research og fra SSB.

Interessant nok tyder den samme undersøkelsen på at folk i land med stor andel muslimer i befolkningen, tenker helt omvendt.

I Tyrkia er for eksempel det gjennomsnittlige anslaget blant dem som svarte at 81 prosent av befolkningen i Tyrkia er muslimer. Det riktige er 98 prosent.

 

Kilder:

SSB: «4 prosent muslimer i Norge?», Samfunnsspeilet 22. november 2017. Nettartikkelen.

SSB: «Levekårsundersøkelsen blant innvandrere i Norge 2016», 24. mai 2017. Rapporten.

Powered by Labrador CMS